مثال 11

شرکت نمونه - صورت سود و زيان

براي سال منتهي به 29 اسفند 6×13

 

6×13

5×13

فروش خالص

 

....

....

بهاي تمام شده فروش

 

(....)

(....)

سود ناخالص

 

....

....

هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي

(....)

 

(....)

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي

....

 

(....)

 

 

....

....

سود عملياتي

 

....

....

هزينه‌هاي مالي

 

(....)

(....)

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي

 

(....)

(....)

سود عملیات در حال تداوم قبل از ماليات

 

....

....

ماليات بر درآمد

 

(....)

(....)

سود خالص عمليات در حال تداوم

 

....

....

سود عمليات متوقف شده قبل از مالیات(1)

....

 

....

اثر مالياتي

(....)

 

(....)

 

 

....

....

سود خالص

 

....

....

 

(1)  جزئيات مورد نياز در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي‌شود.

ارائه دارايي غيرجاري (یا مجموعه واحد) طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش (بند 37)

طبق بند 37 استاندارد، واحد تجاري بايد دارايي غيرجاري طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش و داراييهاي يک مجموعه واحد طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش را جدا از ساير داراييها در ترازنامه ارائه نمايد. بدهيهاي مجموعه‌ واحدي که به عنوان نگهداري شده براي فروش طبقه‌بندي مي‌شود نيز بايد جدا از ساير بدهيها در ترازنامه ارائه گردد. اين داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شوند و مبلغ آنها به طور جداگانه ارائه مي‌شود.
مثال 12 اين الزامات را تشريح مي‌کند.

مثال 12

در پايان سال 5×13، يک واحد تجاري تصميم گرفت بخشي از داراييها (و بدهيهاي مرتبط با آن) را واگذار نمايد. اين واگذاري، که معيارهاي مندرج در بندهاي 8 و 9 براي طبقه‌بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش را احراز مي‌کند، از دو مجموعه واحد به صورت زير تشکيل شده است:

مبلغ دفتري پس از طبقه‌بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش

 

مجموعه‌ واحد 2

مجموعه‌ واحد 1

 

ميليون ريال

ميليون ريال

 

700ر1

900ر4

داراييهاي ثابت مشهود

-

400ر1 (1)

سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت

(900)

(400ر2)

بدهيها

800

900ر3

خالص مبلغ دفتري مجموعه‌هاي واحد

 

(1)     مبلغ 400 ميليون ريال مازاد تجديد ارزيابي مربوط به سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس شده است.

نحوه ارائه مجموعه‌هاي واحد نگهداري شده براي فروش در ترازنامه اين واحد تجاري به صورت زير است:

4×13

5×13

 

میلیون ریال

میلیون ریال

 

 

 

داراييها

 

 

داراييهاي جاري:

×

×

الف

×

×

ب

×

×

 

-

(1)000ر8

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش

×

×

 

 

 

داراييهاي غيرجاري:

×

×

پ

×

×

ت

×

×

ث

×

×

 

×

×

جمع داراييها

 

 

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

 

 

بدهيهاي جاري:

×

×

ج

×

×

چ

×

×

ح

×

×

 

×

×

 

-

(2)300ر3

بدهيهاي مرتبط با داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش

×

×

 

 

 

بدهيهاي غيرجاري:

×

×

خ

×

×

د

×

×

ذ

×

×

 

×

×

جمع بدهيها

 

 

حقوق قابل تخصيص به صاحبان سهام واحد تجاري اصلي:

×

×

ر

×

×

ز

-

400

مازاد تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت مربوط به

داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش

×

×

 

×

×

سهم اقليت

×

×

جمع حقوق صاحبان سهام

×

×

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

000ر8 = 400ر1 + 700ر1 + 900ر4 (1)

300ر3 = 900 + 400ر2 (2)

الزامات ارائه براي داراييهاي غيرجاري (يا مجموعه‌هاي واحد) طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش در پايان اين دوره گزارشگري، به گذشته تسري پيدا نمي‌کند. بنابراين، ترازنامه‌هاي مقايسه‌اي براي دوره‌هاي قبل تجديد ارائه نمي‌شود.

اندازه‌گيري و ارائه واحدهاي فرعي تحصيل شده به منظور فروش مجدد و طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش (بندهاي 12 و 38)

واحد فرعي که به منظور فروش تحصيل شده است از الزامات تلفيق طبق استاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري فرعي (تجديدنظر شده 1384) مستثني نيست. با اين حال، اگر معيارهاي بند 12 احراز شود، به عنوان مجموعه‌ واحد طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش ارائه مي‌شود. مثال 13 اين الزامات را تشريح مي‌کند.

مثال 13:

شرکت البرز، شرکت جام را تحصيل کرده که خود يک شرکت اصلي با دو شرکت فرعي به نامهاي الف و ب است. شرکت فرعي ب منحصراً به منظور فروش خريداري شده است و معيارهاي طبقه‌بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش را احراز مي‌کند. همچنين طبق بند 6، شرکت فرعي ب عمليات متوقف شده نيز محسوب مي‌شود.

خالص ارزش فروش شرکت فرعي ب، معادل 135 ميليون ريال است. شرکت البرز، شرکت فرعي ب را به صورت زير در حسابها منظور مي‌کند:

  • در ابتدا، شرکت البرز بدهيهاي قابل تشخيص شرکت فرعي ب را به ارزش منصفانه آن معادل 40 ميليون ريال اندازه‌گيري مي‌کند.
  • همچنين، شرکت البرز داراييهاي تحصيل شده شرکت فرعي ب را معادل خالص ارزش فروش شركت ب (135 ميليون ريال) به علاوه ارزش منصفانه بدهيهاي قابل تشخيص آن (40 ميليون ريال)، يعني معادل 175 ميليون ريال، اندازه‌گيري مي‌کند.

ارائه جزئيات بيشتر داراييها و بدهيها يا تغييرات در ارزش مجموعه‌هاي واحد الزامي نيست.

صفحه    1     2          4