واژه نامه لغات ضروری و پرکاربرد موجود در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 

 

A

 

Accounting Policies

  رویه های حسابداری

 

Acquisition date

تاریخ تحصیل

 

Acquisition method

روش خرید

 

Active market

بازار فعال

 

Agency problem

مسئله نماینده

 

Aggregation criteria

معیارعای تجمیع

 

Associate

واحد وابسته

 

Asymmetrical allocation

تخصیص نامتقارن

 

Available – for – sale financial assets

داراییهای مالی در دسترس برای فروش

 

B

 

Bargain purchases

تخفیف خرید

 

Bid bones

اوراق شرط بندی

 

Borrowing cost

هزینه های تامین مالی( استقراض)

 

Business combination

ترکیب تجاری

 

Business model objective

هدف طرح تجاری

 

C

Carrying amount

مبلغ دفتری

 

Cash and Cash equivalents

وجه نقد و شبه نقد

 

Cash flow hedges

ابزار مصون ساز جریان وجه نقد

 

Cash-generating unit

واحد مولد وجه نقد

 

Cash-settled

تسویه نقدی

 

Catastrophe provisions

ذخیره خطرات طبیعی

 

Collateral

وثيقه

 

Commercial substance

مفاهیم و مواد تجاری

 

Commercial viability

اکتشاف تجاری

 

Commitment

تعهدات

 

Common control

کنترل عادی

 

Compound financial Instruments

ابزارهای مالی مرکب

 

Compound Instrument

ابزار مرکب

 

Comprehensive Income

سود جامع

 

Consequences

عواقب

 

Constructing

ساخت

 

Contingent liabilities

بدهی های احتمالی

 

Contract asset

دارایی قراردادی

 

Contract liability

بدهی قراردادی

 

Contractual Obligations

تعهدات قراردادی

 

Contractual relationship

روابط قراردادی

 

Contractual rights

حقوق قراردادی

 

Cost approach

رویکرد بهای تمام شده

 

Counterparty

طرف قرارداد

 

Credit risk

ریسک اعتباری

 

Current tax payable

مالیات جاری پرداختی

 

Current portion of long –term borrowings

حصه جاری استقراض های بلند مدت

 

D

 

Date of receipt

تاریخ دریافت

 

Date of transition

تاریخ تغيير

Debt instruments

ابزارهای بدهی

 

Decommission

حذف تعهدات

 

Deemed cost

بهای تمام شده فرضی

 

Deferred tax

مالیات انتقالی

 

Deferred tax asset

دارایی مالیاتی انتقالی

 

Deferred tax assets

دارائیهای مالیات انتقالی

 

Deferred tax liability

بدهی مالیاتی انتقالی

 

Demand risk

ریسک تقاضا

 

Deposit component

جزء سپرده

 

Derecognize

شناخت مجدد

 

Derivatives

اوراق مشتقه

 

Direct insurance contract

قرارداد بیمه مستقیم

 

Disability and medical cover

پوشش هزینه های درمان و ناتوانی

 

Discontinued operation

عملیات متوقف شده

 

Discretionary Participation Feature

طرح های مشارکت احتمالی

 

Disposal groups

مجموعه های واحد

 

Distribution cost

هزینه های تولید

 

E

 

Effective Date

تاریخ اجرا

 

Effective interest method

روش نرخ بهره موثر

 

Embedded derivatives

قراردادهای ترکیبی

 

Employee benefits

منافع کارکنان

 

Equalization provisions

ذخیره برابر ساز

 

Equity attributable to owners of parent

حقوق صاحبان سهام منتسب به مالکان واحد اصلی

 

Equity Instruments

ابزارهای مالکانه

 

Equity Method

روش ارزش وژه

 

Equity –Settled

تسویه با اقلام ارزش ویژه

 

Estimate

برآورد

 

Exemption

معافيت

 

Exercise price

قیمت توافقی

 

Expanded presentation

روش گسترده

 

Explicit And Unreserved Statement

صریح و شفاف

 

Exploration and evaluation asset

دارائی اکتشاف و ارزیابی

 

Exploratory drilling

حفاری اکتشافی

 

F

 

Facilitate

تسهیل نمودن

 

Fair value

ارزش منصفانه

 

Fair value through other comprehensive income

ارزش منصفانه از طریق سایر اقلام سود جامع

 

Fair value through profit or loss

ارزش منصفانه از طریق سود و زیان

 

Finance costs

هزینه های مالی

 

Financial guarantee contract

قرارداد ضمانت مالی

 

Financial support

حمایت مالی

 

Financials assets

دارائی های مالی

 

Fluctuate

نوسان

 

Function

كاركرد

 

G

 

Gains on property revaluations

سود ناشی از تجدید ارزیابی دارائی ها

 

Geographical areas

مناطق جغرافیایی

 

Geological

زمین شناسی

 

Globalization

جهانی شدن

 

Gross profit

سود ناخالص

 

Group settled share-based Payments

پرداختهای مبتنی بر سهام در طرذح های گروهی

 

H

 

Harmonization

هماهنگ سازی

 

Hedge accounting

حسابداری مصون سازی

 

Held for distributions to owners

دارائیهای نگهداری شده برای توزیع بین مالکان

 

Held for sale

دارائیهای نگهداری شده برای فروش

 

Held to maturity investments

سرمایه گذاریهای نگهداری شده تا سررسید

 

Highly probable

بسیار محتمل

 

Hybrid contract

قراردادهای ترکیبی

 

I

 

Identifiable

قابل شناسایی

 

Impairment

کاهش ارزش

 

Incurring liability

ایجاد یک تعهد

 

Indemnification assets

دارائیهای ناشی از تضمین خسارت

 

Individual contract

قراردادهای انفرادی

 

Insurance asset

دارائی بیمه ای

 

Insurance Contract

قرارداد بیمه

 

Insurance liabilities

بدهی بیمه ای

 

Interest rate risk

ریسک نرخ بهره

 

Interim financial statement

صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای

 

Investment in equity instruments

سرمایه گذاری در ابزارهای مالکانه

 

Irrevocable

غیر قابل فسخ

 

J

 

Joint Arrangement

توافق مشترک

 

Joint control

کنترل مشترک

 

Joint operation

عمليات مشترک

 

Joint venture

مشاركت خاص

 

 

صفحه      1       2