مجموعه سؤالات آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی (سطح 1و 5) سال 1394 گروهA

مجموعه سوالات عمومی 4 و 5  (معاون ، نماینده هیات و ممیز کل) ( تعداد 20 سوال)
مجموعه سؤالات اخلاق حرفه ای و تخلفات اداری مأموران مالیاتی سطح 4 و 5 ( معاون ، نماینده هیات و ممیز کل )(از سؤال 4 تا 42)


1- اخلاق حرفه ای از شاخه های مهم .......... است.

 1. اخلاق نظری
 2. اخلاق کاربردی
 3. اخلاق اداری
 4. اخلاق سازمانی


2- توقع صاحبان حرف از اخلاق حرفه ای چیست؟

 1. بیان نظام مند مسئولیت های اخلاقی در حرفه.
 2.  تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق در حرفه.
 3. ارایه فرایند تغییر و تصحیح رفتار.
 4. گزینه 1 و 2


3- کدام مورد جزء ویژگی های اخلاق حرفه ای است؟

 1.  داشتن زبان و روش انگیزشی
 2.  بومی و وابسته بودن فرهنگ
 3.  مسئله محوری
 4.  گزینه 1و 2


4- از نظر پیامبر بزرگترین معلم اخلاق کیست؟

 1.  خداوند
 2.  قرآن
 3.  حضرت امام علی(ع)
 4. پیامبران


5 - حضرت امام علی(ع) می فرماید برترین کارها کاری است که :

 1. همراه با فروتنی انجام شود.
 2.   به منظور گره گشایی از کار مردم باشد.
 3.  همراه با برخورد کریمانه باشد.
 4. برای رضای خدا انجام شود.


6- عوامل اساسی در نهادینه سازی اخلاق در مقیاس سازمان عبارتند از:

 1.  انگیزش
 2. خلق نیكو و مهارت عملی
 3.  حاکمیت قانون در مناسبات اداری
 4. گزینه 1 و 2


7- عناصر تکریم عبارتند از :

 1.  معرفت، عاطفه و رفتار
 2.   تواضع و مسئولیت پذیری
 3.  تواضع، ادب و احترام
 4.  معرفت، مسئولیت پذیری و تواضع


8- کدام گزینه در رابطه با انتخاب اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی صحیح می باشد؟

 1. دارای حداقل 14 سال سابقه خدمت که لااقل 4 سال آن را در امورمالیاتی اشتغال داشته باشند .
 2.   دارای 16 سال سابقه خدمت که 11 سال آن را در امورمالیاتی اشتغال داشته باشند.
 3.  دارای حداقل 16 سال که لااقل 6 سال آن را در امورمالیاتی اشتغال داشته باشند .
 4.  دارای حداقل 11 سال که 1 سال آن را در امورمالیاتی اشتغال داشته باشند .

 

9- کدامیک از موارد زیر در رابطه با تخلفات اداری کارمندان صحیح می باشد؟

 1.  صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است.
 2.  در مواردی که آراء صادره توسط هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد هر کارمند می تواند ظرف 31 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظرنماید.
 3.  در مواردی که آراء صادره توسط هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد هر کارمند می تواند ظرف 21 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید .
 4.  گزینه 1 و 2


10- طبق ماده 1285 قانون مدنی کدام گزینه بیانگرادله اثبات دعوی می باشد؟

 1.  اقرار، اسناد کتبی و شهادت
 2.  امارات و قسم
 3.  امارات، اقرارو قسم
 4. گزینه 1 و 2


11 - پی نوشت به عنوان دستور انجام کار به چه صورت نوشته می شود؟

 1. نامه مسبوق به سابقه بوده و یا انجام کار طبق روال خاصی مقرر شده است، که در این صورت با ذکر جمله اقدام شود، دستور اقدام داده می شود.
 2.  رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دادن دستور معینی آن را می نویسد.
 3.  برای اموریكه ابتدا به ساکن بوده و یا نیاز به تعیین خط مشی کلی دارد که در این صورت نحوه انجام کار به طورکامل و روشن در هامش نامه به وسیله مقام بالاتر نوشته شده وارجاع می گردد.
 4.  گزینه 1 و 3 صحیح است.


12- کدام گزینه زیر در مورد اجزاء نامه های اداری صحیح تر است ؟

 1.  عناوین گیرنده و فرستنده و موضوع نامه ، امضاء نامه ،گیرندگان رونوشت و پیوست
 2.  سر لوحه، عناوین گیرنده و فرستنده و موضوع نامه ، متن نامه ، مشخصات امضاء کننده نامه و امضاء نامه و گیرندگان رونوشت
 3.  سر لوحه، عناوین گیرنده و فرستنده، متن نامه ، امضاء کننده نامه و گیرندگان رونوشت
 4.  سر لوحه،عناوین گیرنده و فرستنده، موضوع نامه ، امضاء کننده نامه و تاریخ و شماره
   


13- بیشتر نامه های اداری به چه منظوری تهیه می شود؟

 1.  نامه های دستوری یا درخواستی است که انجام کاری یا نتیجه اقدامی را پیگیری می کند.
 2.   نامه های هماهنگی است که منجر به هماهنگی های لازم بین قسمتهای مختلف سازمان و اداره می شود .
 3.  نامه های خبری است که نتیجه کار را به اطلاع شخص یا اشخاص ذیربط می رساند.
 4.  نامه های بازدارنده است مانع از انجام یک کار و پیش گیری از وقوع آن می کند.


14- برای سرعت بخشیدن به جریان برخی کارها از .................. استفاده می شود.

 1. یادداشت برداری
 2.   صورتجلسه
 3.  پی نوشت
 4.  نامه های خارجی


15- با اهمیت ترین قسمت متن نامه چیست؟

 1. مقدمه
 2.  نتیجه گیری
 3. پیام اصلی
 4.  عنوان نامه


16- کدام گزینه جزء منابعی است که می توانند به نحوی در نگارش نامه به نویسنده کمک کنند ؟

 1.  قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، کتب و نشریات
 2.  پرونده ها و سوابق و مكاتبات قبلی
 3.  مشاوره، گفتگو با افراد مطلع و کسب خط مشی از مقام مافوق
 4.  همه موارد


17- کدام گزینه جزءگزارش های اداری نیست ؟

 1. گزارش کارکرد
 2. گزارش پژوهشی
 3.  گزارش آمار نیروی انسانی
 4.  گزارش در یک مورد خاص


18- مراحل ساخت جمله کدام گزینه است؟

 1. انتخاب واژه، تنظیم واژه ها و ترکیب جمله
 2. انتخاب واژه، تنظیم واژه ها و ترکیب جمله و تطبیق با دستور زبان فارسی
 3.  تنظیم واژه ها و ترکیب جمله و تطبیق با دستور زبان فارسی
 4. هیچكدام


19- کدام مورد از انواع صورتجلسه نیست ؟

 1.  صورتجلسه مشروح
 2.  صورتجلسه نیمه مشروح
 3. صورتجلسه خلاصه
 4. صورتجلسه جامع


20- پنج مرحله تهیه گزارش به ترتیب کدامند؟

 1.  آماده شدن برای تهیه گزارش- تنظیم اطلاعات- جمع آوری اطلاعات- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری- تنظیم و نگارش
 2. جمع آوری اطلاعات- آماده شدن برای تهیه گزارش- تنظیم اطلاعات- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری- تنظیم و نگارش
 3.  آماده شدن برای تهیه گزارش- جمع آوری اطلاعات – تنظیم اطلاعات- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری- تنظیم و نگارش
 4.  جمع آوری اطلاعات- آماده شدن برای تهیه گزارش- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری- تنظیم اطلاعات - تنظیم و نگارش


21- در مورد هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت کدام عبارت ، صحیح است ؟

 1. به مازاد تجدید ارزیابی بسته می شود .
 2. به سود و زیان دوره منظور می شود .
 3.  در صورت سود و زیان جامع ارائه می شود .
 4.  در سرفصل حقوق صاحبان سهام گزارش می شود


22- کدام یک از موارد زیر در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بی تاثیر است ؟

 1.  موجودی کالای پایان دوره
 2. 2 موجودی کالای اول دوره
 3.  هزینه حمل خرید
 4.   هزینه حمل فروش


23- طبق استاندارد حسابداری ایران اثرات انباشته ناشی از تغییر در برآوردهای حسابداری :

 1.  صرفا برای دوره جاری محاسبه می شود
 2. صرفا برای دوره های گذشته محاسبه میشود
 3.  دوره جاری و دوره گذشته محاسبه می شود
 4. به گذشته تسری داده نمی شود


24- براساس استاندارد حسابداری شماره 8 ایران کدامیک از روشهای زیر برای ارزیابی موجودی مواد و کالا مجاز شناخته شده است ؟

 1.  میانگین – اولین صادره از اولین وارده – شناسایی ویژه
 2.  اولین صادره از آخرین وارده – اولین صادره از اولین وارده
 3.  میانگین – اولین صادره از آخرین وارده
 4.  میانگین – اولین صادره از اولین وارده – اولین صادره ازآخرین وارده


25- معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت ، کدام مورد است ؟

 1.  عرف
 2.   قوانین و بخشنامه ها
 3.  استانداردهای حسابداری
 4.  استانداردهای حسابرسی


26- در صورت گردش وجوه نقد ، وجوه حاصل از انتشار سهام تحت کدامیک از فعالیت های زیر طبقه بندی و ارائه می شود ؟

 1.  استقراضی
 2. تامین مالی
 3. سرمایه ای
 4. عملیاتی27- موجودی کالا پایان سال قبل و پایان سال جاری شرکتی 11 میلیون ریال بیشتر از واقع ارزیابی و سود خالص سال جاری 451 میلیون ریال
محاسبه شده است. سود خالص صحیح سال جاری چند میلیون ریال است ؟

 1. 471
 2. 4 461
 3. 3 411
 4. 2 431

 


28- در سال 1381 ، بهای تمام شده کالای آماده فروش در شرکت صنایع چوبی جمعاً 25 میلیون ریال بود . نرخ سود ناویژه شرکت 31 % نسبت به
بهای تمام شده بود . مقدار فروش در این سال 26 میلیون ریال بود . مقدار موجودی کالا در انتهای دوره چه رقمی بوده است ؟

 1.  صفر ریال
 2. 1 میلیون ریال
 3. 3 میلیون ریال
 4. 6/8 میلیون ریال


29- طبق استانداردهای حسابداری ایران ، کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سرمایه گذاری شرکت فرعی در شرکت اصلی در صورت های مالی تلفیقی صحیح می باشد ؟

 1.  در کاربرگ تلفیقی حذف می شود.
 2.   به عنوان یک قلم کاهنده بین سرفصل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تلفیقی منعكس می گردد.
 3.  به عنوان یک قلم کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه تلفیقی منعكس می گردد.
 4. به سرفصل سرمایه گذاری ها در سمت راست ترازنامه تلفیقی اضافه می گردد.


30- کدام یک از اقلام زیر عموماً بدهی جاری تلقی نمی شود ؟

 1. حصه جاری وامهای بلند مدت
 2. بدهی های کوتاه مدتی که قرار است از محل وجوه دارایی های غیرجاری و خاصی پرداخت شود
 3. بدهی های مالیاتی و بدهی حق بیمه کارگران بیمه شده
 4. پیش دریافت فروش


31- در معادله اساسی حسابداری چنانچه یکی از اقلام دارایی افزایش یابد کدام مورد می تواند صحیح باشد ؟

 1.  افزایش یكی دیگر از اقلام دارائی
 2. افزایش سرمایه
 3. کاهش سرمایه
 4. کاهش بدهی


32- در چه صورتی ارائه صورت سود وزیان جامع ضرورتی ندارد ؟

 1.  هرگاه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد
 2. هرگاه شامل سود و زیان جامع سال باشد
 3. هرگاه شامل سود و زیان خالص دوره و سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفكیک باشد
 4. در هر صورت باید صورت سود و زیان جامع تهیه شود


33- هدف از حسابرسی عملیاتی چیست ؟

 1.  اظهار نظر در مورد اینكه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب منعكس شده است یا خیر .
 2. تعیین اینكه آیا شخص یا واحد اقتصادی از قوانین و مقررات موضوعه پیروی می کند یا خیر
 3.  بازنگری سیستماتیک فعالیتهای یک سازمان یا بخشی از آن در ارتباط با اهداف خاص به منظور سنجش عملكرد
 4.  موارد 2 و 3


34 -حسابرس کدام روش را برای ارزیابی منطقی بودن برآوردهای حسابداری ابتدا اجرا می کند؟

 1.  ارزیابی مناسب بودن عوامل کلیدی یا مفروضات بكاررفته در تهیه برآوردها
 2.  برآورد مستقل حسابرس از برآوردهای مدیریت
 3.  آزمون محاسبات مورد استفاده مدیریت دربرآوردها
 4. کسب شناخت از چگونگی برآوردهای مدیریت


35- در حقوق تجارت ایران ، اصل بر ...

 1. آزادی اشتغال به تجارت است مگر آن که در برخی از قوانین ، محدودیت و یا ممنوعیت خاصی پیش بینی شده باشد .
 2. عدم آزادی تجارت است .
 3.  عدم امكان اشتغال به تجارت اتباع بیگانه در ایران است .
 4. آزادی تشكیل شرکت های تجاری برای بیگانگان است .


36 -در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادن امتیاز تشکیل شرکت و موسسات به خارجیان چه حکمی دارد؟

 1. کاملاً آزاد است.
 2. تنها در امور تجارتی ، مجاز است .
 3.  تنها در امور خدمات ، مجاز است .
 4. در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات مطلقاً ممنوع است.


37 -کدام گزینه درباره گونه های شرکت های تجارتی موضوع قانون تجارت ایران درست است ؟

 1.  شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی
 2. شرکت های سهامی عام ، تعاونی ، با مسئولیت محدود ، گروه منفعت اقتصادی
 3.  شرکت های سهامی عام ، مختلط غیر سهامی ، کنسرسیومی ، تعاونی
 4. شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مختلط غیر سهامی ، مختلط سهامی ، نسبی ، تعاونی تولید و مصرف


38- آیا برابر قانون تجارت ایران ، مجمع عمومی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ؟

 1.  قانون تجارت نسبت به تغییر تابعیت شرکت ، ساکت است .
 2. مجمع عمومی مؤسسین می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد .
 3.  هیچ مجمع عمومی صلاحیت تغییر تابعیت شرکت را ندارد .
 4. با موافقت یک چهارم سهامداران در مجمع عمومی ، تغییر تابعیت شرکت امكان پذیر است .


39- برابر قانون تجارت ، وجوهی را که هیأت مدیره شرکت مکلّف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را )کسر( نماید ........... می نامند .

 1. اندوخته ی قانونی
 2. پذیرنده ی قانونی
 3.  برداشت قانونی
 4. هیچ کدام40-با توجه به ماده یاد شده، در ». تصرّف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود « : -41 برابر ماده " 35 " قانون مدنی
صورت تعارض بین تصرّف متصرّف فعلی با مالکیت مالک سابق، کدام گزینه درست است ؟

 1.  تصرّف، مقدّم است. مشروط بر اینكه با اطلاع مالک باشد. 
 2. مالكیت مقدّم است.
 3.  مالک مقدّم است، مشروط به اینكه متصرّف، اقرار به مالكیت مالک سابق نماید.
 4. تصرّف مقدّم است.
   


41 -مجازات مأمورین مالیاتی که معلوم شود از روی عمد یا مسامحه مالیات مؤدی را بدون توجه به اسناد و مدارک یا تحقیقات کافی کمتر یا بیشتر
تعیین کرده باشند کدام است ؟

 1. جبران زیان وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می کند
 2. سه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی
 3.  بیش از پنج سال انفصال از خدمات دولتی یا اخراج
 4. موارد 1 و 2


42 -مرجع رسیدگی به تخلف دفاتر اسناد رسمی از تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به معاملاتی که تنظیم می کنند به عهده
آنان گذاشته شده کدام است ؟

 1.  محاکم حقوقی دادگستری
 2. هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی دفاتر اسناد رسمی
 3. هیات انتظامی قضات 
 4. هیات عالی انتظامی مالیاتی


43 -کدام یک از گزینه های زیر در حقوق تقسیط بدهی مالیاتی مودیان مالیاتهای مستقیم صحیح می باشد ؟

 1.  حداکثر مدت تقسیط سه سال از تاریخ قطعیت مالیات
 2. حداکثر مدت تقسیط دو سال از تاریخ قطعیت مالیات
 3.  حداکثر مدت تقسیط سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی
 4. جریمه های مالیاتی قابل تقسیط نمی باشد .


44- کدامیک از گزینه های زیر درخصوص مقررات ماده 169 مکرر ق.م.م صحیح نمی باشد ؟

 1.  مهلت مطالبه جریمه ها با رعایت مهلت مقرر در ماده ) 117 (ق.م.م می باشد .
 2.  درصورت عدم پرداخت جریمه ها ظرف 31 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه ، معترض شناخته شده و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .
 3. در صورت عدم اعتراض به برگ مطالبه ظرف 31 روز از تاریخ ابلاغ ، قطعی خواهد شد .
 4.  آراء صادره توسط هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا می باشد.


45 -به استناد ماده 238 ق.م.م مودی پس ازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا چه زمانی حق اعتراض دارد و اداره مالیاتی پس از ثبت اعتراض مؤدی تا
چه زمانی وقت رسیدگی دارد ؟
 مؤدی مدت سی روز از تاریخ ابلاغ و اداره مالیاتی مدت سی روز از تاریخ مراجعه

مؤدی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ و اداره مالیاتی مدت یک ماه از تاریخ مراجعه
مؤدی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ و اداره مالیاتی مدت پانزده روز از تاریخ مراجعه

مؤدی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ و اداره مالیاتی مدت سی روز از تاریخ مراجعه46- به استناد ماده 191 ق . م. م شرط بخشودگی جرایم چیست ؟

 1.  با درخواست کتبی مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن انجام تكالیف و در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی
 2.  درخواست کتبی مؤدی و ارائه دلایل ابرازی مبنی بر کهولت سن و پیر ی
 3.  درخواست کتبی و ارائه اعلام شكایت
 4.  حضوردر دادگاه و اعلام شكایت


48 -در چه صورت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 ق.م.م می تواند به انتخاب مؤدی باشد ؟
 درصورتیكه مؤدی همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی انتخاب خود را اعلام نماید .
در صورتی که مؤدی پس از ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی انتخاب خود را اعلام نماید .
 در صورتیكه که مؤدی در تاریخ برگزاری جلسه هیات انتخاب خود را اعلام نماید .
 در صورتیكه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد .


49- باستناد ماده 212 ق.م.م ، کدام گزینه صحیح تر است ؟
هرگاه ارزش مالی که برای توقیف درنظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد ..............

 1.  آن مال توقیف نمی گردد. 
 2. تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود .
 3.  در صورتیكه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان بدهی معرفی نماید آن مال فروخته نخواهد شد .
 4.  گزینه 2و 3


50- طبق قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از چه طریقی تشخیص خواهد شد ؟

 1.  از طریق علی الراس 2
 2. از طریق ضریب مقطوع
 3. رسیدگی به دفاتر
 4. مشمول مالیات نمی باشد


صفحه     1      2