گزارشات بازاریاب

 

از منوی پخش مویرگی، زیر منو گزارشات بازاریاب را انتخاب کرده، در این قسمت شما میتوانید گزارش هایی نظیر :

1-عملکرد بازاریاب

2-کاردکس بازاریاب

3-سرجمع کالاهای فروش رفته توسط بازاریاب

4-سود ناخالص بازاریاب

5-فروش کالا برای بازاریاب ها

6-مانده حساب مشتریا بازاریاب ها

7-گزارش مشتریان دارای بازاریاب

8-گزارش کارپرداز

9-گزارش فروش کالا بازاریاب ها

10-گزارش فاکتور فروش بازاریاب ها

را مشاهده نمایید.