پيوست‌ شماره‌ 1 (ادامه‌)

 شركت‌ نمونه‌

 صورت‌ سود و زيان‌

 براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

يادداشت

2×13

1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

ارزش‌ منصفانه‌ توليدات‌ كشاورزي‌

 

 

    840              

    700

خالص‌ افزايش‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراييهاي‌ زيستي‌ غيرمولد

 

 

    260

    200

 

 

 

    100ر1

    900

خالص‌ فروش‌ توليدات‌ كشاورزي‌ و داراييهاي‌ زيستي‌ غيرمولد

 

    200  ر1

 

    800

بهاي‌ تمام‌ شده‌ انتسابي‌

 

  ( 800)

 

  ( 650)

 

 

 

    400

    150

درآمدهاي‌ عملياتي‌

 

 

    500ر1

    050ر1

هزينه‌هاي‌ توليد

 

  ( 223ر1)

 

  ( 735)

هزينه‌هاي‌ فروش‌، اداري‌ و عمومي‌

 

  ( 120)

 

  ( 91)

 

 

 

  (  343ر1)

  ( 826)

سود عملياتي‌

 

 

    157

    224  

سود فروش‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد

 

    70

 

    80

خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

 

    10

 

    15

هزينه‌هاي‌ مالي‌

 

  ( 50)

 

  ( 45)

 

 

 

    30

    50

سود قبل‌ از ماليات‌

 

 

    187

    274

ماليات‌*

 

 

  (         2)

  ( 1)

سود خالص‌

 

 

    185    

    273

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود خالص‌

 

 

    185

    273

سود انباشته‌ ابتداي‌ سال‌

 

 

    150    

    87

سود قابل‌ تخصيص‌

 

 

    335

    360

كسر مي‌شود :

 

 

 

 

      انتقال‌ به‌ اندوخته‌ قانوني‌

 

 

  ( 10)

  ( 10)

سود سهام‌ پرداختني

 

 

  ( 245)

  ( 200)

سود انباشته‌ در پايان‌ سال‌

 

 

    80

    150

 

* مبلغ‌ ماليات‌، مربوط‌ به‌ درآمد حاصل‌ از فعاليتهاي‌ غيركشاورزي‌ است‌.

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ... ، جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

 

 

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي‌

خلاصه‌ اهم‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌

يادداشت‌ ... ـ داراييهاي‌ زيستي‌ غيرمولد (گوساله‌ گوشتي‌) باتوجه‌ به‌ گروه‌ سني‌، نژاد و كيفيت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ شناسايي‌ مي‌شود. مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ كارمزد فروش‌، ماليات‌ و عوارض‌ مربوط‌ مي‌باشد. افزايش‌ و كاهش‌ ناشي از شناسايي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ غير مولد به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ در سود و زيان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور مي‌شود.

 

يادداشت‌ .... ـ توليدات‌ كشاورزي‌ استحصال‌ شده‌ از داراييهاي‌ زيستي‌ (گوشت‌، ميوه‌ و شير) در زمان‌ برداشت‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ شناسايي‌ مي‌شود. افزايش‌ يا كاهش‌ ناشي از شناخت‌ اوليه‌ توليدات‌ كشاورزي‌ در سود و زيان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور مي‌شود. ارزش‌ منصفانه‌ تعيين‌ شده‌ در زمان‌ برداشت‌ به‌ عنوان‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ توليدات‌ كشاورزي‌ محسوب‌ و تا زمان‌ فروش‌، برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ گزارش‌ مي‌شود.

 

يادداشت‌ .... ـ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد (گله‌ شيري‌ و درختان‌ ميوه‌) برمبناي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ شناسايي‌ مي‌شود. مخارج‌ توليد در رابطه‌ با داراييهاي‌ زيستي‌ مولد تا زمان‌ آماده‌سازي‌ اين‌ داراييها براي‌ آغاز بهره‌برداري‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ منظور مي‌شود. اين‌گونه‌ مخارج‌ پس از بهره‌برداري‌، تنها در صورتي‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اضافه‌ مي‌شود كه‌ موجب‌ افزايش‌ عمر مفيد دارايي‌ يا بهبود اساسي‌ در كيفيت‌ بازدهي‌ آنها شود. ساير مخارج‌ توليد در دوره‌ وقوع‌ به‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود.

 

يادداشت‌ .... ـ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد با توجه‌ به‌ عمر مفيد براوردي‌ داراييها و ارزش‌ اسقاط‌ براساس‌ نرخها و روشهاي‌ زير مستهلك‌ مي‌شود :

 

دارايي‌

دوره‌ / نرخ‌ استهلاك‌

روش‌

گله‌ شيري‌

درخت‌ سيب‌

درخت‌ پسته‌

×× %

×× سال‌

×× سال‌‌

نزولي‌

خط‌ مستقيم‌

خط‌ مستقيم‌

 

 

صفحه   1        2        3       4                6