فصل اول: معرفی شرکت تجاری

 

تعریف شرکت  :

 

1-شرکت مدنی

2-شرکت تجاری

 

خصایص شرکت تجاری:

1-عناصر تشکیل دهنده شرکت

      الف) همکاری دو یا چند نفر:  (تعدد شرکاء ، آوردن حصه)

       ب) ماهیت حقوقی شرکت

2-جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء

      الف) مفهوم سود

      ب) طرز تقسیم سود و زیان

فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری

اعطای شخصیت حقوقی:

1) شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی:

    الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی:

_نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی

_.نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی

_نظریه دارایی اختصاصی

2) مبنای حقوقی شخصیت حقوقی :

    ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

3) آغاز شخصیت حقوقی شرکت

4) تبدیل شرکت تجاری

    الف)فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

     ب) جواز تبدیل شرکت

     ج) جواز تبدیل صحیح شرکت

5) ادغام و تجزیه شرکتها

6) پایان شخصیت حقوقی

7)حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن

نتایج شخصیت حقوقی شرکت:

1) اسم شرکت

2) دارایی شرکت

3) اهلیت شرکت

4) اقامتگاه شرکت:

    الف) مفهوم اقامتگاه

     ب) نحوه تعیین اقامتگاه

      ج) شرایط تغییر اقامتگاه

5) تابعیت شرکت:

     الف) مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری

      ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری:

_ تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی

_ تعیین تابعیت در حقوق بین المللی

_ تعیین تابعیت در حقوق ایران

      ج) تغییر تابعیت شرکت

فصل سوم: انواع شرکتهای تجاری

 

معرفی انواع شرکتهای تجاری :

 

1) شرکت تضامنی

2) شرکت نسبی

3) شرکت با مسئولیت محدود

4) شرکت سهامی خاص

5) شرکت سهامی عام

6) شرکت مختلط غیر سهامی

7) شرکت مختلط سهامی

8) شرکتهای تعاونی

طبقه بندی شرکتهای تجاری

 طبقه بندیهای ممکن:

 

    الف) طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا

 

     ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها  

     ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء

     د) طبقه بندی بر اساس موضوع شرکتها

    هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه

     و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکتها :

  _ شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای خارجی

  _ حقوق شرکتهای خارجی در ایران

  _ قانون حاکم بر شرکتهای خارجی

طبقه بندیهای معمول
بخش اول: تشکیل شرکت

 انعقاد قرار داد شرکت :

1) شرایط ماهوری قرار داد شرکت :

    الف) رضایت شرکا وخصایص

     ب) اهلیت شرکا

ج) موضوع شرکت :

_ آورده های شرکت

_ فعالیت شرکت

2) شرایط شکلی قرار داد شرکت :

     الف) ضرورت قرار دادکتبی

      ب) مندرجات قرار داد شرکت

      ج) نضر قرار داد شرکت

قواعد تشکیل شرکت :

شرایط دیگر تشکیل شرکت :

1) شرایط الزامی تشکیل شرکت

2) ثبت شرکت رد مرجع ثبت شرکتها :

       الف) ضرورت ثبت شرکت

        ب) تشریفات ثبت شرکتها :

_ ثبت شرکتهای ایرانی

_ ثبت شرکتهای خارجی

بخش دوم: آثار تشکیل شرکت

ماهیت حقوقی سهم الشرکه:

1) خصایص سهم الشرکه :

            الف) سهم الشرکه حق مالی است.

            ب) سهم الشرکه حق شخصی است.

             ج) سهم الشرکه مال منقول است.

             د) سهم الظرکه قابل توثیق نیست.

            هـ ) سهم الشرکه قابل توقیف است.

             و) سهم الشرکه قابل تقویم است.

2) انتقال سهم الشرکه:

    الف) انتقال قراردادی سهم الشرکه

     ب) انتقال قهری سهم الشرکه

حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر :

1) تقسیم سود و زیان شرکت :

     الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود

      ب) معافیت کامل از تحمل ضرر

2) اداره شرکت :

     الف) تعیین مدیر و اختیارات او

      ب) اختیارات شرکای غیر مدیر

      ج)نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت

نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان :

1) موارد بطلان شرکت

2) آثار بطلان شرکت

3) مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت