نرم افزار حسابداری پارسیان ویژه خیریه

 

 

این سیستم شامل چرخه های زیر می باشد:

1- چرخه دریافتها و درآمد ها

2-چرخه خریدها و پرداختها

3_چرخه مصرف و هزینه

 

چرخه دریافتها و درآمد ها:

1-دریافت كمك های بلاعوض

2- دریافت وجه از اشخاص ثالث

 

چرخه خریدها و پرداختها:

1- خرید مواد اولیه

2- خرید ملزومات اداری

3- خرید دارایی ثابت

4- حقوق و دستمزد

5- پرداخت وجه مواد و كالا  وخدمات

 

پرداخت وجه :

پرداخت وجه کالا و خدمات خریداری شده به طرق زیر انجام می شود :

1- پرداخت از محل حسابهای بانكی

2- پرداخت نقدی از صندوق

3- پرداخت از محل تنخواه گردان

 

چرخه مصرف و هزینه :

1- مصرف مواد اولیه

2- مصرف ملزومات اداری و دارایی ثابت

 

امکانات:

1- لیست اعضای خیریه به تفکیک کد حساب، مبلغ اشتراک، انتخاب ماههای سال جهت دریافت وجه

2- صدور سند حسابداری اتوماتیک اعضا

3-تنظیم حدیث و پیام قدر دانی بعد از دریافت مبلغ