چک های دریافتنی / پرداختنی  ابتدای دوره

 

برای ثبت چک های دریافتنی و پرداختنی ابتدای دوره (با ثبت این چک ها تنها مشخصات چک ثبت می شود و سند حسابداری برای این چک ها نمی خورد ) از منوی حسابداری ، منوی تعاریف و سپس گزینه چک های دریافتنی ابتدی دوره را انتخاب نمایید و اقدام به وارد کردن مشخصات چک به روش ثبت چک ها در قسمت دریافت و پرداخت راهنما نمایید .