شناسایی و اندازه‌گیری زیان کاهش ارزش

30 .   مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد کشور ”ج“، 360ر1 میلیون ریال است.

31 .   واحد تجاری‏ ”الف“ مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد کشور‏ ”ج“ ‏را با مبلغ دفتری آن مقایسه می‌کند (جدول شماره 3 را ملاحظه نمایید).

32 .   به دلیل اینکه مبلغ دفتری به میزان 423ر1 میلیون ریال بیش از مبلغ بازیافتنی است، واحد تجاری ”الف“ زیان کاهش ارزش به میزان 423ر1 میلیون ریال را بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌کند. مبلغ دفتری سرقفلی مربوط به عملیات کشور ”ج“ ‏قبل از کاهش دادن مبلغ دفتری سایر داراییهای قابل تشخیص واحد مولد وجه نقد کشور‏ ”ج“ ‏حذف می‌شود (بند 91 استاندارد حسابداری شماره 32 را ملاحظه نمایید).

33 .   اثرات مالیاتی به صورت مجزا به حساب منظور می‌شود.

جدول 2 -   محاسبه ارزش اقتصادی واحد مولد وجه نقد کشور ”ج“ ‏در ابتدای سال 2X13

سال

نرخ

رشد بلندمدت

جریانهای نقدی آتی

عامل ارزش فعلی

 با نرخ تنزیل 15%  (3)  

جریانهای نقدی آتی تنزیل ‌شده

 

 

میلیون ریال

 

میلیون ریال

2X13(1=n)

 

230(1)

86957/0

200

3X13

 

253(1)

75614/0

191

4X13

 

273(1)

65752/0

180

5X13

 

290(1)

57175/0

166

6X13

 

304(1)

49718/0

151

7X13

 3%

313(2)

43233/0

135

8X13

(2)%

307(2)

37594/0

115

9X13

(6)%

289(2)

32690/0

94

0Y13

(15)%

245(2)

28426/0

70

1Y13

(25)%

184(2)

24719/0

45

2Y13(11=n)

(67)%

61(2)

21494/0

13

ارزش اقتصادی

 

 

 

   360ر1

 

(1)    مبتنی‌ بر بهترین برآورد مدیریت از خالص جریانهای نقدی پیش‌بینی شده (پس از کاهش 40 درصدی تولید در کشور ”ج“).

(2)    مبتنی‌ بر تسری جریانهای نقدی سال گذشته با استفاده از نرخهای رشد نزولی.

(3)    عامل ارزش فعلی با استفاده از رابطه  محاسبه می‌شود که در آن a نرخ تنزیل و n دوره تنزیل است.

جدول 3 -   محاسبه و تخصیص زیان کاهش ارزش برای واحد مولد وجه نقد کشور ”ج“ ‏در ابتدای سال 2X13

 

سرقفلی

داراییهای

قابل تشخیص

جمع

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

ابتدای سال 2X13

 

 

 

بهای تمام شده

  000ر1

  000ر2

  000ر3

استهلاک انباشته 1X13

(50)

(167)

(217)

بهای تمام شده مستهلک شده

  950

  833ر1

  783ر2

کاهش ارزش انباشته

(950)

(473)

(423ر1)

مبلغ دفتری

  0

  360ر1

  360ر1

 

مثال 3 .  برگشت زیان کاهش ارزش

از داده‌های مثال 2 درمورد واحد تجاری‏ ”الف“ به همراه اطلاعات تکمیلی ارائه شده در این مثال استفاده نمایید. در این مثال، اثرات مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

موضوع

34 .   در سال 3X13 دولت جدید همچنان مسئول اداره امور کشور‏ ”ج“ ‏است، اما وضعیت تجاری آن کشور رو به بهبود است. آثار منفی قوانین صادراتی بر تولید واحد تجاری ”الف“، کاهش یافته است و درنتیجه مدیریت پیش‌بینی می‌کند که تولید به میزان 30 درصد رشد نماید. این تغییر مساعد، واحد تجاری‏ ”الف“ را ملزم به تجدید برآورد مبلغ بازیافتنی خالص داراییهای عملیات واقع در کشور‏ ”ج“ ‏می‌کند (بند 96 استاندارد حسابداری شماره 32 را ملاحظه نمایید). واحد مولـد وجه نقد برای خالص داراییهای عملیات واقع در کشور ”ج“، هنوز عملیات واقع در کشور‏ ”ج“ ‏است.

35 .   محاسبات مشابه مثال 2 نشان می‌دهد که مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقد واقع در کشور‏ ”ج“ ‏در حال حاضر معادل 910ر1 میلیون ریال است.

 

برگشت زیان کاهش ارزش

36 .   واحد تجاری‏ ”الف“ مبلغ بازیافتنی و مبلغ دفتری واحد مولد وجه نقد در کشور‏ ”ج“ ‏را با هم مقایسه می‌کند.

جدول 1 -   محاسبه مبلغ دفتری واحد مولد وجه نقد واقع در کشور‏ ”ج“ ‏در پایان سال 3X13

 

سرقفلی

داراییهای

قابل تشخیص

جمع

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

ابتدای سال 2X13 (مثال 2)

 

 

 

بهای تمام شده

  000ر1

  000ر2

  000ر3

استهلاک انباشته

(50)

(167)

(217)

کاهش ارزش انباشته

(950)

(473)

(423ر1)

مبلغ دفتری

  0

  360ر1

  360ر1

پایان سال 3X13

 

 

 

استهلاک سالهای 2X13 و 3X13(1)

-

(247)

(247)

مبلغ دفتری

  0

  113ر1

  113ر1

مبلغ بازیافتنی

 

 

  910ر1

مازاد مبلغ بازیافتنی نسبت به مبلغ دفتری

 

 

  797

 

(1)    پس از شناسایی زیان کاهش ارزش در ابتدای سال 2X13، واحد تجاری‏ ”الف“ استهلاک داراییهای قابل تشخیص واقع در کشور‏ ”ج“ ‏را بر مبنای مبلغ دفتری تعدیل شده و عمر مفید باقیمانده (11 سال) بازنگری می‌کند (از 7/166 میلیون ریال به 6/123 میلیون ریال در هر سال).

37 .   از زمان آخرین زیان کاهش ارزش شناسایی شده، تغییر مساعدی در برآوردهای مورد استفاده جهت تعیین مبلغ بازیافتنی خالص داراییهای واقع در کشور‏ ”ج“ ‏رخ داده است. بنابراین، طبق بند 98 استاندارد حسابداری شماره 32، واحد تجاری‏ ”الف“ زیان کاهش ارزش شناسایی شده در سال 2X13 را برگشت می‌دهد.

38 .   طبق بندهای 106 و 107 استاندارد حسابداری شماره 32، واحد تجاری‏ ”الف“ مبلغ دفتری داراییهای قابل تشخیص واقع در کشور‏ ”ج“ ‏را به میزان 387 میلیون ریال (جدول شماره 3 را ملاحظه نمایید)، یعنی تا کمترین مبلغ از بین مبلغ بازیافتنی (910ر1 میلیون ریال) و بهای تمام شده مستهلک شده داراییهای قابل تشخیص (500ر1 میلیون ریال) افزایش می‌دهد (جدول شماره 2 را ملاحظه نمایید). این افزایش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.

39 .   طبق بند 108 استاندارد حسابداری شماره 32، زیان کاهش ارزش سرقفلی برگشت نمی‌شود.

جدول 2-    تعیین بهای تمام شده مستهلک شده داراییهای قابل تشخیص واقع در کشور‏ ”ج“ ‏ در پایان سال3X13

 

داراییهای قابل تشخیص

 

میلیون ریال

پایان سال 3X13

 

بهای تمام شده

  000ر2

استهلاک انباشته (7/166×3 سال)

(500)

بهای تمام شده مستهلک شده

  500ر1

مبلغ دفتری (جدول شماره 1)

  113ر1

تفاوت

  387

 

صفحه     1     2    3     4     5     6      7     8      9      10      11