درآمدهای کتمان شده – ماده 192

 

نظر به اينكه در خصوص درآمد كتمان شده و هزينه هاي غير واقعي غيرقابل قبول موضوع قسمت اخير تبصره ذيل ماده 192 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تاكنون ابهام و سئوالاتي مطرح گرديده است. لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر ميدارد:

 

1-    منظور از درآمد كتمان شده، درآمديست كه مودي در طول يك سال مالياتي از فعاليتهاي  اقتصادي خود به دست آورده اما در دفاتر قانوني خود ثبت ننموده  و در اظهارنامه  مالياتي نيز ابراز نكرده باشد در اين صورت ماموران مالياتي پس از دسترسي به اسناد و مدارك قابل اعتماد و يا دريافت اطلاعيه هاي مستند واصله از دفتر اطلاعات مالياتي و ساير مراجع و تطبيق آنها با مندرجات دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ابرازي در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودي، مي توانند نسبت به تعيين و محاسبه درآمدهاي كتمان شده و مطالبه ماليات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذكر مبادرت نمايند. البته لازم به يادآوري است كه هنگام استفاده از روش علي الراس براي تعيين درآمد مشمول ماليات، درآمدهاي تخميني بدون اتكا به مدارك يا انتخاب  فروش ابرازي مودي بعنوان قرينه مالياتي، درآمد كتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده  192 قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول جريمه موضوعه نخواهد بود.

 

2-    هزينه هاي غير واقعي موضوع قسمت اخير تبصره ذيل ماده 192 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه‌هايي هستند كه در دفاتر قانوني ثبت شده و ممكن است متكي به مداركي نيز باشند. اما ماموران مالياتي پس از تحقيقات لازم و يا دسترسي به قرائن و مدارك قابل اعتماد، احراز نمايند كه هزينه موصوف صوري بوده يا تحقق نيافته و يا مدارك مربوط به آنها نيز غير واقعي و مجازي بوده است. در اين صورت اينگونه هزينه ها كه طبعاً واجد شرايط مقرر در مواد  147 و 148 قانون مذكور هم نيستند، در حساب مالياتي مودي هزينه غير قابل قبول تلقي و مشمول جريمه مقرر خواهند شد.