توضیح انتقال به IFRS ها

23 یک واحد تجاری باید چگونگی انتقال از - GAAP گذشته را به IFRS های مؤثر در وضعیت مالی گزارش شده، عملکرد مالی و

جریان وجه نقد.

اصلاحات

24 برای انطباق با پاراگراف 23 ، اولین صورتهای مالی - IFRS یک واحد تجاری باید شامل:

( a ) اصلاحات سرمایه گزارش شده مطابق با GAAP گذشته با سرمایه مطابق با IFRS ها برای هر دو تاریخهای ذیل:

( i ) تاریخ انتقال به IFRS ها؛ و

( ii ) پایان آخرین دوره ارائه شده در صورتهای مالی سالانه اخیر واحد تجاری مطابق با GAAP گذشته.

( b ) یک اصلاح برای آخرین دوره در صورتهای مالی سالانه اخیر یکواحد تجاری. نقطه شروع برای اصلاحات باید جمع سود

جامع مطابق با GAAP گذشته برای همان دوره یا، اگر واحد تجاری این چنین جمعی را گزارش نکرده، سود یا زیان تحت

GAAP گذشته

( c ) اگر واحد تجاری شناسایی یا منعکس نکرده باشد هیچ زمان کاهش ارزی را برای اولین بار در تهیه صورت وضعیت مالی

شروع کننده IFRS ، افشا کند که IAS 36 کاهش ارزش دارائیها بایستی ملزم می کرده اگر واحد تجاری شناسایی کرده آن

زیان کاهش ارزش یا معکوس کند در دورۀ ابتدایی شروع با تاریخ انتقال به IFRS ها.

- ( 25 اصلاحات الزامی توسط پاراگراف 24 a ( و ) b( باید جزئیات را بطور کافی بیان کند برای قادر ساختن استفاده کنندگان به فهم

تعدیلات عمده صورت وضعیت مال و صورت سود و زیان. اگر یک شرکت صورت جریان وجه نقد را تحت GAAP گذشته ارائه

کرده باید عمده تعدیلات صورت جریان وجه نقد را توضیح دهد.

26 اگر واحد تجاری از اشتباهاتی که تحت - GAAP ( گذشته است، آگاه شد، اصلاحات الزامی شده توسط پاراگراف 24 a ( و ) b )

باید تشخیص دهد، تصحیح آن اشتباهات را از تغییرات در رویه های حسابداری.

- 22 B IAS with deal تغییرات در رویه های حسابداری که رخ داده وقتی یک شرکت برای اولین به IFRS ها عمل می کند.

بنابراین الزامات B IAS برای افشا کردن در مورد تغییرات در رویه های حسابداری انجام نمی شود در اولین صورتهای مالی IFRS

یکواحد تجاری.

28 اگر واحد تجاری صورتهای مالی اش را برای دوره های قبل ارائه نکرده باشد، اولین صورتهای مالی - IFRS باید این موضوع را

افشا کند.

8

معرفی دارائیها و بدهی های مالی

21 یک واحد تجاری مجاز است به انتخاب )تعیین کردن( یک دارایی مالی یا بدهی مالی شناسایی شده به شکل گذشته مانند یک دارایی یا -

بدهی مالی در ارزش منصفانه تمام سود و زیان یا یک دارایی مالی مانند کالای آماده برای فروش مطابق با پاراگراف D19 . یک واحد

تجاری باید دارائیها یا بدهی های مالی معرفی شده در هر طبقه در تاریخ تعیین و طبقه بندی آنها و مقادیر نقلی )نقل شده( از صورتهای مالی

قبل را افشا کند.

استفاده از ارزش منصفانه بعنوان cost deemed

30 اگر واحد تجاری استفاده کند ارزش منصفانه را در صورت وضعیت مالی آغازین - IFRS بعنوان cost deemed برای یک مورد از دارایی،

کارخانه و تجهیزات، دارایی سرمایه ای یا یک دارایی نامشهود )قابل مشاهده و پاراگراف D5 و D7 (، اولین صورتهای مالی IFRS یکواحد تجاری

باید افشاء کند، برای هر item Line در صورت وضعیت مالی آغازین IFRS :

( a ) مجموع )انباشته( ارزش منصفانه؛ و

( b ) مجموع تعدیلات )تعدیلات انباشته( مقادیر نقلی گزارش شده تحت GAAP گذشته.

استفاده از cost deemed برای سرمایه گذاری های در شرکت های تابعه، شرکتهای تحت کنترل مشترک و شرکتهای وابسته.

39 به طور مشابه، اگر یکواحد تجاری استفاده کند - cost deemed در صورت وضعیت مالی آغازین IFRS برای سرمایه گذاری در شرکت

تابعه، شرکت تحت کنترل مشترک و یا وابسته در صورتهای مالی مجزا )قابل مشاهده د رپاراگراف D15 ( اولین صورتهای مالی IFRS یکواحد

تجاری باید افشاء کند:

( a ) .

( b ) .

( c ) .

گزارش های مالی میاندوره ای

32 مطابق با پاراگراف 23 ، اگر یکواحد تجاری گزارش مالی میاندوره ای مطابق با - IAS34 برای بخشی از دوره تحت پوشش اولین صورتهای

مالی IFRS ، واحد تجاری باید الزامات زیر را علاوه بر الزامات IAS 34 ایفا کند:

( a ) هرگونه گزارش مالی میاندوره ای، اگر واحد تجاری یک گزارش مالی میاندوره ای ارائه کرده برای قابلیت مقایسه میاندوره بلافاصله بعد

سال مالی قبل، شامل:

( i ) اصلاح سرمایه اش مطابق با GAAP گذشته در پایان آن میاندوره قابل مقایسه به سرمایه تحت IFRS ها در آن تاریخ ؛ و

 

1

( ii ) اصلاح جمع شود جامع اش مطابق با IFRS ها برای آن میاندوره قابل مقایسه )در حال حاضر و سال به تاریخ(. نقطه آغاز برای

آن اصلاحات باید جمع شود سود جامع مطابق با GAAP گذسته برای آن دوره یا، اگر واحد تجاری این چنین جمعی را گزارش

نکرده، شود سود و زیان مطابق با GAAP گذشته.

( b ) بعلاوه برای اصلاحات ملزم شده توسط ) a(، اولین گزارش مالی میاندوره ای مطابق با IAS34 برای بخشی از دورۀ تحت پوشش

صورتهای مالی اولین IFRS ( باید شامل اصلاحات توصیف شده در پاراگراف 24 a ( و ) b( )تکمیل شده توسط جزئیات ملزم شده

توسط پاراگراف 25 و b 2( یا یک مرجع عبور به سایر مدارک منتشر شده که شامل این اصلاحات اند.

- 33 IAS34 کمترین افشاء را ملزم می کند، که براساس فرضیه ای که استفاده کنندگان گزارش های مالی میاندوره ای به صورتهای مالی سالانه

اخیر نیز دسترسی دارند. به هر حال، IAS34 همچنین ملزم می کند به افشاء "هر رویداد یا معامله ای که برای فهمیدن از میاندورۀ جاری مهم

است".

بنابراین، اگر یک استفاده کنندۀ اولیه انجام ندهد، در صورتهای مالی سالانه اخیراش مطابق با GAAP گذشته، افشاء کند اطلاعات مهم را برای

فهمیدن از میاندورۀ اخیر، گزارش مالی میاندوره ای اش باید افشاء کند آن اطلاعات را یا شامل یک مرجع دوگانه به دیگر مدارک منتشر شده که

شامل آن می شود )هستند(.

تاریخ مؤثر

34 یکواحد تجاری باید اجرا کند این - IFRS را اگر اولین صورت های مالی IFRS اش برای یک دوره آغاز شده از یا بعد از ژولای 2001 شیوه

عمل قبل مجاز است.

35 یکواحد تجاری باید اعمال کند اصلاحات موجود در پاراگراف ) - n ) D1 و D23 . برای دوره های سالانه شروع شده از یا بعد از ژولای 2001

اگر یک شرکت به IAS23 هزینه های استقراض )اصلاح شده در 2002 ( برای یک دوره قبل باید آن اصلاحات اجرا گردد برای دورۀ قبل.

- 36 IFRS3 ، ترکیب واحدهای تجاری )اصلاح شده 2008 ( اصلاح شدۀ پاراگراف 91 c1 و ) f ) c4 و ) g(. اگر یک واحد تجاری به IFRS3

عمل کند )اصلاح شدۀ 2008 ( برای دورۀ قبل، اصلاحات نیز باید برای دورۀ قبل عمل شود.

- 32 IAS27 صورتهای مالی مشترک و مجزا )اصلاح شده در 2008 ( اصلاح شدۀ پاراگراف B و B7 . اگر واحد تجاری IAS27 را به کاریبرد

)اصلاح شده 2008 ( برای یک دوره قبل، اصلاحات نیز برای دورۀ قبل باید عمل گردد.

38 هزینه سرمایه گذاری در یک شرکت تابعه، تحت کنترل مشترک یا شرکت وابسته )اصلاحات - IFRS1 و IAS27 ، (، منتشره در می 2008

( ، اضافه شده پاراگراف 39 g ) D1 و D14 و D15 . یکواحد تجاری باید عمل کند آن پاراگراف ها را برای دوره های شروع از یا بعد از ژولای

2001 . شیوه عمل قبلی مجاز است. اگر واحد تجاری به آن پاراگراف ها عمل کند برای یک دورۀ قبل، باید آن را افشا کند.

 

90

31 پاراگراف - B7 اصلاح شده بود توسط اصلاحات IFRS های منتشره در می 2008 . واحد تجاری باید عمل کند آن اصلاحات را برای دوره

های شروع شده از یا بعد از ژولای 2001 . اگر واحد تجاری به IAS27 عمل می کند )اصلاح شده 2008 ( برای دوره قبل، اصلاحات باید عمل

شود برای آن دورۀ قبل

 

صفحه     1          2