تعریف عوامل افزاینده / کاهنده فاکتور ها

 

از منوی اطلاعات انبار ، گزینه تعاریف ،منوی تعریف عوامل افزاینده / کاهنده فاکتور ها را کلیک کرده تا پنجره زیر مشاهده شود :

 

در این قسمت با زدن کلید Ins اقدام به ورود اطلاعات نمایید .

در قسمت عنوان عامل نام عامل (به عنوان مثال هزینه حمل ) را وارد نمایید در قسمت ارتباط کد حساب ، کد حسابداری مورد نظر را وارد نمایید .

  • از این عوامل می توانید در زیر فاکتورها به عنوان عامل افزاینده و کاهنده استفاده نمایید و هنگام ثبت فاکتور سند حسابداری فاکتور بر اساس کدحسابداری که در این قسمت به عامل ارتباط می دهید ثبت می شود.

به مثال زیر توجه فرمایید :

عنوان عامل : هزینه آموزش و پرورش (3%عوارض)

کد حسابداری : 0-27-50  (هزینه آموزش و پرورش (3%عوارض))

در صورتی که انتهای فاکتور در قسمت عوامل این عامل را به مبلغ فاکتور اضافه نمایید سند حسابداری ثبت می شود :