حسابداري مديريت محيطي

 

محتوي مقاله شامل موارد زير مي باشد:

 1. حسابداري مديريت  محيطي چيست؟
 2.  موارد كاربردي و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي چيست؟
 3. مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي در صنعت چيست؟
 4. مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي دولت چيست؟
 5. مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه چيست؟
 6. چرا حسابداري مديريت محيطي توسعه يافت؟

بازنگري حسابداري مديريت محيطي:    حسابداري مديريت محيطي چيست؟

حسابداري مديريت محيطي اصطلاح گسترده اي است كه همانند زير در چندين متن مختلف استفاده ميشود:

انواع حسابداري عمومي

حسابداري مديريت:

كاربرد هزينه و اطلاعات ديگر را براي تصميم گيري در يك سازمان تشخيص ، گردآوري، برآورد و تحليل مي كند.

حسابداري مالي:

گسترش و گزارش اطلاعات مالي توسط يك سازمان براي قسمتهاي خارجي ( مانند بانكها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداري ملي:

گسترش اقتصادي و اطلاعات ديگر براي توصيف درآمد ملي و سلامت اقتصادي را برعهده دارد.

انواع حسابداري محيطي

حسابداري مديريت محيطي:

حسابداري مديريت توجه اصلي اش به جريان اطلاعات مربوط به مواد و انرژي و اطلاعات هزينه محيطي مي باشد.

حسابداري مالي محيطي:

حسابداري مالي به گزارش هزينه هاي بدهي محيطي و ديگرهزينه هاي مهم محيطي مي پردازد.

حسابداري ملي محيطي:

حسابداري در سطح ملي به جريانهاي منابع طبيعي، هزينه هاي محيطي و هزينه هاي خارجي مي پردازد.

اطلاعات مربوط به اين وب سايت توجه اصلي اش به وابستگي حسابداري محيطي به عنوان ابزار حسابداري مديريت براي تصميمات داخلي واحد تجاري مي باشد، همچون حسابداري مديريت محيطي.

حسابداري مديريت محيطي را مي توان بعنوان تشخيص ، گردآوري ، برآورد ، تحليل ، گزارش داخلي و كاربرد جريان اطلاعات مربوط به انرژي و مواد ، اطلاعات مربوط به هزينه هاي محيطي و اطلاعات مربوط به هزينه هاي ديگر براي هردو تصميمات محيطي و متعارف در يك سازمان تعريف كرد.

نكات اصلي قابل يادداشت عبارتند از:

 • حسابداري مديريت محيطي بر هزينه هاي داخلي شركت تاكيد دارد وتوجهي به هزينه هاي خارجي مربوط به اشخاص ، اجتماع يا محيط كه شركت از لحاظ قانوني مسئول آنها نيست ندارد.
 • حسابداري مديريت محيطي تمركز اصلي اش به حسابداري هزينه هاي محيطي مي باشد.
 • اين حسابداري فقط به هزينه هاي محيطي و يا هزينه هاي ديگر توجه ندارد بلكه اطلاعاتي در زمينه جريانهاي فيزيكي و سرنوشت مواد و انرژي را نيز ارائه مي دهد.
 • اطلاعات حسابداري مديريت محيطي نه تنها مي تواند در بيشتر انواع فعاليتهاي مديريت ويا در تصميم گيريهاي مديريت در سازمان استفاده شود بلكه بطور تخصصي براي فعاليتهاي مديريت محيطي سودمند مي باشند. بنابراين، حسابداري مديريت محيطي دو تا از سه قطعه ساختاري توسعه باثبات محيط و اقتصاد را بررسي و انسجام مي بخشد چون آنها به تصميم گيري هاي داخلي سازمان مربوط هستند.

كاربردها و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي:

تصميم گيرندگان يك سازمان مي توانند از جريان فيزيكي اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزينه كه توسط حسابداري مديريت محيطي تهيه مي شود استفاده كنند تا تصميماتي اتخاذ كنند كه هم بر كارهاي مالي و محيطي سازمان تاثيرگذار هستند. اين مطلب نيز قابل ذكر است كه با اين كه اين تصميمات حسابداري از تصميم گيري هاي داخلي حمايت مي كند اما حتي تكميل اين حسابداري سطح مخصوصي از كارهاي مالي و محيطي  راتضمين نمي كند به هر حال براي سازمانها و برنامه هايي كه اهداف كاهش هزينه دارند مخصوصا هزينه هاي محيطي و يا تاثير گذاري كم محيط ، اين حسابداري مجموعه اي از اطلاعات ضروري براي رسيدن به اين اهداف  را آماده مي كند. بويژه اطلاعات اين حسابداري براي ابتكارات مديريت با يك تاكيد خاص محيطي با ارزش است.

اين حسابداري نه فقط اطلاعات هزينه اي ضروري را براي ارزيابي تاثيرات مالي اين فعاليت هاي مديريت آماده مي كند بلكه اطلاعات جريان فيزيكي ( مثل كاربرد مواد اوليه و اتلاف نسبت هاي توليد شده ) را نيز ارائه مي دهد كه به توصيف تاثيرات محيطي كمك مي كند. مثالهاي از ابتكارات محيطي كه از اين حسابداري استفاده نموده اند عبارتند از:

 • جلوگيري از آلودگي
 • طرحي مخصوص هوا
 • چرخه زندگي محيطي / ارزيابي / هزينه يابي/ طراحي
 • مديريت زنجيره عرضه محيطي
 • خريدهاي ترجيحي محيطي
 • روند گسترش يافته / مسئوليت توليد
 • سيستمهاي مديريت محيطي
 • ارزيابي كارهاي محيطي و تحليل موقعيت
 • گزارش كار محيطي      

بنابراين اين حسابداري صرفا ابزار مديريت محيطي نسبت به ديگر انواع حسابداري نيست ، پس اين حسابداري مجموعه گسترده اي از اصول و روشهايي است كه جريان مواد و انرژي و اطلاعات مربوط به هزينه براي موفقيت فعاليتهاي ديگر مديريت محيطي تهيه مي كند.

بطور گسترده تعدادي از تصميمات كه توسط هزينه هاي محيطي يك نوع يا نوع ديگري تاثير پذيرفته اند بطور كلي افزايش يافته اند . بنابراين حسابداري مديريت محيطي نه فقط براي تصميمات مديريت محيطي  مهم شده است بلكه براي تمام فعاليتهاي جاري مديريت نيز مهم است. بعنوان مثال: طراحي فرآيند و توليد ، كنترل هزينه ها و تخصيص، بودجه بندي سرمايه ، خريد، مديريت سلسله عرضه ، قسمت گذاري توليد ، ارزيابي كار.

سود هاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي صنعت:

اين حسابداري سودهاي نهفته زيادي براي صنعت به همراه دارد كه عبارتند از :

 • توانايي براي تعقيب دقيق تر و كنترل كاربرد و جريان مواد و انرژي كه شامل آلودگي / حجم اتلاف ، انواع و سرنوشت مواد است .
 • توانايي براي تشخيص ، برآورد، تخصيص و كنترل/ كاهش دقيق تر هزينه ها مخصوصا انواع هزينه هاي محيطي مي شود.
 • اطلاعات دقيق تر و قابل فهم تري براي حمايت از ايجاد و شراكت در امور اختياري و برنامه هاي مفيد هزينه يابي براي گسترش كارهاي محيطي آماده مي كند .
 • اطلاعات دقيق تر و قابل فهم تري براي سنجش و گزارش كارهاي محيطي تهيه مي كند بنابراين توسعه شركت با صاحباني مانند مشتريان ، اجتماعات محلي ، كاركنان ، دولت و تهيه كنندگان مالي منعكس مي شود .

سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي دولت .

تكميل اين حسابداري به وسيله صنعت همچنين مي تواند در راه هاي مختلفي براي دولت نيز سودمند باشد .

 • اگر صنايع مي توانند به برنامه هاي محيطي برمبناي سهم مالي خود و حمايتهاي محيطي ، سياسي ،مالي وشهري دولت برسند .
 • تكميل حسابداري مديريت محيطي توسط صنعت بايد تاثير پذيري وجود سياستهاي دولتي و قوانين را با نشان دادن هزينه ها و سودهاي درست محيطي شركتها كه از اين سياستها و قوانين منتج شده تقويت كند.
 • دولت مي تواند از اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت براي برآورد و گزارش مالي در صنايع قانونمند يا شركا صنعتي در برنامه هاي اختياري كمك كند .
 • اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت مي تواند در شكل دادن برنامه هاي دولتي يا طرحهاي سياسي مفيد باشند .
 • دولت مي تواند از اطلاعات اين حسابداري در صنعت استفاده كند تا گزارش منفعت هاي مالي و محيطي برنامه هاي شراكتي با صنعت و يا روشهاي ارائه شده براي حمايت محيطي وبرنامه ها و خط مشي هاي دولتي را توسعه دهد .
 • اطلاعات حسابداري مديريت محيطي در صنعت براي اهداف حسابداري در سطح ملي و منطقه اي مي تواند مفيد باشد . به علاوه سازمانهاي دولتي مي توانند خودشان با منفعت هاي زيراين حسابداري را تكميل كنند :
 • اطلاعات اين حسابداري در دولت براي تصميمات محيطي و ديگر تصميمات مي تواند در كارهاي دولتي استفاده شود هچنين در خريد ، بودجه بندي سرمايه و سيتم هاي مديريت محيطي مركزي نيز كاربرد دارد .
 • اطلاعات اين حسابداري در دولت براي برآورد وگزارش كارهاي محيطي و مالي براي عمليات هاي دولتي كاربرد دارد .

سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه :

 • كاربرد مفيد تر و سودآورمنابع طبيعي كه شامل انرژي وآب مي شود را فراهم مي سازد .
 • هزينه نشر آلودگيها را به طور سود آور كاهش مي دهد .
 • هزينه هاي اجتماعي خارجي مربوط به آلودگي صنعت را كاهش مي دهد كه شامل هزينه هاي محيط ، كنترل و چاره ها همانند هزينه هاي سلامت عمومي مي شود .
 • اطلاعات گسترده اي براي گسترش خط مشي عمومي تصميم گيري ها آماده مي كند .
 • اطلاعات اجرايي محيطي و صنعتي آماده مي كند كه براي ارزيابي كار محيطي و شرايط محيطي در مناطق جغرافيايي و اقتصادي در زمينه هاي گسترده اي كاربرد دارد .

چرا حسابداري مديريت محيطي گسترش يافته است ؟

نياز براي اين حسابداري در تشخيص بعضي از محدوديت هاي روشهاي حسابداري مديريت معمول براي فعايت ها و تصميمات مديريت كه شامل هزينه هاي محيطي مهم و نتايج و تاثيرات محيطي مهم مي شود احساس شد . به عنوان مثال ، كارهاي حسابداري مديريت معمول زير ممكن است به ملاحظات ناقص هزينه هاي محيطي در تصميم گيريهاي داخلي كمك كند .

 • تعدادي از هزينه هاي محيطي نهفته عمومي در حساب هاي سربار .
 • تخصيص نادرست هزينه هاي محيطي حاصل از حساب هاي سربار كه به فرايندها ، توليدات و خطوط فرآيند برمي گردد .
 • توصيف نادرست هزينه هاي محيطي به عنوان هزينه هاي ثابت زماني كه آنها واقعا متغير مي باشند ( يا برعكس) .
 • حسابداري نادرست براي حجم هاي مواد خام تلف شده .
 • به حساب نياوردن هزينه هاي محيطي مهم ومربوط در ثبت هاي حسابداري.  

زماني كه بيشتر سازمانها تصميم مي گيرند كه بعضي از تصميمات مديريت را كه داراي تاثيرات محيطي و هزينه هاي نهفته مي باشد تشخيص دهند ارزش تشخيص حسابداري مديريت محيطي زياد مي شود .در پايان ، تفاوت بين حسابداري مديريت معمولي و حسابداري مديريت محيطي ممكن است روشن باشد البته زماني كه دو روش در يك روش حسابداري مديريت گسترده قرار گيرند آن بهتر مي تواند تمام تصميمات و جنبه هاي محيطي ديگر را اطلاع دهد .

حسابداري براي تصميم نهايي بهتر و محيط بهتر:

رئيس محيط زيست،جان توآيت يك گزارش ابداعي را در 19فوريه 2003 ارائه داد كه فهميد واحد هاي تجاري مي توانند مسير اساسي شان را پيدا كنند وپس انداز هاي قابل توجهي را با پذيرش كارهاي حسابداري كه دوستارمحيط هستند تحويل دهند.

بر اساس انتشار، حسابداري مديريت محيطي يك مقدمه و يك مورد مطالعه شده در استراليا است. كه واحدهاي تجاري مي توانند قابليت سود دهي را با تغيير روش هاي حسابداري داخلي شان گسترش دهند كه هزينه هاي محيطي را نيز مورد توجه قرار مي دهد.

اين گزارش كه اولين نوع آن دراسترالياانجام گرفت يك بازنگري ازپروژه حسابداري مديريت محيطي آماده كرد كه مورد توجه انجمن حسابداران استراليا قرار گرفت.

پروژه چهار مورد مطالعه رادر بخش هاي تجاري بر عهده گرفت كه ديدگاهي را در روش هاي حسابداري مديريت محيطي ارائه داد كه مي تواند در صنعت و واحدهاي تجاري استفاده شود.

مورد مطالعه شده شش ماه به طول انجاميد شامل يك مدرسه ، شركت توليدي پلاستيك سازي و شركت آماده كننده خدمات اداري و فرآيند نخ ريسي بود.

در اين گزارش متوجه شدند كه شباهتهاي زيادي بين اين مورد مطالعه شده و پيشرفت هايي كه در سيستمهاي حسابداري مي تواند صورت گيرد وجود دارد. آنها هم چنين فهميدند كه واحدهاي تجاري مشتاقند كه كارهاي محيطي بهتر را بپذيرند اما اين راهنمايي مورد نياز است كه چگونه به اين مورد مي توانند بدون تاثيرات منفي برروي دفاترشان برسند. گزارش اين نياز را براي واحدهاي تجاري و صنعت بيان كرد كه بايد بطور جدي شكل دهي مجدد سيستمهاي حسابداري داخلي شان رادر نظر بگيرند تا هزينه هاي محيطي به درستي در نظر گرفته شوند.

در آن زمان تعدادي از هزينه هاي مربوط به محيط پنهان شده بودند. بعنوان مثال ، در بعضي از موارد هزينه هاي اتلاف مواد(ضايعات) در حسابهاي ديگر پنهان شده بودند. درAMP اين ها اغلب قسمتي از اجاره پرداخت شده توسط شركت بود. بنابراين مشكل بود كه آنها را اداره و كنترل كنيم. ودرMLC هزينه هاي اتلاف مواد در هزينه هاي سربار و اجرايي مخفي شده بودند كه پيدا كردن آنها را با مشكل مواجه مي كرد.

آقاي ديگان ذكر كرد كه ميچل و سونز فهميدند كه همه ي نوع هاي پشم با فرآيند هزينه هاي يكساني تخصيص داده مي شد. تا زماني كه بررسي هاي بيشتر نشان داد كه پشم هاي كثيف تر منابع بيشتري را در فرآيند مصرف مي كنند. در نتيجه پشم هاي تميزتر جايگزين پشم هاي كثيف تر شدند چون در فرآيند گران تر بودند. وكساني ديگر كه در ارائه اين گزارش شركت كرده بودند عبارتند از آقاي بيلسون، كه عضو اصلي Dunkley بود، ومتيوكورمارك رئيس كارخانه كورمارك بود.

در گزارش متيو كورمارك گفت كه اطلاعات جديد درباره هزينه و درآمد كه توسط پروژه حسابداري مديريت محيطي ارائه شد ه به مديريت كمك كرده كه فرصت ها را تشخيص دهد تا هزينه ها را پس انداز كند و كارهاي محيطي اش را گسترش دهد. انجمن حسابداران استراليا توافق نمودند كه آن احساس مالي خوب بوجود مي آورد كه فرآيند توليد تميزتر را بپذيريم و در كاربرد منابع ها نيزكارآمدتر شويم . اما با وجود اين كه اين فرصت ها در سيستم حسابداري مشخص شدند سخت است كه مورد تجاري را تغيير دهيم .

سودهايي كه باحسابداري مديريت محيطي  آميخته شده اند چه هستند؟

تعدادي از سودها از تكميل حسابداري مديريت محيطي بوجود آمده اند.اين سودها مي توانند از مستقيم (مشهود) تا غيرمستقيم ( نامشهود) شامل شوند. كه شامل موارد زير مي شوند:

 • مواردي كه بيشتر تصميم گيري ها را شكل مي دهند: ملاحظه دقيق هزينه هاي مخصوصي كه در روشهاي حسابداري مرسوم ناپديد شده اند. بعنوان مثال، در حسابهاي سربار مخفي شده بودند كه منجر به تصميم گيري آگاهانه با نتيجه اي براي قابليت سود دهي توسعه يافته مي باشد. فرصت هاي آشكار: تحليل هزينه هاي محيطي ممكن است فرصت هايي را نشان دهد كه بعضي ممكن است در يك بازنگري تبديل به درآمدها شود و يا از ضايعات در فعاليت هاي ديگر استفاده شود.

بهبود قيمت گذاري محصولات : با ملاحظه دقيق هزينه هاي مخصوص قيمت گذاري محصولات آگاهانه تر خواهد بود.

كمكي براي گزارشگري  داخلي و خارجي مي باشد: تشخيص هزينه هاي محيطي  به سازمان ها كمك خواهد كرد تا اطلاعاتي درباره تاثيرات محيطشان با توجه به اهداف گزارشگري داخلي و خارجي گردآوري كنند.

 • افزايش مزيت رقابتي: مراحل اوليه حسابداري مديريت محيطي ، توجهات دقيق ، پيوستگي تبليغات ، ممكن است براي يك سازمان برتري رقابتي بوجود آورد.
 • افزايش اعتبار: تلاش براي كاهش هزينه هاي محيطي و تاثيرات مربوطه پيامدهاي اعتباري به همراه خواهد داشت.
 • حفظ كارمندان و جذب آنها: همچنين بحث شده كه سازماني با نشان دادن اينكه در زمينه محيطي كارهايي را دارد انجام مي دهد خواهد توانست كارمندانش را بهتر جذب و حفظ كند و همچنين كارمندان خود را اخلاقي تر كند .
 • توليد سودهاي اجتماعي: تلاش براي كاهش هزينه هاي محيطي و تاثيرات مربوط به آنها ( در ايجاد محيط پاك تركمك خواهد كرد )  سودهاي بشري زيادي را به همراه خواهد داشت.

 

نتايج مورد مطالعه شده و پروژه حسابداري مديريت محيطي:

چهار مورد مطالعه شده مجزا در سال 2002 بعنوان قسمتي از اين پروژه حسابداري مديريت محيطي تحت بررسي قرار گرفت.

مورد مطالعه شده مشخص نمود كه حسابداري مديريت محيطي به حسابدار شركت يك ابزار باارزش خواهد داد كه براي تحويل دادن نتايج محيطي خوب و پس اندازها مي تواند استفاده شود. آن به مديريت خوب كمك خواهد كرد بدون اينكه تصميمات تجاري را تحت تاثير قرار دهد. به طور خلاصه، حسابداري مديريت محيطي يك نقطه شروع خوبي براي گسترش يك سيستم حسابداري داخلي شفاف و موثرتري براي هزينه هاي محيطي خواهد بود.

پروژه حسابداري مديريت محيطي:

سازمان حفاظت اززيست بوم(EPA) با كمك محيط استراليا و انجمن حسابداران استراليا پروژه حسابداري مديريت محيطي را رهبري كردند.

پيش زمينه:

در درخواست براي قابليت حفظ و ادامه تعدادي بازيگران وجود دارند كه شامل حسابداران مي شوند.

نقش حسابداران در توانايي حفظ و ادامه در ابتدا بوسيله EPA در برنامه توليد پاك تر مشخص شد. مشاهده شد كه تعدادي شركتها در حال تصميم گيري هاي تجاري بودند منجر به تاثيرپذيري هاي محيطي منفي شد چون سيستم حسابداري داخلي شان به گونه اي درست براي سودها و هزينه هاي محيطي حساب نشده بود. بعنوان مثال، EPA فهميد كه بعضي شركتها انهدام و نابود ساختن ضايعات را براي كاهش ضايعات و زباله ها انتخاب كرده اند چون سيستم حسابداري شان انهدام زباله ها را به عنوان يك انتخاب ارزان ترثبت كرده است . انهدام زباله ها ممكن است ارزان تر به نظر برسد چون بيشترين هزينه هاي جمع شده با زباله ها (هزينه هاي محيطي) در حساب هاي سربار قرار گرفته اند و بنابراين به طور درست و شايسته تخصيص نمي يابند .

 EPAمعتقد كه حسابداري مديريت محيطي به شركت ها كمك مي كند تا هزينه هاي محيطي و سودهاي مربوط به آن را در سيستم هاي حسابداري مرسوم به طوركامل تشخيص دهند كه آن منجر خواهد شدكه تصميم گيري هاي گسترده صورت گيرد .

هدف پروژه:

هدف اوليه پروژه حسابداري مديريت محيطي اين است كه عمليات بهبود را گسترده تر كند و به حسابداري مديريت شكل مجدد بخشد اين قدر كه سازمان ها در حالي كه به نتايج محيطي بهتر مي رسند قابليت و قدرت سوددهي شان را هم افزايش دهند. به اين هدف با بر عهده گرفتن اين مورد مطالعه رسيدند كه سودهاي آن را نشان داد و مثالهايي از حسابداري مديريت محيطي به گونه اي عملي آماده كرد. مورد مطالعه شده در سازمانهايي كه دراستراليا كارمي كردند بين ماههاي مارچ تا سپتامبر2002 برعهده گرفته شد.

 • نتايج مورد مطالعه شده كه توسط پروژه حسابداري مديريت محيطي بر عهده گرفته شده است:
 • حسابداري محيطي چيست؟
 • حسابداري مديريت محيطي چيست؟
 • سودهاي مربوط به حسابداري مديريت محيطي چه هستند؟
 • چگونه آيا شما حسابداري مديريت محيطي را تكميل نموده ايد؟

مورد مطالعه شده بازنگري گسترده از كارهاي انجام گرفته در سازمان را برعهده گرفت تا بررسي كند آيا سازمان گام هايي رادر زمينه تكميل سيستم حسابداري مديريت محيطي برداشته است. كه اين گامها شامل موارد زير مي شود.

گام اول: سودآوري از مديريت ارشد حمايت مي كند.

گام دوم: موارد شامل شده در سيستم پيشنها دي را تعريف كنيد.

گام سوم: بررسي كنيد تاثيرات مهم محيطي سازمانها چه هستند.

گام چهارم: اگر نه بطوركامل، تاثيرات محيطي كه حساب شده اند را مشخص كنيد.

گام پنجم: هزينه هاي محيطي را تعريف كنيد.

گام ششم: مشخص كنيد افرادي كه قراراست در تيم بازنگري باشند.

گام هفتم: سيستمهاي حسابداري موجود را بازنگري كنيد.

گام هشتم: درآمدها و هزينه هاي محطي كه فرصت هاي زيادي را از دست مي دهند كه از آنها چشم پوشي شده است مشخص كنيد.

گام نهم: تغييراتي را براي سيستم حسابداري موجود پيشنهاد دهيد.

گام دهم: سيستم حسابداري مديريت محيطي با روش تست خلبانان دنبال كنيد.

نكته مهم:ارتباطات و آموزش مداوم براي پروژه بي نهايت مهم است. تا موقعيتش را اطمينان دهدوكارمند اهميت آن و مزاياي آميخته شده با تاكيد بيشتربرمحيط را درك كند.

حسابداري محيطي چيست؟

اصطلاح حسابداري محيطي هميشه د رحسابداري و مديريت محيطي استفاده مي شود. حسابداري محيطي اصطلاح گسترده تري است كه به مقررات كارمحيطي مربوط است و اطلاعات را به صاحبان در بيرون و داخل سازمان ربط مي دهند.

بر طبقUSEPA (1995)

نفش مهم حسابداري محيطي اين است كه هزينه هاي محيطي براي صاحبان شركت به حساب آورد و آنها را تحريك به تشخيص روشهاي كاهش يا اجتناب ازآن هزينه ها كنند درحالي كه درهمان زمان كيفيت محيطي را بالا مي برند. درحالي كه حسابداري محيطي به گونه اي منسجم متمركز شده است آن بايد تشويق شود كه حسابداري محيطي همچنين مي تواند در سطح منطقه اي يا محلي بر عهده گرفته شود.

 

حسابداري مديريت محيطي چيست؟

حسابداري مديريت محيطي جزئي از حسابداري محيطي است. آن بطور كلي استفاده مي شود تا اطلاعاتي را براي تصميم گيري در سازمان آماده كند گرچه اطلاعات گردآوري شده مي تواند براي اهداف ديگر از قبيل گزارشگري خارجي استفاده شود.

حسابداران مركزي بين المللي (1998) حسابداري مديريت محيطي را به گونه زير تعريف نموده اند:

كار مديريت اقتصادي و محيطي پيشرفت و تكميل سيستم ها و كارهاي حسابداري مربوط به محيطي مناسب و شايسته مي باشد.در حالي كه اين ممكن است در بعضي از شركت ها گزارشگري و حسابرسي را دربربگيرد و حسابداري مديريت محيطي شامل چرخه هزينه يابي ، كل هزينه حسابداري، ارزيابي سودها و طراحي استراتژيك مديريت محيطي مي باشد.

تقسيم ملت هاي واحد براي گسترش مقاومت(UNDSD) يك تعريف متفاوتي از حسابداري مديريت محيطي فراهم مي كند. آن تاكيد مي كند كه سيستم هاي حسابداري مديريت محيطي اطلاعاتي رابراي تصميم گيري هاي داخلي آماده مي كند كه باتمركز بر روي آنها اطلاعات ممكن است فيزيكي يا پولي باشد همچنين UNDSD بيان ميكند كه:

استفاده كلي از اطلاعات حسابداري مديريت محيطي براي تصميم گيري و حسابداري سازماني داخلي مي باشد.روندهاي حسابداري مديريت محيطي براي تصميم گيري هاي داخلي شامل روندهاي فيزيكي براي مصرف مواد و انرژي ، جريان ها و انهدام و از بين بردن نهايي و روندهاي پولي براي هزينه ها ، پس اندازها و درآمدهاي مربوط به فعاليتها با تاثيرات محيطي پنهاني مي باشد.

حسابداري مديريت محيطي بنابراين مي تواند به سيستم تكميل وابسته باشد و يك ناحيه گسترده اي از اطلاعات درباره عوامل مالي و غير مالي كارهاي محيطي سازمان آماده مي كند.

بر طبق تعريفاتي كه در بالا ذكر شد، سيستم هاي حسابداري مديريت محيطي دو هدف يكي كنترل و ديگري گسترش كارهاي محيطي و مالي رادر يك سازمان بر عهده دارد. اين با سيستم هاي حسابداري مديريت معمولي كه در سازمانها استفاده مي شود تفاوت زيادي دارد چنين سيستم هايي تشخيصات مجزا براي هزينه هاي مربوط  به محيط يا تاثيرشان را ارائه نمي دهند بلكه درعوض بر روي صدورهاي خاص بر مبناي تصميم گيريهاي مالي و اقتصاديشان متمركز هستند.

آن بايد تشويق شود كه حسابداري مديريت محيطي مي تواند اطلاعاتي درباره چگونگي كاربرد منابع با تاثيرات محيطي مربوط به آن را دراختيار بگذارد كه موقعيت مالي و كار سازمان ها را تحت تاثير قرار مي دهد.

حسابداري مديريت محيطي همچنين در نظر مي گيرد كه چگونه كارهاي سازمان سيستم هاي محيطي را تحت تاثير قرار مي دهند.