رقم کنترلي

3 .   براي تشريح نحوه بکارگيري رقم کنترلي توصيف شده در بند 27 استاندارد، فرض کنيد که اطلاعات زير موجود است:

  800ر4

سود ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي - ميليون ريال

(200ر7)

زيان ناشي از عمليات متوقف شده قابل انتساب به صاحبان سهام عادي - ميليون ريال

(400ر2)

زيان قابل انتساب به صاحبان سهام عادي – ميليون ريال

  000ر000ر2 سهم

ميانگين موزون تعداد سهام عادي

  000ر400    سهم

ميانگين موزون تعداد سهام عادي بالقوه

 

سود (زیان) پايه هر سهم:

  400ر2

سود ناشي از عمليات در حال تداوم - ريال (000ر000ر2 : 000ر000ر800ر4)

(600ر3)

زيان ناشي از عمليات متوقف شده -  ريال (000ر000ر2 : 000ر000ر200ر7)

(200ر1)

زيان پايه هر سهم -  ريال

 

در اين مثال سهام عادي بالقوه، تقليل‌دهنده است زيرا با فرض اينکه اين سهام اثر سود و زياني نداشته باشد، سود پايه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم (رقم کنترلي) را
از 400ر2 ريـال بـه 000ر2 (000ر400ر2 ÷ 000ر000ر800ر4) ريـال کاهش مي‌دهد. واحد تجاري 400 هزار سهم عادي بالقوه را در محاسبه ساير مبالغ سود هر سهم منظور مي‌کند حتي اگر مبالغ سود هر سهم بدست آمده، در مقايسه با سود پايه هر سهم ضدتقليل باشد، يعني زيان هر سهم کمتر شود (000ر3 ريال به ازاي هر سهم براي زيان ناشي از عمليات متوقف شده و 000ر1ريال به ازاي هر سهم براي زيان دوره).

 

پيوست شماره 2 : مثالهاي توضيحي

اين مثالها جنبه توضيحي دارند و بخشي از استاندارد حسابداري شماره 30 نمي‌باشند.

مثال (1) – محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام عادي (بند 11 استاندارد)

سهام موجود

سهام صادر شده

 

 

000ر2

000ر2

مانده در ابتداي سال مالی

1 فروردين 2×13

800ر2

800

صدور سهام جديد در ازاي وجه نقد

31 شهريور2×13

800ر3

000ر1

صدور سهام جديد در ازاي وجه نقد

30 آذر 2×13

800ر3

 

مانده در پايان سال مالی

29 اسفند 2×13

محاسبه ميانگين موزون:

سهم 650ر2 = (×000ر1) + (× 800) + (× 000ر2)

 

سهم 650ر2 = (×800ر3) + (× 800ر2) + (× 000ر2) يا

 

مثال (2) – افزايش سرمايه از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته‌ها - سود سهمي (بند 18 استاندارد)

                    000ر000ر60

سود خالص سال 1×13 – ريال

                    000ر000ر120

سود خالص سال 2×13 – ريال

                    000ر200

سهام عادي در 1 فروردين 1×13 – تعداد

 

                    000ر400

صدور سهام جدید (سود سهمي) در 1 مهر 2×13

دو سهم به ازاي هر يک سهم موجود(2×000ر200)- تعداد

200 =

سود پايه هر سهم در سال 2×13- ريال

100 =

سود پايه هر سهم (تعديل شده) در سال 1×13 - ريال

چون سود سهمي موجب تغيير منابع يا تعهدات نمي‌شود فرض بر اين است که از ابتداي سال 1×13 صادر شده است.

 

 

مثال(3) - نحوه محاسبه سود تقليل‌يافته هر سهم ناشي از اوراق مشارکت قابل تبديل (بند 20 استاندارد)

 

000ر000ر000ر1

سود خالص - ريال

000ر000ر1

سهام عادي - تعداد

000ر1

سود پايه هر سهم - ريال

000ر100

اوراق مشارکت قابل تبديل - تعداد

 

هر 10 برگ اوراق مشارکت قابل تبديل به سه سهم عادي است

25%

نرخ ماليات

000ر000ر10

سود تضمين شده اوراق مشارکت در سال جاري - ريال

000ر500ر007ر1= (25/0-1) 000ر000ر10 + 000ر000ر000ر1

سود خالص تعديل شده - ریال

000ر30

تعداد سهام ناشي از تبديل اوراق مشارکت

000ر030ر1=000ر30+000ر000ر1

تعداد سهام مورد استفاده براي محاسبه سود تقليل يافته هر سهم

978 = 000ر030ر1 : 000ر500ر007ر1

سود تقليل يافته هر سهم- ريال

 

مثال (4) – افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا مطالبات همراه با عنصر جايزه (بند 17 استاندارد)

2×13

 

1×13

 

000ر000ر500ر1

 

000ر000ر100ر1

سود خالص واحد تجاري

000ر500  سهم

سهام عادي موجود قبل از انتشار حق تقدم خريد سهام

يک سهم جديد به‌ازاي هر پنج سهم موجود

انتشار حق تقدم خريد سهام

000ر100 سهم

تعداد سهام عادي جديد

000ر1 ريال

قيمت اعمال حق تقدم خريد هر سهم

اول فروردين 2×13

تاريخ تصويب انتشار حق تقدم

اول خرداد 2×13

تاريخ اتمام پذير‌ه‌نويسي

450ر1 ريال

ارزش بازار هر سهم عادي بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام

29 اسفند هر سال

تاريخ گزارشگري

 

محاسبه ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم خريد سهام

ارزش‌ بازار ‌نظري‌هر‌سهم‌‌بلافاصله پس از تصويب انتشار حق‌تقدم

=

مجموع عوايد حاصل از‌اعمال حق‌تقدم‌ + مجموع ارزش بازار سهام موجود بلافاصله قبل از تصويب‌انتشار‌حق‌تقدم‌

تعداد سهام موجود بعد از اعمال حق تقدم

 

 

=

(000ر100 × 000ر1) + (000ر500 × 450ر1)

375ر1=

000ر100 + 000ر500

 

محاسبه عامل تعديل:

 

ارزش بازار هر سهم بلافاصله قبل از تصويب انتشار حق تقدم

=

450ر1

054/1=

 

 

ارزش بازار نظري هر سهم بلافاصله پس از تصويب انتشار حق تقدم

375ر1

 

2×13

1×13

محاسبه سود پايه هر سهم

ريال

ريال

 

 

 

200ر2

000ر500 ÷ 000ر000ر100ر1

سود پايه هر سهم گزارش شده سال 1×13

 

087ر2

000ر000ر100ر1

سود پايه هر سهم تجديد ارائه شده سال 1×13 با توجه به انتشار حق تقدم خريد سهام سال 2×13

(054/1× 000ر500)

552ر2

 

000ر000ر500ر1

سود پايه هرسهم سال2×13(شامل آثار انتشار حق تقدم خريد سهام)

(×000ر600)+( ×054/1×000ر500)

 

مثال (5)- محاسبه سود پايه هر سهم و سود تقليل يافته هر سهم و نحوه ارائه آن درصورت سود و زيان (مثال‌ جامع)

اين مثال نحوه محاسبه و ارائه سود پايه و سود تقليل يافته هر سهم را به صورت سه ماهه و سالانه در سال 1×13 براي شرکت پويا ارائه مي‌کند. رقم کنترلي، سود خالص (زيان) ناشي از عمليات در حال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي شرکت است. برخي اطلاعات شرکت به شرح زير است:

تعداد سهام عادي در 1/1/1×13                               000ر000ر5     سهم

افزايش سرمايه نقدي در 1/3/1×13                         000ر200        سهم

شرکت 000ر000ر000ر12 ريال اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام عادي با نرخ سود 10 درصد در جريان دارد که هر 000ر000ر1 ريال از اوراق مشارکت، قابل تبديل به 40 سهم عادي مي‌باشد. سررسيد اوراق مشارکت 1/4/1×13 بوده که در اين تاريخ تبديل شده است.

نرخ ماليات                                                      25 درصد

 

سود خالص (زيان) قابل انتساب به صاحبان سهام عادي شرکت

سود خالص (زيان) ناشي از عمليات درحال تداوم قابل انتساب به صاحبان سهام عادي شرکت

 

سال 1×13

ريال

ريال

 

 

       000ر000ر000ر5

       000ر000ر000ر5

 

سه ماهه اول

       000ر000ر500ر6

       000ر000ر500ر6

 

سه ماهه دوم

 *  (      000ر000ر000ر1)

       000ر000ر000ر1

 

سه ماهه سوم

     (      000ر000ر700)

     (      000ر000ر700)

 

سه ماهه چهارم

000ر000ر800ر9

000ر000ر800ر11

 

کل سال

 

*    شرکت پويا در سه ماهه سوم داراي 000ر000ر000ر2 ريال زيان ناشي از عمليات متوقف شده مي‌باشد.


 

صفحه         2       3