چاپ مسیرها و مشتریان

 

برای تهیه لسیتی از مسیرها و مشتریان تعیین شده برای آنها به مسیر " پخش مویرگی/ چاپ مسیر مشتریان" رفته و با انتخاب مسیر مورد نظر اقدام به تهیه لیست مورد نظر نمایید.