پيوست‌ 1

 

نمونه‌ قرارداد

 

نمونه‌ زير براي‌ قرارداد بررسي‌ اجمالي‌ اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي و به عنوان رهنمودي براي اجراي بند 10 اين استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ مي‌تواند برحسب‌ شرايط‌ و نيازهاي‌ هر مورد و در صورت‌ ضرورت‌، تعديل‌ شود.

 

 

قرارداد  بررسي‌ اجمالي‌ اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي‌

طرفين و موضوع قرارداد

1 . عطف‌ به‌ درخواست‌ ... (شرکت) ... از اين‌ مؤسسه براي‌ بررسي‌ اجمالي‌ ترازنامه‌ ميان‌دوره‌اي ... (شرکت) ... در‌ تاريخ‌ ... و صورتهاي‌ سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان‌ وجوه‌ نقد آن‌ براي‌ دوره‌ مالی ... ماهه منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي‌/گزيده يادداشتهاي توضيحي مربوط‌، این قرارداد بين‌ ... و ... كه‌ از اين‌ پس‌ به‌ ترتيب‌ "موسسه‌" و "واحد مورد بررسي‌" ناميده‌ مي‌شوند با شرايط‌ زير منعقد مي‌گردد.

 

تعهدات‌ موسسه‌

2 . انجام‌ موضوع‌ قرارداد براساس‌ استاندارد بررسي اجمالي 2410.

3 . بررسي اجمالي این مؤسسه طبق استاندارد بررسي اجمالي 2410، و با این هدف انجام خواهد شد كه آيا حسابرس با مورد يا مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، برخورد کرده است يا خير. بررسي‌ اجمالي شامل پرس‌وجو و اجرای روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است و معمولاً، مستلزم اثبات اطلاعات كسب شده نمی‌باشد. دامنه بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به مراتب محدودتر از دامنه حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي می‌باشد كه هدف آن، اظهارنظر درباره صورتهاي مالي است و از اين رو، اين مؤسسه نیز چنان اظهارنظري ارائه نخواهد كرد.

4 . نمونه گزارش غيرمشروط بررسي اجمالي درباره اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به شرح زیر است:

(درج متن نمونه گزارش)

5 . بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به این مؤسسه اطمینان نمی‌دهد که از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسی صورتهای مالی شناسايي مي‌شود، آگاه است. بررسي اين مؤسسه، از لحاظ افشاي موارد تقلب يا اشتباه يا فعاليتهاي غير قانوني قابل اتکا نيست. اما، هر موضوع مهمي كه به نظر اين مؤسسه برسد به آگاهی خواهد رسید.

تعهدات‌ واحد مورد بررسی

6 . تهيه‌ و ارائه‌ اطلاعات مالي ميان‌ دوره‌اي‌ تأييد و امضا شده‌ توسط‌ مديريت‌ واحد مورد بررسی حداكثر تا ... (تاريخ‌ . مدت‌ ... پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ). مسئوليت اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، شامل افشاي کافی، با مديريت واحد مورد بررسی است. اين مسئوليت شامل طراحي، برقراري و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب و يا اشتباه؛ انتخاب و بكارگيري رويه‌هاي حسابداري مناسب؛ و انجام برآوردهاي حسابداري معقول در شرايط موجود است. اين مؤسسه، به عنوان بخشي از بررسي اجمالي، تأييديه‌ای كتبي از مديريت درباره ادعاهاي وي در اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي دريافت مي‌کند. همچنين، هر گاه مجموعه گزارشهای حاوی اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، بیانگر بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای باشد، لازم است گزارش اين مؤسسه نيز همراه آن مجموعه ارائه شود.

7 . ارائه‌ كليه‌ اطلاعات‌، اسناد، مدارك‌ و دفاتر(دستي‌ و يا رايانه‌اي) مورد نياز براي‌ اجراي‌ روشهاي‌ بررسي‌ اجمالي‌.

8 . تأمين‌ محل‌ كار، امكانات‌ و تسهيلات‌ مناسب‌ و همچنين‌، همكاري‌ كاركنان‌ واحد مورد بررسی در تهيه‌ و ارائه‌ صورت ريزها و جداول‌ تفصيلي‌ مورد نياز براي‌ اجراي‌ هرچه‌ بهتر روشهاي‌ بررسي‌ اجمالي‌.

9 . پرداخت‌ بموقع‌ صورتحسابهاي‌ حق‌الزحمه‌.

 

حـق‌الـزحمـه‌

10 . مبناي‌ تعيين‌ حق‌الزحمه‌ ... است.

سـايـر مـوارد

11 . اين‌ قرارداد از تاريخ‌ مبادله‌ تا ... اعتبار دارد.

12 . هرگونه‌ اختلاف‌ طرفين‌ قرارداد در اجراي‌ مفاد آن‌، از طريق‌ هيئتي‌ سه‌ نفره‌ متشكل‌ از نماينده‌ واحد مورد بررسی، نماينده‌ موسسه و يك‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.

 

13  .    اين‌ قرارداد در 13 ماده‌ و 2 نسخه‌ كه‌ هر دو نسخه‌ در حكم‌ واحد است‌، تنظيم‌ و در تاريخ‌ ... به‌ امضاي‌ طرفين‌ قرارداد رسيده‌ است‌.

 

شرکت ‌.......                                                                               موسسه حسابرسی .........

 

 

پيوست 2

روشهاي تحليلي قابل استفاده در بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای

نمونه‌هايي از روشهاي تحليلي كه حسابرس می‌تواند در بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای مورد توجه قرار دهد، به شرح زير است:

 • مقايسه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای با:

- اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای پیش از آن،

- اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای مشابه سال پیش، و

- آخرين صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.

 • مقايسه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای جاري با نتايج پيش‌بيني شده، مانند بودجه‌ها يا پيش‌بيني‌ها؛ براي مثال، مقايسه رابطه بين ماليات بر درآمد و سود قبل از ماليات در میان‌دوره جاري با (الف) اطلاعات مندرج در بودجه‌، با استفاده از نرخهاي مورد انتظار، و (ب) اطلاعات مالي دوره‌هاي پیش.
 • مقايسه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای جاري با اطلاعات غير مالي مربوط.
 • مقايسه مبالغ ثبت شده، يا نسبتهاي تعيين شده بر اساس مبالغ ثبت شده، با انتظارات حسابرس. حسابرس اين گونه انتظارات را با شناسايي و بكارگيري روابطي تعيين مي‌كند كه بر مبناي شناخت وي از واحد تجاري و صنعت آن، به طور معقول انتظار مي‌رود وجود داشته باشد.
 • مقايسه نسبتها و شاخصهای دوره مياني جاري با واحدهاي تجاري مشابه در همان صنعت.
 • مقايسه روابط بين عناصر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای جاري با روابط مشابه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای دوره‌هاي پیش، براي مثال، نسبت هر هزینه به فروش، نسبت هر دارایی به مجموع داراييها و درصد تغيير در فروش به درصد تغيير در حسابها و اسناد دريافتني تجاري.

 

 • مقايسه اجزاي اطلاعات با يکديگر، از قبيل موارد زير:
  • بر حسب دوره، براي مثال، اقلام درآمدها و هزينه‌ها بر حسب مبالغ فصلي، ماهانه يا هفتگي.
  • برحسب خط توليد يا منابع درآمد.
  • برحسب محل جغرافيايي.
  • بر حسب چندين ويژگي معامله؛ براي مثال، فروش بر حسب محصول و ماه.
 

پيوست 3

نمونه تأييديه مديريت

تأييديه مديريت در واحدهاي تجاري مختلف و در دوره‌هاي مياني متفاوت، فرق مي‌كند. از این رو، متن زیر، تأییدیه استاندارد نمی‌باشد.

(سربرگ واحد مورد بررسي)

(به حسابرس)                                                                            (تاريخ)

اين تأييديه در ارتباط با بررسي اجمالي انجام شده طبق استاندارد بررسي اجمالي 2410، توسط آن مؤسسه از ترازنامه شركت ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي (گزيده يادداشتهاي توضيحي)، ارائه مي‌شود.

مسئوليت تهيه و ارائه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای طبق استانداردهای حسابداری با هيئت‌مديره شرکت است.

هيئت‌مديره، موارد زير را با آگاهي و اعتقاد كامل تأييد مي‌كند :

 • اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ياد شده در بالا، طبق استانداردهای حسابداری تهيه و ارائه شده است.
 • همه دفاتر و مستندات پشتوانه آنها و همه صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سهام و هيئت‌مديره تا تاريخ .... در اختيار آن مؤسسه قرار گرفته است.
 • هيچ معامله یا رویداد عمده‌اي وجود ندارد كه به درستي در سوابق حسابداري زيربناي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ثبت نشده باشد.
 • هيچ مورد عدم رعايت واقعي يا احتمالي قوانين و مقررات وجود ندارد كه بتواند بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، اثری بااهميت داشته باشد.
 • هيئت‌مديره، مسئوليت طراحي و برقراري كنترلهاي داخلي را به منظور پيشگيري و كشف تقلب و اشتباه می‌پذیرد.
 • هيئت‌مديره، همه حقايق مهم مربوط به تقلبهاي کشف شده يا موارد مشكوك به تقلب را که بتواند بر شرکت اثر گذارد براي آن مؤسسه افشا كرده است.
 • هيئت‌مديره، نتايج ارزيابي خود را از خطر اين كه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای بتواند در نتيجه تقلب، به ميزان بااهميتي گمراه‌كننده باشد، براي آن مؤسسه افشا كرده است.
 • به اعتقاد هیئت مديره، آثار تحريفهاي اصلاح نشده به شرح پيوست، به تنهايي و در مجموع، نسبت به اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به عنوان يك مجموعه واحد، كم اهميت است.
 • اطلاعات ارائه شده به آن مؤسسه درباره معرفي اشخاص وابسته، کامل است.
 • موارد زير به درستي ثبت و، در صورت لزوم، به طور کافی در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای افشا شده است :
 • معاملات با اشخاص وابسته، شامل فروشها، خريدها، وامها، انتقالات، قراردادهای اجاره و مبالغ دريافتني از يا پرداختني به اشخاص وابسته.
 • ضمانتنامه‌های كتبي تعهدآور برای شرکت.
 • قراردادها و اختيار بازخريد داراييهايي كه پیشتر به فروش رفته است.
 • ارزش منصفانه داراييها و بدهيها، طبق استانداردهای حسابداری مربوط ارائه و افشا شده است. مفروضات اندازه‌گيري يا افشاي ارزش منصفانه، نشانگر اراده و توانايي اين مديريت به انجام اقدامات لازم از طرف شرکت است.
 • هيچ برنامه يا قصدي كه بتواند بر مبلغ دفتري يا طبقه‌بندي داراييها و بدهيهاي منعكس در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای اثری بااهميت داشته باشد، وجود ندارد.
 • هیچ برنامه‌اي براي توقف خطوط توليد يا برنامه‌ يا قصد ديگري كه به موجودی مازاد يا ناباب شدن موجوديهاي مواد و كالا منجر شود وجود ندارد و هیچ یک از اقلام موجودي مواد و كالا به مبلغي بيش از خالص ارزش فروش آنها اندازه‌گيري نشده است.
 • همه داراییهای شرکت، متعلق به آن است و هیچ‌گونه ترهین یا محدودیت در مورد آنها وجود ندارد.
 • همه بدهيها از جمله بدهيهاي احتمالي، به‌گونه‌ای مناسب ثبت يا افشا شده است.
 • (هر گونه تأييديه‌هاي بيشتر مرتبط با استانداردهاي حسابداري جديد كه براي اولين بار اجرا مي‌شود و هر گونه تأييديه‌هاي بيشتري كه ضرورت آن در استانداردهاي حسابرسي جديد در ارتباط با اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای تعیین شده است، اضافه مي‌شود).

هیئت مديره با آگاهي و اعتقاد کامل اعلام می‌دارد كه هيچ‌گونه رويدادي پس از تاريخ ترازنامه و تا تاريخ اين تأييديه رخ نداده است كه مستلزم تعديل يا افشا در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ياد شده در بالا باشد.

امضا (در صورتي که تأييديه مديریت در جلسه هيئت‌مديره تصويب شده باشد، امضاي آن توسط نمايندگاني از هيئت‌مديره مناسب است؛ در غير اين صورت، تأييديه مديریت توسط اکثريت اعضاي هيئت‌مديره امضا مي‌شود).

 

پيوست 4

نمونه‌ گزارش تعدیل نشده بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای

مجموعه كامل صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تهيه شده طبق استانداردهای حسابداری (به بند
43 – ح مراجعه شود)

گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي

به (مخاطب گزارش):

بند مقدمه

ترازنامه شركت ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (گزيده يادداشتهاي توضيحي) 1 تا ... پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي میان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسي اجمالي

بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس  استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است*. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين

 

 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

بند نتيجه‌گيري

براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاريخ:                                                              مؤسسه حسابرسی ....

نشاني (مي‌تواند در سربرگ مؤسسه درج گردد):

 

پيوست 5

نمونه گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری

مجموعه كامل صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تهيه شده طبق استانداردهای حسابداری (به بند
43 –ح مراجعه شود)

گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای

به (مخاطب گزارش):

بند مقدمه

ترازنامه شركت ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (گزيده يادداشتهاي توضيحي) 1 تا ... پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي میان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسي اجمالي

بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس  استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط

براساس اطلاعات ارائه شده توسط مديريت، مبالغ پرداختي بابت اصل اقساط اجاره‌هاي سرمايه‌اي اشتباهاً به حساب هزينه دوره منظور شده است و در نتيجه برخي از داراییهای ثابت مشهود و بدهيهاي مرتبط با آن شناسايي نشده است. درصورت ثبت تعديلات لازم از اين بابت، داراییهای ثابت مشهود و بدهيهاي بلندمدت به ترتيب به مبالغ ... و ... ميليون ريال و سود خالص دوره مالي به مبلغ ... ميليون ريال افزايش مي‌يابد.

بند نتيجه‌گيري مشروط

براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند بالا، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاريخ:                                                                     مؤسسه حسابرسی ....

نشاني (مي‌تواند در سربرگ مؤسسه درج شود):

 

پيوست 6

نمونه گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط به دليل محدوديت در دامنه بررسي اجمالي كه توسط مديريت تحميل نشده است

مجموعه كامل صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تهيه شده طبق استانداردهای حسابداری (به بند
43 – ح مراجعه شود)

گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي

به (مخاطب گزارش):

بند مقدمه

ترازنامه شركت ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (گزيده يادداشتهاي توضيحي) 1 تا ... پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي میان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسي اجمالي

به استثناي محدوديت مندرج در بند زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس  استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

بند مبناي نتيجه‌گيري مشروط

به دليل از بين رفتن سوابق حسابهاي دريافتني در آتش‌سوزي يكي از شعب شرکت، اين مؤسسه در مورد مبلغ ... ميليون ريال از حسابهاي دريافتني مندرج در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، نتوانسته است بررسي اجمالي را تکمیل کند. شرکت در جريان بازسازي اين سوابق است اما تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. چنانچه اين مؤسسه می‌توانست بررسي اجمالي حسابهاي دريافتني را تکمیل کند، ممكن بود با مواردي برخورد نمايد که لزوم تعديل اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را ايجاب کند.

بند نتيجه‌گيري مشروط

براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت مندرج در بند بالا ضرورت مي‌يافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاريخ:                                                              مؤسسه حسابرسی ....

نشاني (مي‌تواند در سربرگ مؤسسه درج شود):

 

 پيوست 7

نمونه‌ گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مردود به دليل انحراف از استانداردهای حسابداری

مجموعه كامل صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تهيه شده طبق استانداردهای حسابداری (به بند
43 – ح مراجعه شود)

گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي

به (مخاطب گزارش):

بند مقدمه

ترازنامه تلفيقي گروه و شركت ... در تاريخ ... و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي (گزيده يادداشتهاي توضيحي) 1 تا ... پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي میان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسي اجمالي

بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس  استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

 

بند مبناي نتيجه‌گيري مردود

بر خلاف استانداردهاي حسابداري، يکي از واحدهاي فرعي عمده از تلفيق مستثني شده است. چنانچه صورتهای مالی واحد ياد شده در تلفیق منظورمي‌شد، بیشتر اقلام اصلی منعکس در صورتهاي مالی میان‌دوره‌ای به گونه‌ای بااهمیت تغییر می‌کرد.

بند نتيجه‌گيري مردود

بر اساس بررسي اجمالي انجام شده:

الف. به دليل آثار اساسي مورد مندرج در بند بالا، صورتهاي مالي تلفيقي میان‌دوره‌ای، وضعيت مالي گروه ... در تاريخ ... و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مالي ... ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

ب . اين موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت ...، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

 

تاريخ:                                                              مؤسسه حسابرسی ....

نشاني (مي‌تواند در سربرگ مؤسسه درج شود):

 

 در صورت بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی غیر از اطلاعات مالی میان دوره‌ای، این جمله به شرح زیر تغییر می‌کند:

”بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 که برای بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی توسط حسابرس مستقل واحد تجاری کاربرد دارد، انجام شده است.“

مابقی گزارش باید در صورت لزوم با توجه به شرایط مربوط تعدیل شود.

صفحه       1                           3