نرم افزار حسابداری پارسیان ویژه مطب

 

 

 امكانات:

1- امکان ثبت نوبت جدید

( شامل نام بیمار - تلفن همراه بیمار - شماره و شرح پرونده بیمار - شماره و ساعت نوبت بیمار) 

2- مشاهده نوبت های روز قبل و روز های بعد و ثبت نوبت برای روزهای اینده

3- امکان تفکیک بیماران ویزیت شده و یا ویزیت نشده

4- ثبت سند دریافت وجه از بیمار

5- ثبت هزینه های مطب

6- حقوق دستمزد پرسنل

7- فاکتور های خرید و فروش

8- امکان اتصال نرم افزار به دستگاه پوز