نرم افزار حسابداری پارسیان ویژه سنگ بری

 

 امكانات:

1-محاسبه مساحت به صورت اتوماتيك در فاكتور ها (قطر ، طول ، عرض ، تعداد )

2-نمايش   قطر ، طول ، عرض ، تعداد در كاردكس كالا

3-نمايش قطر ، طول ، عرض ، تعداد در چاپ فاكتور فروش

4- ثبت فاکتورهای سنگ در فرمتهای مختلف از قبیل خرید و فروش ، رسید انبار ، حواله انبار ، انتقال ، ضایعات و ...

5-محاسبه اتوماتیک متراژ سنگ برحسب متر مربع

6-امکان ثبت خدمات بر روی سنگ مانند ابزار زنی ، حمل سنگ و ...

7-ورود و ویرایش چند قیمت فروش متفاوت برای کوپ

8-قابلیت ثبت و کنترل موجودی لوازم و مواد مصرفی مانند سگمنت ، لقمه ، رزین و ...

9-محاسبه میزان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در فاکتورهای سنگ

10-استفاده از انبار ردیفی و کلی در فاکتور

11- تخفیف ردیفی در فاکتور به دو صورت درصد و مبلغ

12-اضافات و کسورات (عوامل افزاینده و کاهنده و خنثی ) در فاکتور برای مواردی همچون کرایه حمل بار، درصد مالیات و عوارض ، تخفیفات و ...

13- ثبت شرح اضافی برای فاکتور و نمایش آن در ذیل فاکتور و یا به ازای هر سنگ در فاکتور

15-کنترل میزان اعتبار مشتری شامل مبلغ بدهی ، چکهای برگشتی ، چکهای دریافتی ، میزان مانده اعتبار و ... در هنگام ثبت فاکتور فروش

16-لیست و گزارشات انواع فاکتورهای ثبت شده از جمله لیست فاکتورهای فروش سنگ ، فاکتورهای خرید سنگ ، برگشت از خرید و برگشت از فروش سنگ ( به صورت کلی ، از یک خریدار ، در بازه زمانی خاص ، انبار ، طول و قطر و عرض و تعداد )

17-خلاصه فروش و خلاصه خرید ، گزارش فروش به تفکیک سنگ و کد خریدار و ...

18-گزارش تخفیفات فروش به مشتریان

19-سود ناخالص فروش سنگ بر اساس قیمت میانگین خرید و یا قیمت آخرین خرید سنگ، یک شخص، بازه زمانی خاص

 

 

 

 

20-انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی جهت تعدیل موجودی

21-تعریف سنگ در سه سطح گروه سنگ، کد سنگ، سطح شناور سنگ ( انبار سه سطحی )

22-قابلیت تعریف انبار به تعداد نامحدود مانند انبار سنگ، لوازم و ابزار آلات مصرفی ویرایش و حذف آنها

23-تعیین روشهای خروج سنگ از انبار

(Fifo ، میانگین به تفکیک انبار )

24-تعریف، ویرایش و حذف گروه های متفاوت سنگ

25-ثبت مشخصات شناسنامه ای سنگ و لوازم ابزار زنی شامل: نام، واحد، تخفیف پذیر بودن، پورسانت پذیر بودن، درصد مالیات و عوارض و ویرایش و حذف آنها

26-تعریف سطح شناور کالا (نوع و درجه سنگ) و مشاهده موجودی ، موجودی منفی و گردش موجودی سطوح شناور کالا ی استفاده شده در فاکتورها

27-ایجاد گزارشات انبار دلخواه مانند گزارش موجودی سنگ با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار

28-عملیات انبارداری و انتقال سنگ در بین انبارها و پروژه های متفاوت(مرکز هزینه)

29-موجودی سنگ برحسب طول ، عرض ، متراژ با قابلیت فیلترینگ انبار و در بازه زمانی خاص

30-گردش موجودی سنگ و موجودی آنها به تفکیک انبار

31-موجودی ریالی سنگ براساس آخرین خرید ، معدل خرید و قیمت خرید ثبت شده

32-کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی/خروجی ، فی ورودی/ خروجی و در نهایت قیمت ورودی / خروجی سنگ

33-کنترل موجودی سنگ به تفکیک انبار و ورود نقطه سفارش برای سنگ و کوپ و سطوح شناور آنها و مشاهده موجودی زیر نقطه سفارش

34-کاردکس سنگ ، کاردکس اشخاص سنگ ، و کاردکس امانتی در بازه زمانی دلخواه

35-تعریف ، ویرایش و حذف عوامل افزاینده ، کاهنده و خنثی برای فاکتورها

36-ورود و ویرایش قیمت خرید و چند قیمت فروش متفاوت برای سنگ