آموزش فارسی کردن ویندوز در نرم افزار حسابداری پارسیان

 

جهت فارسی کردن ویندوز ،فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید .