پيوست‌ شماره‌ 1 (ادامه‌)

شركت‌ نمونه‌

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي‌

سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

يادداشت‌ .... ـ داراييهاي‌ زيستي‌ غيرمولد :

 

گوساله‌ گوشتي‌

 

مقدار

مبلغ‌

 

تن‌

ميليون‌ ريال

در 29 / 12 / 1 × 13

29

‌330

خالص‌ تغييرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌

 

100

خريد

 

29

فروش‌

 

(99)

برداشت‌

 

(50)

ساير تغييرات‌

 

(10)

در 29 / 12 / 2 × 13

 5/19

  300

 

ارزش‌ منصفانه‌ گوساله‌ گوشتي‌ براساس‌ مفروضات‌ اصلي‌ زير تعيين‌ شده‌ است‌ :

الف‌ .  تغييرات‌ عمده‌اي‌ در شرايط‌ بازار در سال‌ آينده‌ انتظار نمي‌رود.

ب‌ .    تمام‌ گوساله‌هاي‌ گوشتي‌ به‌طور زنده‌ و در بازار ... به‌فروش‌ خواهد رسيد.

ج‌ .    براي‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ از ميانگين‌ قيمت‌ فروش‌ در 10 روز آخر سال‌ مالي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

 

يادداشت‌ .... ـ موجوديهاي‌ مواد و كالا :

 

2 × 13

1 × 13

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌

ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌

خالص‌

خالص‌

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

ميوه‌

يونجه‌

جو

    40

60

59

(14)

ـ

ـ

26

60

59

    45

    80

    55

جمع‌

   159  

(14)

145

  180

 

 

 

يیادداشت‌ ... ـ         داراييهاي‌ زيستي‌ مولد

 جدول‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ و استهلاك‌ انباشته‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد بشرح‌ زير است ‌:

 

بهاي تمام شده - ميليون ريال

استهلاک انباشته - ميليون ريال

مبلغ دفتري – ميليون ريال

شرح‌ اقلام‌

مانده‌ در

29/12/1×13

داراييهاي‌

اضافه‌ شده‌

داراييهاي‌

فروخته‌شده‌

نقل‌وانتقالات‌

وسايرتغييرات‌

مانده‌ در

29/12/2×13

مانده‌ در

29/12/1×13

 

استهلاك‌ دوره‌

استهلاك‌ انباشته‌ داراييهاي‌ فروخته‌شده‌

نقل‌ و انتقالات‌ و سايرتغييرات‌

مانده‌ در

29/12/2×13

مانده‌ در

29/12/2×13

مانده‌ در

29/12/1×13

گاوهاي‌ شيري‌

  250 

   50

  (30)

ـ

  270

   29

    8

   (2)

ـ

  35

  235

    221

گاوهاي‌ نر مولد

  178

  137

  (95)

  5

  225

   38

    10

   (3)

ـ

  45

  180

  140

درختان‌ ميوه‌ ثمردار

  205

  10

  (47)

  43

  211

   46

    9

   (4)

ـ

  51

  160

  159

جمع‌

  633

  197

  (172)

  48

  706

   113

    27

   (9)

ـ

  131

  575

  520

گوساله‌ها و تليسه‌ها

  200

   ـ

  (65)

  (5)

  130

 

  130

  200

درختان‌ ميوه‌ قبل‌ از ثمردهي‌

  80

  158

   ـ

  (43)

  195

  195

  80

جمع‌

  280

  158

  (65)

  (48)

  325

  325

  280

جمع‌ كل‌

  913

  355

  (237)

ـ

  031ر1

   113

    27

   (9)

ـ

  131

  900  

  800

 

 

يادداشت‌ .... ـ اطلاعات‌ مقداري‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد :

 

2×13

1×13

درحال‌ بهره‌برداري‌ :

 

 

گاوهاي‌ شيري‌

130                             رأس‌

124   رأس‌

گاوهاي‌ نر

15   رأس‌

15     رأس‌

 

 

 

درختان‌ ميوه‌ ثمردار :

 

 

سيب‌

500 اصله‌

450   اصله‌

پسته‌

310 اصله‌

310   اصله‌

قبل‌ از بهره‌ برداري‌ :

 

 

گوساله‌ها و تليسه‌ها

75   رأس‌

72     رأس‌

درختان‌ پسته‌

150  اصله‌

150   اصله‌

 

صفحه   1        2        3       4                6