127 12 80 لوازم التحریر  
128 12 80 نظافت و لوازم بهداشتی  
  13 80 هزینه توزیع و فروش  
111 13 80 بازاریاب  
  14 80 هزینه مالی  
111 14 80 هزینه بهره تسهیلات دریافتی از بانک ها  
112 14 80 هزینه کارمزد  
  15 80 هزینه مالیات  
  16 80 هزینه متفرقه هزینه هایی که هر ماه تکرار نمیشوند و در دیگر سر فصل ها جایی ندارند سقف این هزینه ها می بایست 3 درصد یا نهایتا5 درصد کل هزینه ها باشد
کد حساب 90 حساب های انتظامی  
  11 90 حساب های انتظامی به نفع شرکت  
  12 90 حساب های انتظامی به عهده شرکت  
کد حساب 91 طرف حساب های انتظامی  
  11 91 طف حساب انتظامی  
کد حساب 98 تراز افتتاحیه  
  11 98 تراز افتتاحیه  
کدحساب 99 تراز اختتامیه  
  11 99 تراز اختتامیه  

 

 

 

صفحه         1              2               3