پاس چک پرداختنی  و برگشت چک پرداختنی

 

برای پاس چک از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه پاس چک پرداختنی   را

برای برگشت چک پرداختنی از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه برگشت  چک پرداختنی   را كليك كنيد .