48 .     در مورد زمين نگهداري شده براي ساخت املاک بايد موارد زير افشا شود:

الف.     بهاي تمام شده و کاهش ارزش انباشته (در صورت وجود) در ابتدا و انتهاي دوره،

ب .      صورت تطبيق مبلغ دفتري در ابتدا و انتهاي دوره که موارد زير را نشان دهد:

1 .     اضافات،

2 .    واگذاري،

3 .    انتقال به داراييهاي جاري به عنوان مخارج ساخت املاک،

4 .    زيان کاهش ارزش شناسايي شده يا برگشت شده در صورت سود و زيان طي دوره (در صورت وجود)، و

5 .    ساير تغييرات.

49 .      موارد زير نيز بايد در صورتهاي مالي افشا شود:

الف.     هر گونه محدوديت در رابطه با مالکيت زمين و ميزان آن، و

ب .      زمينها و پروژه‌هاي ساخت املاک که وثيقه بدهيهاست.

تاريخ اجرا

50 . الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع مي‌شود لازم‌الاجرا است.

 

مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري

51 . استاندارد بين‌المللي حسابداري جداگانه‌اي براي فعاليتهاي ساخت املاک وجود ندارد. در پيوست استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 18 شناخت درآمد، شناسايي درآمد فروش املاک مشروط به تکميل کارهاي عمده است. از اين رو، استاندارد حسابداري شماره 29 با پيوست استاندارد بين‌المللي حسابداري ياد شده مغايرت دارد.

 

مثال توضيحي

اين مثال جنبه توضيحي دارد و بخشي از استاندارد حسابداري شماره 29 محسوب نمي‌شود.

 

هدف از ارائه اين مثال، تشريح نحوه اجراي برخي از الزامات اين استاندارد مي‌باشد. در اين مثال نحوه شناخت درآمد، نحوه تخصيص مخارج و به هزينه بردن آن، و ارائه اقلام مرتبط با فعاليتهاي ساخت املاک در صورتهاي مالي براي يک دوره سه ساله تشريح شده است. در اين مثال فرض بر اين است که واحد تجاري مي‌تواند داراييها و بدهيهاي خود را به جاري و غيرجاري طبقه‌بندي کند.

شرکت ساختماني تهران‌گستر در سال 0×13 دو قطعه زمين به بهاي تمام‌شده 20 ميليارد ريال تحصيل نمود. شرکت درنظر دارد عمليات ساختماني را در قطعه اول در سال 1×13 و در قطعه دوم در سال 5×13 آغاز کند. مساحت قطعه اول 30 هکتار و بهاي خريد آن 10 ميليارد ريال است و شرکت مبلغ 2 ميليارد ريال براي تغيير کاربري اين زمين از کشاورزي به مسکوني در ابتداي سال 1×13 پرداخت کرده است. عمليات ساختماني قطعه اول در دو فاز به شرح زير انجام خواهد شد:

1 .   فاز ” الف“ اختصاص 10 هکتار براي ساخت 100 واحد خانه ويلايي دوبلکس، به قيمت هر واحد 300 ميليون ريال، و

2 .   فاز ” ب“ اختصاص 15 هکتار براي ساخت 50 واحد مسکوني ويلايي به قيمت هر واحد 500 ميليون ريال براي هر واحد.

پنج هکتار باقيمانده از قطعه اول براي ساخت اماکن تفريحي ورزشي و ساير زيرساختهاي مشترک اختصاص يافته و تمام مخارج آن به مبلغ يک ميليارد ريال در سال 1×13 تحمل شده است.

 

عمليات ساختماني در فروردين 1×13 آغاز و در سال 3×13 به اتمام رسيد. ساير اطلاعات به شرح زير است:

الف - سال 1×13

                شرح

فاز” الف“

(100 واحد)

فاز ” ب“

(50 واحد)

1-  واحدهاي فروش‌رفته تا تاريخ ترازنامه

40

30

2-  درصد مبلغ قابل‌دريافت طبق قراردادهاي فروش

35%

35%

3-  درصد مبلغ دريافت‌شده از مشتريان نسبت به مبلغ قابل دريافت

90%

90%

4-  مخارج تحمل شده ساخت (غير از زمين و مخارج مشترک) تا اين تاريخ:

 

 

  • مخارج مستقيم - ميليون ريال

000ر4

000ر3

  • مخارج غيرمستقيم تخصيص‌يافته - ميليون ريال

000ر2

000ر1

5-  برآورد مخارج آتي ساخت جهت تکميل:

 

 

  • مخارج مستقيم – ميليون ريال

000ر8

000ر6

  • مخارج غيرمستقيم- ميليون ريال

000ر2

000ر1

 

 

ب - سال 2×13

                شرح

فاز” الف“

(100 واحد)

فاز ” ب“

(50 واحد)

1-  واحدهاي فروش‌رفته از ابتداي پروژه تا تاريخ ترازنامه

80

50

2-  درصد مبلغ قابل‌دريافت طبق قراردادهاي فروش

70%

70%

3-  درصد مبلغ دريافت ‌شده از مشتريان نسبت به مبلغ قابل‌دريافت

90%

90%

4-  مخارج تحمل شده ساخت (غير از زمين و مخارج مشترک) تا اين تاريخ:

 

 

  • مخارج مستقيم - ميليون ريال

250ر8

200ر6

  • مخارج غيرمستقيم تخصيص‌يافته - ميليون ريال

000ر3

000ر2

5-  برآورد مخارج آتي ساخت جهت تکميل:

 

 

  • مخارج مستقيم - ميليون ريال

000ر2

500ر1

  • مخارج غيرمستقيم - ميليون ريال

750ر1

800

 

ج - سال 3×13

شرح

فاز”الف“

(100 واحد)

فاز ”ب“

(50 واحد)

1-  واحدهاي فروش‌رفته از ابتداي پروژه تا تاريخ ترازنامه

90

50

2-  درصد مبلغ قابل‌دريافت طبق قراردادهاي فروش

100%

100%

3-  درصد مبلغ دريافت ‌شده از مشتريان نسبت به مبلغ قابل‌دريافت

90%

90%

4-  مخارج تحمل شده ساخت (غير از زمين و مخارج مشترک) - ميليون ريال

500ر15

000ر10

 

 

مبلغ مخارج ساخت، درآمد، هزينه‌ها و سود شناسايي‌شده در صورتهاي مالي براي هرسال به شرح زير مي‌باشد:

1 .      تخصيص مخارج مشترک

مخارج مشترک:

 

 

ارقام به ميليون ريال

زمين اماکن مشترک (هکتار ) (2  + 10 ميليارد)

000ر2

مخارج زيرساختها

000ر1

جمع مخارج

000ر3

 

 

تخصيص مخارج مشترک با استفاده از روش ارزش نسبي فروش:

فاز

 

ارزش نسبي فروش

مخارج مشترک تخصيص ‌يافته

(روند شده)

 

 

ميليون ريال

ميليون‌ريال

فاز ” الف“

 

000ر30

600ر1

فاز ” ب“

 

000ر25

400ر1

 

 

000ر55

000ر3

 

2 .      محاسبه درصد تکميل و مبلغ درآمد و هزينه‌هاي ساخت املاک که در صورت سود و زيان بايد شناسايي شود.

 سال 1×13

شرح

فاز” الف“

فاز ” ب“

 

ميليون ريال

ميليون ريال

مخارج انباشته ساخت املاک:

 

 

-  مخارج مرتبط با تحصيل زمين

000ر4

000ر6

-  مخارج مشترک

600ر1

400ر1

مخارج مستقيم و غيرمستقيم تحمل ‌شده تا تاريخ ترازنامه

000ر6

000ر4

 

600ر11

400ر11

مخارج آتي جهت تکميل

000ر10

000ر7

کل بهاي تمام‌شده برآوردي

600ر21

400ر18

بهاي تمام‌شده برآوردي هر واحد

(تعداد واحدهاي هر فاز ÷ کل بهاي تمام شده برآوردي)

216

368

کل بهاي تمام‌شده برآوردي واحدهاي فروش‌رفته:

 

 

-  فاز ” الف“ (216 × 40)

640ر8

-

-  فاز ” ب“ (368 × 30)

 

040ر11

کل ارزش فروش واحدهاي فروش‌رفته:

 

 

-  فاز ” الف“ (300 × 40)

000ر12

-

-  فاز ” ب“ (500 × 30)

-

000ر15

 

 

1) محاسبه درصد تکميل

- درصد تکمیل فاز ”الف“ 43% = 100 ×

000ر4 – 600ر11

000ر4 – 600ر21

 

 

- درصد تکمیل فاز ”ب“ 44% = 100 ×

000ر6 – 400ر11

000ر6 – 400ر18

 

 

 

 

 

 

 

فاز” الف“

فاز ” ب“

 

ميليون ريال

ميليون ريال

 

صفحه      1       2             4       5