2) درآمد و هزينه‌هاي دوره به شرح زير است:

 

 

  • درآمد: درصد تکميل × کل ارزش فروش واحدهاي فروش‌رفته

160ر5

600ر6

  • هزينه‌ها: درصد تکميل × کل بهاي تمام‌شده برآوردي واحدهاي فروش‌رفته

(715ر3)

(858ر4)

 

445ر1

742ر1

 

 

سال 2×13

شرح

فاز ”الف“

فاز ”ب“

 

ميليون‌ريال

ميليون‌ريال

مخارج انباشته ساخت املاک:

 

 

-  مخارج مرتبط با تحصيل زمين

000ر4

000ر6

-  مخارج مشترک

600ر1

400ر1

-  مخارج مستقيم و غيرمستقيم تحمل شده تا تاريخ ترازنامه

250ر11

200ر8

 

850ر16

600ر15

مخارج آتي جهت تکميل

750ر3

300ر2

کل بهاي تمام شده برآوردي

600ر20

900ر17

بهاي تمام شده برآوردي هر واحد

(تعداد واحدهاي هر فاز ÷ کل بهاي تمام شده برآوردي)

206

358

کل بهاي تمام شده برآوردي واحدهاي فروش رفته – ميليون‌ريال:

 

 

-  فاز ” الف“ (206 × 80)

480ر16

-

-  فاز ” ب“ (358 × 50)

-

900ر17

کل ارزش واحدهاي فروش رفته:

 

 

-  فاز ” الف“ (300 × 80)

000ر24

-

-  فاز ” ب“ (500 × 50)

-

000ر25

 

 

1 ) محاسبه درصد تکميل

 

- درصد تکمیل فاز ”الف“ 77% = 100 ×

000ر4 – 850ر16

000ر4 – 600ر20

 

 

 

 

 

 

- درصد تکمیل فاز ”ب“ 81% = 100 ×

000ر6 – 600ر15

000ر6 – 900ر17

 

 

 

 

 

 

 

فاز ”الف“

فاز ”ب“

 

ميليون ريال

ميليون ريال

2 ) درآمد و هزينه‌هاي دوره به شرح زير است:

 

 

  • درآمد قابل شناسايي تا تاريخ ترازنامه

  480ر18

  250ر20

(کل ارزش فروش واحدهاي فروش رفته × درصد تکميل)

 

 

  • درآمد شناسايي شده در دوره قبل

(160ر5)

(600ر6)

 

  320ر13

  650ر13

هزينه‌هاي قابل شناسايي:

 

 

  • درصد تکميل × کل بهاي تمام شده برآوردي واحدهاي‌فروش‌رفته

  690ر12

  499ر14

  • هزينه‌هاي شناسايي شده در دوره قبل

(715ر3)

(858ر4)

 

  975ر8

  641ر9

 

سال 3×13

شرح

فاز ”الف“

فاز ”ب“

 

ميليون ريال

ميليون ريال

مخارج انباشته ساخت املاک:

 

 

-  مخارج مرتبط با تحصيل زمين

000ر4

000ر6

-  مخارج مشترک

600ر1

400ر1

-  مخارج مستقيم و غيرمستقيم تحمل شده تا تاريخ ترازنامه

500ر15

000ر10

 

100ر21

400ر17

بهاي تمام شده واقعي هر واحد

211

348

کل ارزش فروش واحدهاي فروش رفته:

 

 

-  فاز ” الف“ (300 × 90)

000ر27

-

-  فاز ” ب“ (500 × 50)

-

000ر25

کل بهاي تمام شده واقعي واحدهاي فروش رفته:

 

 

-  فاز ”الف“ (211 × 90)

990ر18

-

-  فاز ”ب“ (348 × 50)

-

400ر17

درآمد و هزينه‌هاي دوره به شرح زير است:

 

 

درآمد قابل شناسايي تا تاريخ ترازنامه:

 

 

-  کل ارزش فروش واحدهاي فروش رفته

000ر27

000ر25

-  درآمد شناسايي شده در دوره‌هاي قبل

(480ر18)

(250ر20)

 

520ر8

750ر4

هزينه‌هاي قابل شناسايي:

 

 

-  کل مخارج واقعي واحدهاي فروش رفته

990ر18

400ر17

-  کل هزينه‌هاي شناسايي شده در دوره‌هاي قبل

(690ر12)

(499ر14)

 

300ر6

901ر2

 

 

 

خلاصه مبالغ درآمد و هزينه‌ها و سود شناسايي شده در طي سه سال مالي به شرح زير مي‌باشد:

شرح

1×13

2×13

3×13

نتايج واقعي تحقق يافته

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

درآمد

760ر11

970ر26

270ر13

000ر52

هزينه‌ها

(573ر8)

(616ر18)

(201ر9)

(390ر36)

سود

187ر3

354ر8

069ر4

610ر15

 

صفحه      1       2             4       5