استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

IFRS 1

2

 

هدف

هدف این IFRS اطمینان بخشی نسبت به این مسئله است که صورتهای مالی یک واحد تجاری براساس IFRS1 می باشد. و

گزارش های مالی میان دوره ای برای بخشی از دورۀ زمانی تحت پوشش آن صورتهای مالی، حاوی اطلاعات با کیفیتی است که:

( a ) برای استفاده کنندگان، شفاف است و نسبت به همۀ دوره های ارائه شده قابلیت مقایسه دارد؛

( b ) نقطه شروع مناسبی فراهم می کند برای حسابداری مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی؛ و

( c ) می تواند اطلاعات را در سطحی از هزینه فراهم کند که بیشتر از منفعت اطلاعات نباشد.

حوزه عمل استاندارد

یک واحد تجاری باید اجرا کند این را در:

( a ) صورتهای مالی براساس IFRS ؛ و

( b ) هر گزارش مالی میاندوره ای و یا هرچه که براساس )گزارشگری مالی میاندوره ای( برای بخشی از دورۀ تحت پوشش

IFRS1 صورتهای مالی ارائه می شود.

صورتهای مالی یک واحد تجاری تحت IFRS1 ، اولین صورتهای مالی سالانه ای هستند که واحد تجاری به IFRS ها عمل می

کند و با یک ارائه و بیان صریح و شفاف در آن صورتهای مالی مطابق با IFRS ها صورتهای مالی مطابق با IFRS ها، صورتهای

مالی یکواحد تجاری مطابق با IFRS صورتهای مالی اند اگر برای مثال، واحد تجاری:

( a ) صورتهای مالی آخرین دورۀ اخیر را ارائه کرده:

( i ) مطابق با الزامات ملی که در تمام جنبه ها مطابق با IFRS ها نباشد؛

( ii ) در تمام جنبه ها مطابق با IFRS ها باشند، بجز مواردیکه صورتهای مالی حاوی بیان صریح و آشکاری نباشد

که آنها را با IFRS ها منطبق کرده باشد؛

( iii ) شامل بیان صریح و شفافی از انطباق با برخی، نه همۀ IFRS ها باشد؛

( iv ) مطابق با الزامات ملی متناقص با IFRS ها باشد، از برخی IFRS های خاص برای حساب در مواردی که

الزامات ملی وجود ندارد؛ یا

( v ) در انطباق با الزامات ملی، با یک تطبیق مقدار از بعضی مقادیر محدود به انطباق با IFRS ها؛

( b ) تهیه صورتهای مالی مطابق با IFRS ها فقط برای استفاده کنندگان داخلی، بدون در دسترس قرار دادن آنها برای

صاحبان مؤسسات یا هر استفاده کنندۀ خارجی دیگری؛

( c ) تهیه و گزارشگری محدود به انطباق با IFRS ها برای اهداف ترکیبی، بدون تهیه یک گزارش کامل از صورتهای مالی

در تعریف IAS1 ارائه صورتهای مالی )تجدید نظر شده در 2002 (؛ یا

 

3

( d ) عدم ارائه صورتهای مالی دوره های گذشته

این IFRS اجرا می شود وقتی یک واحد تجاری اولین بار به IFRS ها __________عمل می کند، و این اجرایی نیست وقتی برای مثال یک

واحد تجاری:

( a ) ارائه صورتهای مالی مطابق با الزامات ملی را متوقف می کند، نگهداری به شکل ارائه شدۀ گذشته آنها بعنوان یک مجموعه

دیگر از صورتهای مالی یک بیان صریح و شفاف از انطباق با IFRS ها را شامل شده

( b ) صورتهای مالی ارائه شده سال قبل مطابق با الزامات ملی و آن صورتهای مالی حاوی یک بیان صریح و شفاف از مطلوبیت و

مطابقت IFRS ها بوده؛ و یا

( c ) صورتهای مالی ارائه شدۀ سال قبل که حاوی یک بیان صریح و شفاف از مطابقت با IFRS ها بوده، حتی اگر حسابرسان

گزارش حسابرسی شان در مورد آن صورتهای مالی را مشروط داده باشند.

این IFRS برای تغییرات در رویه های حسابداری انجام شده توسط یکواحد تجاری که قبلاً بر اساس IFRS ها عمل می کرده،

اجرایی نیست. این قبیل تغییرات هستند موضوع:

( a ) الزامات برای تغییرات در رویه های حسابداری در IASB رویه های حسابداری، تغییرات در برآوردهای حسابداری و

اشتباهات و

( b ) الزامات تحولی خاص در سایر IFRS ها.

شناسایی و اندازه گیری

صورت وضعیت مالی بر اساس IFRS اول.

6 یک واحد تجاری باید از یک رویه حسابداری در اولین صورتهای مالی بر اساس - IFRS و تمام دوره های ارائه شده بر اساس

IFRS1 صورتهای مالی استفاده کند. آن رویه های حسابداری باید مطابق با هر IFRS ها.

رویه های حسابداری

2 یک واحد تجاری باید از یک رویه حسابداری در اولین صورتهای مالی بر اساس - IFRS و تمام دوره های ارائه شده بر اساس

IFRS1 صورتهای مالی استفاده کند. آن رویه های حسابداری باید مطابق با هر IFRS مؤثر در پایان دورۀ گزارشگری IFRS1 باشند،

به جز موارد خاص بیان شده در پاراگراف 93 91 و ضمیمۀ - B-E

8 یک واحد تجاری نباید - IFRS های متفاوتی را استفاده کند که در تاریخهای قبلی مؤثر بوده است. یکواحد تجاری شاید یک

IFRS جدید را اجرا کند که هنوز اجباری نشده اما بزودی قابل اجرا می شود.

 

4

مثال: اجرای هماهنگ آفرین نمونه از باز خورد )پیشینه( IFRS ها.

پایان دورۀ گزارشگری یکواحد تجاری بر اساس IFRS1 39 دسامبر 20x5 می باشد. واحد تجاری تصمیم به ارائه اطلاعات مقایسه

ای در آن صورتهای مالی فقط برای یکسال می گیرد )در پاراگراف 29 مشاهده کنید(. بنابراین تاریخ انتقال به IFRS ها ابتدای دورۀ مالی

در 9 ژانویه 20x4 )یا پایان دورۀ مالی در 39 دسامبر 20x3 .)

اجرای الزامات

واحد تجاری A ملزوم به اجرای مؤثر IFRS ها برای دورۀ مالی منتهی به 39 دسامبر 20x5 شده در:

( a ) تهیه و ارائه صورت وضعیت مالی IFRS در ژانویه 20x4 ؛ و

( b ) تهیه و ارائه صورت وضعیت مالی برای 39 دسامبر 20x5 )شامل مقادیر مقایسه ای 20x4 (، صورت سود و زیان جامع،

صورت تغییرات در سرمایه و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 39 دسامبر 20x5 )شامل مقادیر

مقایسه ای 20x4 ( و افشاها )شامل اطلاعات مقایسه ای 20x4 .)

اگر یک IFRS جدید هنوز اجباری نشده باشد، اما بزودی قابل اجرا شود، واحد تجاری A مجاز است، اما ملزم به اجرای آن در

صورتهای مالی براساس IFRS1 نیست.

1 قوانین تحولی در سایر - IFRS ها برای تغییر در رویه های حسابداری انجام شده بوسیله یک واحد تجاری که قبلاً از IFRS

ها استفاده می کرده، اجرا می شود؛ آنها برای واحدهایی که اولین بار به IFRS ها تغییر عمل داده اند، اجرا نمی شود مگر در

موارد خاص ضمیمه B-E .

90 به جز موارد ذکر شده در پاراگراف 93 91 و ضمیمۀ - - B-E باید در اولین صورت وضعیت مالی براساس IFRS :

( a ) تمام دارایی ها و بدهی هایی که شناسایی شان توسط IFRS لازم شده را شناسایی کند؛

( b ) مواردی از دارایی ها و بدهی ها را که IFRS اجازه شناسایی شان را نداده شناسایی نکند؛

( c ) مواردی که مطابق با GAAP گذشته بعنوان یک مورد از دارایی، بدهی یا اجزاء سرمایه شناسایی شده، اما مطابق با

IFRS ها موارد متفاوتی از دارایی ها، بدهی ها یا اجزاء سرمایه هستند را تجدید ارائه نماید؛ و

( d ) IFRS ها را در اندازه گیری تمام دارایی ها و بدهی ها اجرا کند.

99 رویه های حسابداری که یک واحد تجاری در اولین صورت وضعیت مالی بر اساس - IFRS استفاده می کند شاید متفاوت از

رویه هایی باشد که در همان تاریخ بر اساس GAAP گذشته استفاده شده است. نتیجه، تعدیل نتایج بدست آمده از رویدادها و

معاملات قبل از تاریخ تغییر عمل به IFRS هاست. بنابراین، یکواحد تجاری باید آن تعدیلات مستقیم در سود انباشته )یا در

صورت تناسب، طبقه بندی دیگری از سرمایه( در تاریخ انتقال به IFRS ها را شناسایی کند.

 

5

92 این - IFRS بنا می نهد، 2 طبقه از استثنائات وارده به این اصل که اولین صورتهای مالی یکواحد تجاری بر اساس IFRS باید

مطابق با هر IFRS :

( a ) پیوست ضمیمه B کاربرد ناظر به گذشته )سابق( بعضی جنبه های سایر IFRS را منع می کند.

( b ) پیوست های C-E معافیت از بعضی الزامات سایر IFRS ها را تصدیق می کند.

استثنائات اجرا )کاربرد( سابق سایر IFRS ها

93 این - IFRS کاربرد بعضی از جنبه های سایر IFRS ها را منع می کند. این استثنائات set out اند در پاراگراف 94 92 و -

ضمیمه B .

برآوردها

94 برآوردهای یکواحد تجاری مطابق با - IFRS ها در تاریخ تغییر به IFRS ها باید با برآوردهای انجام شده در همان تاریخ

مطابق با GAAP گذشته )بعد از تعدیلات به منظور انعکاس هر تفاوتی در رویه های حسابداری( مطابقت کند، مگر اینکه

شواهدی عینی مبنی بر اینکه آن برآوردها اشتباه بوده وجود داشته باشد.

95 ممکن است واحد تجاری اطلاعاتی در مورد برآوردهایی که تحت - GAAP گذشته صورت گرفته، بعد از تاریخ تغییر به

IFRS ها دریافت کند. مطابق با پاراگراف 94 ، واحد تجاری باید مفهوم دریافتی از آن اطلاعات در همان روش بعنوان رویدادهای

تعدیلی بعد از دوره گزارشگری مطابق با IAS10 )رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه( عمل کند. برای مثال کنید تاریخ تغییر

)انتقال( یک واحد تجاری به IFRS ها 9 ژانویه 20x4 می باشد و اطلاعات جدید در 95 ژولای 20x4 تجدید نظر در مورد

برآوردهای انجام شده مطابق با GAAP گذشته در 39 دسامبر 20x3 را ملزم می کند. یک واحد تجاری نباید آن اطلاعات جدید

را در اولین صورتهای مالی بر اساس IFRS منعکس کند )مگر اینکه برآوردها بدلیل تغییر در رویه های حسابداری نیاز به تعدیل

داشته باشند و یا شواهدی مبنی اینکه برآوردها اشتباه بوده وجود داشته باشد(.

در عوض واحد تجاری باید آن اطلاعات جدید را در صورت سود و زیان )یا در صورت متناسب در سایر سودهای جامع( برای

سال مالی منتهی به 39 دسامبر 20x4 .

96 واحد تجاری ممکن است نیاز به برآورد داشته باشد مطابق با - IFRS ها در تاریخ انتقال به IFRS ها که در زمان تحت

GAAP گذشته الزامی نبوده. برای هماهنگ شدن با IAS10 ، برآوردهای مطابق با IFRS ها باید، شرایطی که در تاریخ انتقال به

IFRS ها وجود داشته را منعکس کند. بویژه برآوردهای تاریخ انتقال به IFRS های قیمت بازار، نرخ بهره یا نرخ تعسیر ارز باید

شرایط بازار را در آن تاریخ منعکس کند.

 

6

92 پارگراف 94 96 اجرا می کند - - IFRS1 صورت وضعیت مالی را. همچنین به کار رفته برای یک دورۀ مقایسه ای ارائه شده

در صورتهای مالی یک مؤسسه بر اساس IFRS1 ، در مواردیکه منابع برای تاریخ انتقال به IFRS ها جایگزین شده اند بوسیله

منابع برای پایان آن دوره مقایسه ای.

 

استثنائات از دیگر IFRS ها

98 یک واحد تجاری شاید برای استفاده انتخاب کند یک یا چند مورد از استثنائات ذکر شده در ضمیمه - C-E . یکواحد تجاری

نباید اجرا کند این استثنائات را در مقایسه با سایر موارد.

91 بعضی استثنائات در ضمیمۀ - C-E بر می گردند به ارزش منصفانه. در محدودۀ ارزش منصفانه مطابق با این IFRS ، یکواحد

تجاری باید عمل کند طبق تعریف ارزش منصفانه در پیوست A و با راهنمایی بیشتر در سایر IFRS ها در تعیین ارزش منصفانه

دارایی ها یا بدهی در مسئله. ارزش منصفانه باید شرایطی را منعکس کند که در تاریخی که آنها تعیین شده اند.

ارائه و افشاء

20 این - IFRS فراهم نمی کند الزاماتی از ارائه و افشاء الزامات در سایر IFRS ها.

اطلاعات مقایسه ای:

29 مطابق با - IAS1 ، اولین صورتهای مالی IFRS یکواحد تجاری باید بترتیب شامل سه صورت وضعیت مالی، دو صورت از

شود جامع، در صورت سود و زیان مجزا )اگر ارائه شده(، دو صورت از جریان وجوه نقد و دو صورت از تغییرات در سرمایه و

یادداشتهای همراه، حاوی اطلاعات مقایسه ای باشد.

اطلاعات مقایسه ای و پیشینه تاریخی

22 بعضی واحدهای تجاری ارائه می کنند خلاصه پیشینه ای از اطلاعات جمع آوری شده برای دوره های قبل از اولین دوره ای -

که آنها اطلاعات مقایسه ای را مطابق با IFRS ها ارائه کرده اند. این IFRS ملزم نمی کند این چنین خلاصه هایی را به مطابقت

با شناسایی و اندازه گیری الزامات IFRS ها. علاوه بر این، بعضی واحدهای تجاری ارائه می کنند اطلاعات مقایسه ای را مطابق

با GAAP گذشته و نیز اطلاعات مقایسه ای ملزم شده توسط IAS1 . در هر صورت مالی شامل اطلاعات تاریخی یا مقایسه ای

مطابق با GAAP گذشته یک شرکت باید:

( a ) بصورت برجسته مشخص کند اطلاعات GAAP قبلی را به عنوان اینکه مطابق با IFRS ها تهیه نشده اند؛ و

( b ) افشاء کند ماهیت تعدیلات اصلی که آن را مطابق با IFRS ها می کند. یکواحد تجاری به تعدیلات غیرکمی نیاز دارد.

 

 

صفحه     1          2