نحوه انعکاس در صورتهاي مالي سال 1×13:

 

ترازنامه                                                                                               ارقام به ميليون ريال

 

1×13

داراييهاي غير جاري :

 

زمين نگهداري شده براي ساخت املاک

000ر10

داراييهاي جاري :

 

مخارج ساخت املاک

427ر14

حسابهاي دريافتني تجاري - مشتريان

945

حسابهاي دريافتني تجاري - مبلغ قابل بازيافت قراردادها*

310ر2

 

 

صورت سود و زيان                                                                                ارقام به ميليون ريال

 

1×13

درآمد ساخت املاک

760ر11

هزينه‌هاي ساخت املاک

(  573ر8)

 

 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي                                                           ارقام به ميليون ريال

 

1×13

مخارج ساخت املاک

 

مخارج تحمل شده طي سال جاري

 

-  زمين

000ر10

-  مخارج ساخت

000ر13

 

000ر23

مخارج شناسايي شده به عنوان هزينه در صورت سود و زيان

( 573ر8)

 

427ر14

 

 

* مبلغ قابل بازيافت قراردادها:

کل درآمد شناسايي شده

760ر11

مبالغ دريافتي و دريافتني

( 450ر9)

مبالغ قابل بازيافت قراردادها

310ر2

 

 

نحوه انعکاس در صورتهاي مالي سال 2×13:

ترازنامه                                                                                               ارقام به ميليون ريال

 

2×13

1×13

داراييهاي غير جاري :

 

 

زمين نگهداري شده براي ساخت املاک

000ر10

000ر10

داراييهاي جاري:

 

 

مخارج ساخت املاک

261ر5

427ر14

حسابهاي دريافتني تجاري ـ مشتريان

485ر2

945

حسابهاي دريافتني تجاري ـ مبلغ قابل بازيافت قراردادها*

430ر4

310ر2

 

 

صورت سود و زيان                                                                                ارقام به ميليون ريال

 

2×13

1×13

درآمد ساخت املاک

  970ر26

  760ر11

هزينه‌هاي ساخت املاک

(   616ر18)

( 573ر8)

 

 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي                                                           ارقام به ميليون ريال

 

2×13

1×13

مخارج ساخت املاک

 

 

مخارج تحمل شده تا ابتداي سال

 

 

- زمين

000ر10

-

- مخارج ساخت

000ر13

-

 

000ر23

-

اضافه مي‌شود: مخارج ساخت تحمل شده طي سال جاري

 

 

- زمين

-

000ر10

- مخارج ساخت

450ر9

000ر13

 

450ر32

000ر23

کسر مي‌شود:

مخارج شناسايي شده به عنوان هزينه در صورت سود و زيان

 

 

- سال قبل

573ر8

-

- سال جاري

616ر18

573ر8

 

261ر5

427ر14

 

 

* مبلغ قابل بازيافت قراردادها:

کل درآمد شناسايي شده

  970ر26

مبالغ دريافتي و دريافتني

(  540ر22)

مبالغ قابل بازيافت قراردادها

  430ر4

 

صفحه      1       2             4       5