گزارش محاسبه سود اشخاص

 

از منوی خرید و فروش  گزارشات ویژه ، محاسبه سود اشخاص را کلیک کرده این گزارش نشان می دهد که هر حساب به چه میزان سود داشته است . به این صورت که جمع مبلغ کالاهایی را که به یک حساب فروخته شده را - جمع میانگین قیمت خرید یا آخرین قیمت خرید همان کالاها  برای یک حساب انجام می دهد .