گردش چکهای دریافتنی و پرداختنی

 

از منوي دريافت و پرداخت در زیرمنوي گزارش چكها،   گردش چکهای دریافتنی و پرداختنی

را كليك كنید . در ردیف اول این گزارش موجودی کلیه بانکها ، و در ردیف های بعدی چکهای دریافتنی فعال  و سپس چکهای پرداختنی فعال که مبلغ چکهای پرداختنی با منفی در این گزارش لیست می شود از این رو در انتها ، جمع ستون مبلغ این مفهوم را می رساند که ، در صورت وصول کلیه چکهای در یافتنی و پاس کلیه چکها پرداختنی ، همراه با موجودی فعلی بانکها ، چه مقدار مبلغ نقدی برای شما باقی خواهد ماند .

توجه : در قسمت گزارشات چک ، گزارشات متعدد دیگری نیز وجود دارد ، که نحوه با کلیک روی هر منو می توانید این گزارشات را مشاهده نمایید و امکانات موجود در هر گزارش مانند چند گزارش توضیح داده شده در مطالب بالا می باشد.