استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS 5
دارای های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

 

 

فهرست مندرجات شمارۀ بند

 

 

· هدف 1

· دامنۀ کاربرد

A 202

· - 6 طبقه بندی دارایی های غیر جاری )یا مجموعه های واحد( بعنوان نگهداری شده برای فروش یا به قصد واگذاری 11

· - 11 دارایی های غیرجاری که قصد برکناری آن وجود دارد. 11

 

- 12 اندازه گیری دارایی های غیر جاری )یا مجموعه های واحد( طبقه بندی شده بعنوان نگهداری شده برای فروش 22

· - 12 اندازه گیری دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( 12

· - 20 شناسایی زیان های کاهش ارزش و برگشت آن 22

· - 26 تغییرات طرح افشاء 22

· - 10 ارائه و افشاء 12

· ارائه عملیات متوقف شده

A - 11 16

· سود یا زیان مربوط به عملیات در حال تداوم 13

· - 13 ارائه دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( طبقه بندی شده بعنوان نگهداری شده برای فروش 10

· - 11 سایر موارد افشاء 12

· رهنمود بکارگیری 11

· تاریخ اجرا

D - 11 11

· مبانی نتیجه گیری 12

 

هدف

 

-1 هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری دارایی های نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات متوقف شده است. به طور خاص، این استاندارد موارد ذیل را الزامی نموده است:

a ) دارایی هایی که معیارهای طبقه بندی بعنوان نگهداری شده برای فروش را احراز می کنند به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری و احتساب استهلاک چنین دارایی هایی متوقف می شود؛ و

b ) دارایی هایی که معیارهای طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را احراز می کنند در تراز نامه، و نتایج عملیات متوقف شده د رصورت سود و زیان، بطور جداگانه ارائه می شود.

دامنۀ کاربرد

-2 الزامات طبقه بندی و ارائه در این استاندارد، برای تمام دارایی های غیر جاری و تمام مجموعه های واحد بکار می رود، اما الزامات اندازه گیری د راین استاندارد برای تمام دارایی های غیر جاری و مجموعه های واحد )به شرح بند 1( به استثنای دارایی های ذکر شده در بند 2 که طبق استاندارد مربوطه اندازه گیری می شود، کاربرد دارد.

-3 دارایی هایی که طبق استاندارد حسابداری شمارۀ 1 با عنوان نحوۀ ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری به عنوان غیرجاری طبقه بندی می شوند، نباید مجدداً به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی شوند مگر این که معیارهای طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش طبق این استاندارد را احراز نمایند. دارایی هایی از یک طبقه که واحد تجاری در روال عادی به عنوان غیر جاری تلقی می کند و صرفاً به قصد فروش مجدد تحصیل شده اند نباید به عنوان جاری طبقه بندی شوند مگر این که معیارهای طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش طبق این استاندارد را احراز نمایند.

-4 در برخی موارد واحد تجاری گروهی از دارایی ها و بدهی های وابسته به آن را به عنوان یک مجموعه واحد واگذار یا برکنار می کند. چنین مجموعه واحدی، ممکن است یک گروه از واحدهای مولد وجه نقد، یک واحد مولد وجه نقد، یا قسمتی از واحد مولد وجه نقد باشد. این مجموعه می تواند در برگیرنده هرگونه دارایی و بدهی واحد تجاری شامل دارایی های جاری بدهی های جاری و دارایی های قابل اندازه گیری طبق بند 2 این استاندارد. اگر یک دارایی غیرجاری به عنوان قسمتی از یک مجموعه واحد در دامنه الزامات اندازه گیری این استاندارد قرار گیرد، الزامات اندازه گیری این استاندارد و برای کل مجموعه بکار می رود به گونه ای که این مجموعه به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری می شود. الزامات اندازه گیری دارایی ها و بدهی های منفرد در مجموعه واحد در

-5 الزامات اندازه گیری این استاندارد در مورد دارایی های ذیل به عنوان یک دارایی منفرد و یا یک مجموعۀ واحد این استاندارد کاربرد ندارد:

1

a ) مالیات دارایی های غیر انتقالی )استاندارد 12 مالیات درآمد(؛

b ) ) دارایی های ناشی از مزایای شغلی )استاندارد حسابداری شمارۀ 12

c ) دارایی های مالی که در دامنۀ کاربرد استاندارد حسابداری شمارۀ 12 با عنوان اندازه گیری و تشخیص ابزارهای مالی قرار دارند.

d ) دارایی های غیرجاری محاسبه شده طبق مدل های ارزش منصفانه در استاندارد حسابداری شماره 110 با عنوان سرمایه گذاری در املاک.

e ) دارایی های غیر جاری که به کمتر از ارزش منصفانه مطابق استاندارد حسابداری شمارۀ 11 اندازه گیری می شود.

f ) حقوق قراردادهای تحت قراردادهای بیمه ای با عنوان استاندارد بین المللی شمارۀ 1

A 2( طبق بندی، افشاء و اندازه گیری الزامات این استاندارد برای دارایی های غیر جاری )یا مجموعه های واحد( که بعنوان فروش نگهداری شده و هم چنین دارایی های غیرجاری )یا مجموعه واحد( که جهت واگذاری عملیات صاحبدار استفاده می- شود کاربرد دارد.

طبقه بندی دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های واحد( بعنوان نگهداری شده برای فروش یا به عصر واگذاری صاحبدار

-6 واحد تجاری باید دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( را که مبلغ دفتری آن عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می گردد، بعنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند.

-7 در این گونه موارد دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( برای فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی )یا مجموعه های واحد( مرسوم و معمول است، در دسترس باشد.

-8 برای آن که فروش بسیار محتمل باشد سطح مناسبی از مدیریت واحد تجاری متعهد به اجرای طرح فروش دارایی )یا مجموعه های واحد( باشد و برنامۀ فعالی برای یافتن خرید و تکمیل طرح فروش، شروع شده باشد بعلاوه برای فروش دارایی )یا مجموعه های واحد( به قیمت منطقی نسبت به ارزش روز آن بازاریابی موثری انجام شده باشد، هم چنین انتظار می رود که شرایط تکمیل فروش طی یک سال از تاریخ طبقه بندی به استثنای آنچه در بند 2 مجاز شمرده شده است احراز گردد و اقدامات لازم برای تکمیل طرح فروش نشان دهد که انجام تغییرات با اهمیت یا توقف آن بعید است شرایط و رویدادها ممکن است دورۀ تکمیل فروش را از یک سال طولانی تر کند.

A 3( واحدتجاری مه متعهد به طرح فروش دارایی ها بوده و با کنترل واحدهای فرعی خویش درگیر است می بایست دارایی ها و بدهیهای واحدهای خویش را بعنوان نگهداری برای فروش طبقه بندی نماید زمانی که معیارهای پاراگراف 6 3 تحقق یابد. -

2

-9 شرایط و رویدادها ممکن است دورۀ تکمیل فروش را از یک سال طولانی تر کند اگر تأخیر از شرایط و رویدادهایی ناشی شود که از کنترل واحد تجاری خارج است و شواهد کافی وجود داشته باشد که واحد تجاری به تعهدات خود نسبت به طرح فروش دارایی ها پایبند است. طولانی تر شدن دورۀ فروش نمی تواند از طبقه بندی یک دارایی غیر جاری )یا مجموعه های واحد( بعنوان نگهداری شده برای فروش جلوگیری می نماید. این مورد در صورتی روی خواهد داد که شرایط مندرج د رپیوست شمارۀ B احراز گردد.

-11 معاملات فروش شامل معاوضه دارایی های غیرجاری با یکدیگر نیز می شود به شرایطی که این معاوضه طبق استاندارد حسابداری شمارۀ 16 با عنوان دارایی های ثابت مشهود، دارای محتوای تجاری باشد.

-11 چنانچه واحد تجاری یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( را صرفاً به قصد واگذاری تحصیل نماید در تاریخ تحصیلی آن دارایی غیرجاری را فقط در صورتی باید بعنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند که الزام یکسال مندرج در بند 3 )به استثنای آنچه د ربند 2 مجاز شمرده شده است( رعایت شود و احراز هرگونه معیار دیگر مندرج در بندهای 3 و 3 که در تاریخ تحصیلی محقق نشده باشد. در یک دورۀ کوتاه مدت بعد از تحصیل )معمولاً طی مدت 1 ماه( بسیار متحمل باشد.

-12 در صورتی که معیارهای بندهای 3 و 3 بعد از تاریخ ترازنامه احراز شود واحد تجاری نباید در صورتهای مالی، دارایی های غیرجاری )یا مجموعه ای واحد( را بعنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند. با این وجود هنگامی که این معیارها بعد از تاریخ ترازنامه اما قبل از تائید صورتهای مالی احراز شود واحد تجاری باید اطلاعات تعیین شده در پاراگراف 11 در بندهای ) a ( ،) b (و ) d ( در یادداشتهای توضیحی افشاء کند.

A 12 ( دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های واحد( زمانی بعنوان نگهداری جهت واگذاری طبقه بندی می شوند که واحد تجاری معتمد به واگذاری آن به مالکان آن باشد. جهت این موضوع، دارایی ها باید در شرایط فعلی جهت واگذاری موجود باشند و واگذاری متحمل باشد. تکمیل فعالیت واگذاری معمولاً انتظار می رود ظرف یکسال از تاریخ طبقه بندی اجرا گردد. فعالیت های واگذاری باید تغییرات مهم را که ایجاد و یا حذف می گردند نشان دهد. احتمال تصویب سهامداران باید بعنوان بخشی از متحمل بودن واگذاری ارزیابی گردد.

 

 

صفحه      1          2