دارایی های غیرجاری که قصد برکناری آن وجود دارد

-13 واحد تجاری نباید یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( که قصد برکناری آن وجود دارد را به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کند زیرا مبلغ دفتری آن اساساً از طریق استفاده مستمر بازیافت خواهد شد. با این حال، چنانچه مجموعه های واحد که قصد برکناری آن وجود دارد. شرایط عملیات متوقف شد. طبق پاراگراف 12 بندهای a تا c را احراز کند واحد تجاری باید نتایج عملیات و جریانهای نقدی آن مجموعه را طبق بندهای 11 و 11 در تاریخی که استفاده از آنها متوقف می شود بعنوان عملیات متوقف شده ارائه نماید. دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های

6

واحد( که قصد برکناری آن وجود دارد شامل مواردی است که از دارایی تا پایان عمر اقتصادی آن استفاده می شود و مواردی که بجای فروش، استفاده از دارایی متوقف می شود.

-14 واحد تجاری نباید، دارایی غیرجاری که به طور متوقف استفاده نمی شود را به عنوان برکنار شده محسوب کند.

اندازه گیری دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های واحد(

-15 واحد تجاری باید دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( طبقه بندی شده بعنوان نگهداری شده برای فروش را به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری کند.

A 12 ( واحد تجاری باید دارای غیرجاری )یا مجموعه های واحد( طبقه بندی شده بعنوان نگهداری شده برای واگذاری را به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش واگذاری اندازه گیری نماید.

-16 چنانچه یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( که جدیداً تحمیل شده، معیارهای طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش )به شرح بند 11 ( را احراز نماید در رعایت بند 12 آن دارایی )یا مجموعه های واحد( در شناخت اولیه به اقل مبلغ دفتری و با فرض عدم طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش؛ برای مثال بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شود. اگر دارایی غیر جاری با )یا مجموعه های واحد( در قالب یک ترکیب تجاری تحمیل شده باشد، باید به خالص ارزش فروش اندازه گیری شود.

-17 چنانچه انتظار رود فرایند فروش در بیش از یک سال تکمیل شود، واحد تجاری باید مخارج فروش را به ارزش فعلی اندازه گیری نماید هرگونه افزایش در ارزش فعلی مخارج فروش ناشی از گذشت زمان، در صورت سود و زیان به عنوان هزینه تامین مالی شناسایی می شود.

-18 مبلغ دفتری یک دارایی غیر جاری )یا دارایی ها و بدهی های مربوط به یک مجموعه واحد( بلافاصله قبلی از طبقه بندی اولیه آن بعنوان نگهداری شده برای فروش، باید طبق استاندارد حسابداری مربوط اندازه گیری شود.

-19 در اندازه گیری مجدد بعدی یک مجموعه واحد، مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی هایی مستثنی شده از الزامات اندازه گیری این استاندارد که در یک مجموعۀ واحد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، باید قبل از اندازه گیری مجدد مجموعه واحد به خالص ارزش فروش آن طبق استاتنداردهای حسابداری مربوط اندازه گیری شود.

شناسایی زیان های کاهش ارزش و برگشت آن

-21 واحد تجاری باید زیان ارزش برای هرگونه کاهش ارزش اولیه یا بعدی دارایی )یا مجموعه های واحد( به خالص ارزش فروش را تا حدی که طبق بند 12 شناسایی نشده است. شناسایی کند.

3

-21 واحد تجاری باید هرگونه افزایش بعدی د رخالص ارزش فروش یک دارایی را به عنوان سود شناسایی کند، اما این سود نباید از زیان کاهش ارزش انباشته ای که قبلاً طبق این استاندارد و یا استاندارد حسابداری شمارۀ 16 با عنوان )...( شناسایی شده است، بیشتر شود.

-22 واحد تجاری باید هرگونه افزایش بعدی در خالص ارزش مجموعه واحد، به شرح زیر سود شناسایی کند:

a ) تا حدی که طبق بند 12 شناسایی نشده است اما

b ) تا حدی که زیان کاهش ارزش انباشته شناسایی شده، طبق این استاندارد و یا سایر استانداردردهای حسابداری و برای دارایی های غیرجاری که در اخذ الزامات اندازه گیری این استاندارد قرار می گیرند بیشتر نباشد.

-23 زیان کاهش ارزش )یا هرگونه سود بعدی( شناسایی شده برای مجموعه ای واحد باید مبلغ دفتری دارایی های غیرجاری آن مجموعه را که در اخذ الزامات اندازه گیری این استاندارد قرار می گیرد به شرح مندرج در بندهای 101 a 101 ، b و 122 استاندارد حسابداری شمارۀ 16 ، کاهش )افزایش( دهد.

-24 سود یا زیانی که تا تاریخ فروش یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( شناسایی نشده باید در تاریخ قطع شناختشناسایی گردد. الزامات مربوط به قطع شناخت در بندهای 63 تا 32 استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان دارایی های ثابت مشهود )تجدید نظر شده در سال 2001 ( و بندهای 113 تا 112 استاندارد حسابداری شمارۀ 13 با عنواندارایی های نامشهود تجدید نظر شده در 2001 ( آمده است.

-25 واحد تجاری نباید یک دارایی غیرجاری که.......... یا در قالب بخشی از یک مجموعه واحد بعنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است را مستهلک کند. شناسایی سود تضمین شده و سایر هزینه های قابل انتساب به بدهی های مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، ادامه می یابد.

تغییرات طرح فروش

-26 در صورتی که واحد تجاری یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( را به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی نموده باشد، اما معیارهای مندرج در بندهای 3 تا 2 دیگر برقرار نباشد واحد تجاری باید طبقه بندی دارای )یا مجموعه های واحد( به عنوان نگهداری شده برای فروش را متوقف نماید

-27 واحد تجاری باید یک دارایی غیرجاری را که طبقه بندی آن به عنوان نگهداری شده برای فروش متوقف شده است )یا این که از مجموعه واحد نگهداری شده برای فروش خارج می شود( به اقل مبالغ ذیل اندازه گیری کند.

a ) مبلغ دفتری آن قبل از این که دارایی غیرجاری )یا مجموعه های واحد( به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شود پس از تعدیل بابت هرگونه استهلاک، یا تجدید ارزیابی که در صورت عدم طبقه بندی دارایی )یا مجموعه های واحد( به عنوان نگهداری شده برای فروش شناسایی می شود.

3

b ) مبالغ بازیافتی آن در تاریخ انصراف از فروش.

-28 واحد تجاری باید هرگونه تعدیل لازم در مبلغ دفتری یک دارایی غیرجاری که طبقه بندی آن به عنوان نگهداری شدهو برای فروش متوقف شده است را در دوره ای که معیارهای مندرج در بندهای 3 تا 2 دیگر برقرار نباشد، در سود و زیان عملیات در حال تداوم منظور نماید. واحد تجاری باید هرگونه تعدیل از این بابت را در همان سرفصل مورد استفاده طبق بند 13 برای ارائه سود و زیان شناسایی شده منظور نماید.

-29 اگر واحد تجاری از مجموعه واحدی که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است دارایی یا بدهی............. را خارج کند. اندازه گیری باقی مانده دارایی ها و بدهی ها در صورتی به عنوان مجموعه واحد ادامخ می یابد که این مجموعه حائز معیارهای مندرج در بندهای 3 تا 2 باشد. در غیر اینصورت، باقی مانده دارایی غیرجاری گروه که به طور منفرد شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را دادند باید به طور جداگانه به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش در آن تاریخ اندازه گیری شوند. هر دارایی غیر جاری که معیارهای ذکر شده را احراز نکند طبق بند 26 طبقه بندی آن به عنوان نگهداری شده برای فروش متوقف می شود.

ارائه و افشاء

-31 واحد تجاری باید اطلاعاتی را ارائه و افشاء کند که استفاده کنندگان صورتهای مالی را در ارزیابی آثار مالی عملیات متوقف شده و واگذاری دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های واحد( کمک کند.

ارائه عملیات متوقف شده

-31 ترکیب عملیات و جریانات نقدی واحدهای تجاری باید به روشنی متمایز باشد هم چنین اهداف گزارشگری مالی سایر بخش های واحد تجاری بعبارت دیگر، ترکیب واحدها مولد وجه نقد یا گروهی از واحدهای مولد وجه نقد جهت نگهداری استفاده خواهد گردید.

-32 توقف عملیات ترکیبی واحدهای تجاری مشمول واگذاری یا طبقه بندی شده جهت فروش و:

a ) نماینده یک بخش تجاری با اهمیت یا واحد جغرافیایی..... از عملیات.

b ) بخشی از طرح تعدیل واگذاری واحدهای تجاری یا واحدهای جغرافیایی منفک از عملیات.

c ) یک واحد فرعی منحصراً تحصیل شده با دیدگاه فروش مجدد.

-33 واحد تجاری باید موارد زیر را افشاء کند:

a ) یک مبلغ واحد در متن صورت سود و زیان که شامل مجموع ارقام زیر است:

)1 سود )بعد از مالیات( یا زیان عملیات متوقف شده؛ و

2

)2 سود )بعد از مالیات( یا زیان ناشی از اندازه گیری دارایی ها )یا مجموعه های واحدی( که عملیات متوقف شده را تشکیل می دهند به خالص ارزش فروش یا سود )بعد از مالیات( یا زیان ناشی از واگذاری آنها.

b ) اجزای مبلغ ذکر شده در بند الف به تفکیک:

)1 درآمدها، هزینه ها و سود )قبل از مالیات( یا زیان عملیات متوقف شده،

)2 . مالیات بر درآمد مربوط بند 31 استاندارد حسابداری 12

)1 سود یا زیان شناسایی شده ناشی از اندازه گیری دارایی ها )یا مجموعه های واحدی( که عملیات متوقف شده را تشکیل می دهند به خالص ارزش فروش یا سود )بعد از مالیات( یا زیان ناشی از واگذاری آنها. اجزای مذکور را می توان در یادداشتهای توضیحی یا در متن صورت سود و زیان ارائه کرد. در صورتی که این اجزا در متن صورت شود و زیان ارائه شود، باید در بخش عملیات متوقف شده، یعنی جدا از عملیات در حال تداوم ارائه گردد. در خصوص واحدهای فرعی اخیراً تحصل شده که شرایط طبقه بندی به عنوان  نگهداری شده برای فروش را در زمان تحصیل احراز کند )بهبند 11 مراجعه شود(، این افشاء ضرورت ندارد.

c ) خالص جریان های نقدی عملیات متوقف شده به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی این افشاء را می توان در یادداشتهای توضیحی یا در متن صورت جریان وجوه نقد ارائه کرد در خصوص واحدهای فرعی اخیراً تحمیل شده که شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را در زمان تحمیل احراز کند )به بند 11 مراجعه شود(، این افشاء ضرورت ندارد.

d ) مبالغ درآمد فعالیتهای مستمر عملیات متوقف شده صاحبکار ممکن است هم در یادداشتهای پیوست، یا در صورت سود و زیان جامع افشاء گردد.

A 11 ( اگر یک واحد تجاری ترکیبی که از سود یا زیان را در یک صورت سود و زیان بصورت جداگانه ارائه نماید همانند پاراگراف ) 31 استاندارد حسابداری شمارۀ 1 و تجدیدد نظر شده 2 3 ( یک بخش مرتبط با توقف عملیات - افشاء می گردد در یک صورت جداگانه.

-34 یک واحد تجاری باید موارد افشاء مندرج در پاراگراف 11 را برای دوره های قبلی در صورتهای مالی ارائه نماید. افشاء هایی که مرتبط با نتایج همۀ عملیات متوقف شده پایان دورۀ گزارشگری باشد.

-35 تعدیلات در دورۀ جاری نسبت به مبالغی که قبلاً در عملیات متوقف شده ارائه گردیده است و به طور مستقیم مربوط به واگذاری یا برکناری عملیات متوقف شده در دوره های قبل می باشد باید به طور جداگانه در عملیات متوقف شده طبقه بندی شود. ماهیت و مبلغ چنین تعدیلاتی باید افشاء گردد. نمونه وضعیت هایی که ممکن است به این تعدیلات منجر شود به شرح زیر است:

a ) رفع ابهامات مربوط به شرایط واگذاری، مانند قطعی شدن بهای معامله و جبران خسارت وارده.

10

b ) رفع ابهاماتی که بطور مستقیم به عملیات یک بخش، قبل از واگذاری آن مربوط می شود، مانند تعهدات زیست محیطی و تضمین محصولات توسط فروشنده.

c ) تسویه تعهدات مرتبط با مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان، مشروط به این که تسویه به طور مستقیم مربوط به واگذاری باشد.

-36 چنانچه واحد تجاری طبقه بندی یک بخش از واحد تجاری به عنوان نگهداری شده برای فروش را متوقف نماید، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن بخش که قبلاً تحت عنوان عملیات متوقف شده طبق بندهای 11 تا 12 ارائه شده، باید تجدید طبقه بندی شود این تجدید ارائه باید تشریع شود.

A 16 ( یک واحد تجاری متعهد به طرح فروش که با زیان کنترل واحدهای فرعی خویش درگیر است باید اطلاعات

پاراگراف 11 16 را هنگامی که واحد فرعی یا مجموعۀ واحدها با عملیات متوقف شده مطابق پاراگراف 12 روبه رو - می شوند افشاء نمایند.

سود یا زیان مربوط به عملیات در حال تداوم

-37 هرگونه سود یا زیان اندازه گیری مجدد یک دارایی غیر جاری )یا مجموعه ای واحد( که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است و مشمول تعریف عملیات متوقف شده نگردد باید در سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شود.

ارائه دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( طبقه بندی شده بعنوان نگهداری شده برای فروش

-38 واحد تجاری باید دارایی غیرجاری طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش و دارایی های یک مجموعه واحد طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش را جدا از سایر دارایی ها در ترازنامه ارائه کند. بدهی ها در ترازنامه ارائه گردد. این دارایی ها و بدهی ها نباید با یکدیگر.... شوند و مبلغ آن ها به طور جداگانه ارائه گردد. به استثنای آنچه که در بند 12 مجاز می باشد طبقات عمده دارایی ها و بدهی های طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش باید به طور جداگانه در یادداشتهای توضیحی افشاء گردد. واحد تجاری باید هرگونه سود تحقق نیافته مربوط به دارایی های غیرجاری )یا مجموعه های واحد( طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را که به طور مستقیم در حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است، به طور جداگانه ارائه کند.

-39 چنانچه مجموعه واحد، یک واحد فرعی باشد که اخیراً تحمیل شده است و شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش را در زمان تحمیل احراز می کند )به بند 11 مراجعه شود( افشای طبقات عمده دارایی ها و بدهی ها ضرورت ندارد.

11

-41 در مواردی که واحد تجاری در دوره جاری، به دلیل ایجاد شرایط جدید، دارایی های غیرجاری یا دارایی ها و بدهی های مجموعه واحدی را که در ترازنامه دوره های قبل به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است، تغیید طبقه بندی دهد، تجدید ارائه اقلام مقایسه ای از این بابت ضرورت ندارد.

سایر موارد افشاء

-41 واحد تجاری باید در دوره ای که دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی یا واگذاری شود، اطلاعات زیر را در یادداشتهای توضیحی افشاء کند:

a ) شرحی از دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد(.

b ) تشریح واقعیت ها و شرایطی که به واگذاری مورد انتظار منجر می شود و روش و زمان مورد انتظار واگذاری.

c ) سود یا زیان شناسایی شده بر طبق بندهای 20 تا 22 و در صورت عدم ارائه جداگانه در متن صورت سود و زیان، سرفصلی از صورت سود و زیان که شامل آن سود و زیان باشد.

d ) در مواردی لازم، قسمتی که در آن دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( طبق استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف ارائه می شود.

-42 چنانچه بند 26 یا بند 22 بکارگرفته شود. واحد تجاری در دوره ای که تصمیم می گیرد طرح فروش دارایی غیرجاری )یا مجموعه واحد( را تغییر دهد، باید شرحی از واقعیت ها و شرایطی که منجر به این تصمیم شده است و اثرات این تصمیم به نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن دوره و دوره های قبلی که ارائه می شود را افشاء کند.

نحوۀ اجرا در دورۀ مورد نظر

-43 استاندارد حسابداری مزبور جهت دارایی های غیرجاری )یا مجموعه واحد( که معیارهای طبقه بندی بعنوان نگهداری برای فروش و یا عملیات متوقف شده را دارا باشند بعد از تاریخ اجرا از این قانون بکار می رود. یک واحد تجاری ممکن است الزامات استاندارد حسابداری مزبور را برای همۀ دارایی های غیر جاری )یا مجموعه واحد( که شرایط طبقهبندی بعنوان نگهداری شده برای فروش و یا طبقه بندی شده بعنوان عملیات متوقف شده را احراز می نمایند قبل از تاریخ مؤثر این استاندارد بکار برد ارزیابی و دیگر اطلاعات جهت بکارگیری این استاندارد باید از زمان نشأت گرفتن این معیارها کسب گردد.

تاریخ اجراء

-44 واحد تجاری باید الزامات این استاندارد را بعد از 1 ژوئن 2002 بکارگیرند. اگر یک واحد تجاری الزامات این استاندارد را برای دورۀ قبل از 1 ژوئن 2002 بکارگیرد باید موارد آن را افشاء نماید.

12

A 11 ( استاندارد بین المللی شمارۀ 1 )تجدید نظر شده در 2003 ( اصلاحات بکار گرفته شده در این استاندارد را اصلاح نموده است. همچنین پاراگراف 1 و 13 ویرایش گردیده و پاراگراف A 11 به آن اضافه شده است. واحدهای تجاری باید این اصلاحات را برای دورۀ مالی بعد از ژوئن 2002 بکار گیرند. اگر یک واحد تجاری استاندارد حسابداری بین المللی شمارۀ 1 )تجدید نظر شده 2003 ( یک دوره زودتر بکار برده باشد، اصلاحات ذکر شده باید برای آن دوره مجدداً بکار گرفته شود

B 11 ( استاندارد بین المللی شمارۀ 23 پاراگراف A 11 را بدان افزود. واحدهای تجاری باید اصلاحات مزبور را برای دوره های بعد از 1 ژوئن 2002 بکارگیرند. اگر واحد تجاری استاندارد 23 را برای دوره های قبل بکارگیرد اصلاحات ذکر شده نیز باید برای آن دوره ها بکار گرفته شود. اصلاحات مزبور باید عطف به مابق گردد.

C 11 ( پاراگراف A 3 و A 16 با استاندارد حسابداری بوجود آمده در 2003 May بهبود یافت واحدهای تجاری باید الزامات این استاندارد را برای دوره های بعد از 2002 july بکار گیرند. گرچه واحدهای تجاری نباید الزمات این استاندارد را برای دوره های قبل از 1 ژولای 2002 بکارگیرند مگر این که استاندارد بین المللی شماره 23 نیز بکارگرفته شود. اگر واحد تجاری اصلاحات را قبل از 1 جولای 2002 بکار می گیرد ذکر افشاء حقایق آن نیز اجباری است. یک واحد تجاری باید اصلاحات مزبور در آینده را از زمانی که استاندارد شمارۀ 2 بکار گرفته سد استفاده نماید.

D 11 ( پاراگراف A ،2 A 12 و A 12 اضافه و پاراگراف 3 بوسیلۀ IFRIC17 با عنوان توزیع و افشاء دارایی های غیر نقدی در نوامبر 2003 اصلاح گردید. اصلاحات مزبور باید با عطف به آینده برای دارایی های غیرجاری )یا مجموعه واحد( که بعنوان عملیات متوقف شده صاحبکار طبقه بندی گردیده اند در دورۀ مالی ابتدا یا بعد از 1 جولای 2002 بکار می رود. کاربرد زودتر آن مجاز می باشد. اگر یک واحد تجاری اصلاحات مزبور را برای دورۀ قبل از 1 جولای 2002 بکار گیرد باید حقایق و جزئیات مربوط به آن را افشاء نماید و هم چنین استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان ترکیب های تجاری )تجدید نظر شده 2003 ( و استاندارد بین المللی شمارۀ 23 و IFRIC17 را بکار گیرد.__

 

صفحه      1          2