سرمایه گذاریها
یکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
0 نظر
1361 بازدید
سرمایه گذاریها

 

حسابداری سرمایه گذاری ها بحث برانگیز است . مشکلات حسابداری شامل اندازه گیری ،شناسایی و افشا میباشد . طبق بیانیه شماره 115استانداردهای حسابداری مالی ،حسابداری سرمایه گذاریها به دو قسمت عمده سرمایه گذاری دراوراق قرضه و اوراق مالکانه تقسیم میشوند . اصول حسابداری سرمایه گذاری در اوراق قرضه و مالکانه به شرح ذیل میباشد:

 

سرمایه گذاری در اوراق قرضه

سرمایه گذاری در اوراق قرضه برای مقاصد حسابداری و گزارشگری به سه دسته جداگانه تقسیم میشود. این دسته ها عبارتند از :نگهداری شده تا سررسید ،تجاری،اماده برای فروش.

در تعریف فقط اوراق قرضه به عنوان نگهداری شده تا سررسید میتواند طبقه بندی شود زیرا اوراق مالکانه تاریخ سررسید ندارند . اوراق قرضه فقط زمانی میتواند به عنوان نگهداری شده تا سررسید طبقه بندی شود که شرکت گزارشگر هم قصد قطعی و هم توانایی نگهداری این اسناد را تا سررسید داشته باشد.

اوراق تجاری به قصد فروش در کوتاه مدت نگهداری میشوند . اوراق تجاری از تفاوت قیمت در کوتاه مدت سود ایجاد میکند . زمان نگهداری این اوراق معمولا کمتر از 3 ماه میباشد. اوراق قرضه ای که به عنوان نگداری شده تا سررسید یا تجاری طبقه بندی نمیشوند لازم است که به عنوان اوراق اماده برای فروش طبقه بندی شوند . از اینرو این طبقه ،یک طبقه چشمگیر میباشد .

 

سرمایه گذاری در اوراق مالکانه

سرمایه گذاری یک شرکت در سهام عادی یک شرکت دیگر بر طبق درصد سهام دارای حق رای سرمایه پذیر که توسط سرمایه گذار نگهداری میشود طبقه بندی میشود .

در این مورد اگر بهره مالکانه کمتر از 20درصد باشد، حسابداری و گزارشگری مشابه عملیات انجام شده برای اوراق بهادار می باشد، حسابداری سرمایه گذاریها بیشتر از 20درصد در مالکیت سرمایه پذیر بعدا تحت عنوان سرمایه گذاری بلند مدت توضیح داده میشود .

 

حسابداری سرمایه گذاری بلند مدت

حسابداری سرمایه گذاری بلند مدت در سهام در درجه اول به درجه کنترلی که سرمایه گذار بر سرمایه پذیر اعمال میکند ،بستگی دارد . اگر سرمایه گذار قادر به اعمال نفوذ با اهمیت بر مدیریت سرمایه پذیر باشد ، سود تقسیمی پرداخت شده بوسیله سرمایه پذیر در دراز مدت مقیاس مناسبی از درامد سرمایه گذار از سرمایه گذاری نمیباشد چون ممکن است سرمایه گذار بر سیاست های تقسیم سود سرمایه پذیر اعمال نفوذ کند . در این موارد ،سود تقسیمی بوسیله سرمایه پذیر مانند برگشت نقد مورد نیاز سرمایه گذار و رسیدگی های مالیاتی در امد منعکس میشود تا به عنوان سود اوری سرمایه گذاری . از این رو چون سرمایه گذاری هایی از این دست نمیتوانند بدون بر هم زدن روابط میان دو شریک فروخته شوند نمیبایست به عنوان سرمایه گذاری عادی منعکس شوند و روش حسابداری خاصی برای انعکاس محتوای اقتصادی این سرمایه گذاری ها نیاز است . بر طبق محباحثات بالا سرمایه گذاری در اوراق مالکانه به سه طبقه زیر تقسیم میشوند:

1.سرمایه گذاری در کمتر از 20درصد سهام دارای حق رای: در این مورد ،فرض بر این است که اعمال نفوذ مهمی بر کنترل وجود ندارد . بنابراین سرمایه گذاری به عنوان تجاری یا اماده برای فروش طبقه بندی می شود .

2.مالکیت بین 20تا50درصد سهام دارای حق رای: این حالت یک نفوذ موثر است و نه کنترل . سرمایه گذاری به عنوان بلند مدت طبقه بندی و روش ارزش ویژه بکار برده میشود.

3.مالکیت بیش از 50درصد سهام دارای حق رای: در این حالت کنترل بر فعالیت های سرمایه پذیر وجود دارد و سرمایه گذار لازم است که صورت های مالی تلفیقی ایجاد کند . شرکت تحصیل کننده ممکن است پول نقد یا دیگر دارائیها را پرداخت کند،یا سهام سرمایه خودر ا صادر کند ،یا بدهی های به شرکت تحصیل شده متحمل شود. در هر کدام از این حالات ،روش خرید به عنوان یک مبنا برای تهیه صورت های مالی تلفیقی استفاده میشود .

ترکیب شرکت ها و سرمایه گذاریهای بلند مدت

به عنوان یک عامل بیرونی برای رشد ،ترکیب های تجاری اتفاقات یا معاملاتی هستند که باعث میشوند دو یا چند شرکت تجاری یا خالص دارائیهایشان زیر یک کنترل مشترک تحت یک شخصیت حسابداری واحد اورده شوند. زمانی که ترکیب های تجاری اتفاق می افتند صورت های مالی تلفیقی برای نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیت های شرکت تلفیق شده لازم است شهیه شود.

 

روش های ترکیب

برای ترکیب های تجاری چهارروش به شرح زیر وجود دارد :

1.جذب: در جذب هیات مدیره دو یا چند شرکت درگیر با معاوضه تمام سهام عادی دارای حق رایشان با سهام دارای حق رای یکی از شرکت ها موافقت میکنند . بقیه شرکت ها موجودیتشان به عنوان یک شخصیت حقوق جداگانه از بین میرود .

2.تلفیق: در تلفیق یک شرکت جدید تشکیل میشود که سهام سرمایه اش راتعویض با سهام سرمایه دو یا چند شرکت موجود صادر میکند ،که این شرکت ها از بین میروند.

3. تحصیل داراییها: یک شرکت تجاری ممکن است تمام یا قسمتی از دارایی های یک شرکت دیگر را در قبال وجه نقد،بدهی ،سهام عادی یا ترکیب وابسته به ان تحصیل کند. شرکت خریداری شده ممکن است موجودیت خویش را به عنوان یک شرکت جداگانه ادامه دهد یا اینکه منحل شود .

4.تحصیل سهام عادی : یک شرکت ممکن است سهام عادی،وجه نقد بدهی یا ترکیب وابسته به ان را برای خرید تمام یا قسمتی از سهام دارای حق رای شرکت دیگر صادر کند .

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ ین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /حسابداری پارسیان شیرازدانلود نرم افزار حسابداری / بهتر

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر