‌پيوست‌ شماره‌ 1 (ادامه‌)

شركت‌ نمونه‌

ترازنامه‌

در تاريخ‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

داراييها

یادداشت

29/12/2×13‌

29/12/1×13

بدهيها و حقوق صاحبان‌ سهام

یادداشت

29/12/2×13

29/12/1×13

 

 

میلیون ریال

میلیون ریال

 

 

میلیون ریال

میلیون ریال

 داراييهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

 موجودي‌ نقد

 

   100

80

حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌

 

155

180

 حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌

 

   150

65

ساير حسابها و اسناد پرداختني‌

 

110

140

 ساير حسابها و اسناد دريافتني‌

 

   85

75

پيش‌ دريافتها

 

40

25

 داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد

 

   300

330

سود سهام‌ پرداختني‌

 

250

235

 موجودي‌ مواد و كالا

 

   145

180

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌

 

80

100

 سفارشات‌ و پيش‌ پرداختها

 

   45

40

 

 

 

 

 جمع‌ داراييهاي‌ جاري‌

 

   825

    770

جمع‌ بدهيهاي‌ جاري‌

 

    635

     680

 داراييهاي‌ غير جاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ غيرجاري‌ :

 

 

 

 داراييهاي‌ زيستي‌ مولد

 

   900

800

حسابها و اسناد پرداختني‌ بلندمدت‌

 

90

80

 ساير داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

   810

950

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ بلندمدت‌

 

    230

     140

 ساير داراييها

 

   45

30

 

 

320

220

 

 

 

 

ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

235

200

 جمع‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌

 

   755ر1

    780ر1

جمع‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌

 

    555

     420

 

 

 

 

حقوق صاحبان‌ سهام‌ :

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه‌ (×× سهم‌ ××× ريالي‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌)

 

    200ر1

     200ر1

 

 

 

 

اندوخته‌ قانوني‌

 

80

70

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

 

30

30

 

 

 

 

سود (زيان‌) انباشته‌

 

    80

     150

 

 

 

 

جمع‌ حقوق صاحبان‌ سهام‌

 

390ر1

450ر1

 جمع‌ داراييها

 

   580ر2

    550ر2

جمع‌ بدهيها و حقوق صاحبان‌ سهام‌

 

    580ر2

     550ر2

 

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ... ، جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

صفحه   1        2        3       4                6