دانلود درايور هاي فيش پرينتر و ليبل پرينتر Ithaca
                                                                         
فيش پرينتر  رمو REMOمدل RP220

 

دانلود درايور فيش پرينتر

ایتایتاکا ithaca

                          فيش پرينتر  رمو REMOمدل RP200

 

دانلود درایورفیش پرینتر

ithacaمدل8000

                            فيش پرينتر  رمو REMOمدل RP200

دانلود درایورفیش پرینتر

ithacaمدل280