سرقفلی

داراییهای قابل تشخیص

جمع

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

پایان سال 3X13

 

 

 

بهای تمام شده

  000ر1

000ر2

  000ر3

استهلاک انباشته

(50)

(414)

(464)

کاهش ارزش انباشته

(950)

(473)

(423ر1)

مبلغ دفتری

  0

  113ر1

  113ر1

برگشت زیان کاهش ارزش

  0

  387

  387

مبلغ دفتری جدید

  0

  500ر1

  500ر1

 

مثال 4 .  نحوه برخورد با تجدید ساختار آتی

در این مثال، اثرات مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

موضوع

40 .   در پایان سال 0X13، واحد تجاری ”م“ کارخانه‌ای را مورد آزمون کاهش ارزش قرار می‌دهد. این کارخانه، یک واحد مولد وجه نقد است. داراییهای این کارخانه به بهای تمام شده مستهلک شده نگهداری می‌شود. مبلغ دفتری این کارخانه 000ر3 میلیون ریال و عمر مفید باقیمانده آن 10 سال است.

41 .   مبلغ بازیافتنی کارخانه (یعنی بیشترین مبلغ از بین ارزش اقتصادی و خالص ارزش فروش) بر مبنای ارزش اقتصادی آن محاسبه می‌شود. برای محاسبه ارزش اقتصادی از نرخ تنزیل 14 درصد (قبل از مالیات) استفاده می‌شود.

42 .   بودجه‌های مورد تأیید مدیریت نشان می‌دهد که:

الف.  در پایان سال3X13، کارخانه با مخارج برآوردی معادل 100 میلیون ریال تجدید ساختار خواهد شد. اما از آنجا که واحد تجاری ”م“ هنوز متعهد به تجدید ساختار نیست، ذخیره‌ای برای مخارج تجدید ساختار آتی شناسایی نشده است.

ب .  منافع آتی حاصل از این تجدید ساختار به صورت کاهش جریانهای نقدی خروجی آتی خواهد بود.

43 .   در پایان سال 2X13، واحد تجاری ”م“ متعهد به انجام تجدید ساختار می‌شود. مخارج تجدید ساختار کماکان معادل 100 میلیون ریال برآورد می‌شود و از این ‌رو برای آن ذخیره‌ شناسایی می‌گردد. جریانهای نقدی آتی برآوردی کارخانه که براساس آخرین بودجه‌های مورد تأیید مدیریت می‌باشد، در بند 47 منعکس شده و نرخ تنزیل فعلی، مشابه پایان سال 0X13 است.

44 .   در پایان سال 3X13، مخارج واقعی تجدید ساختار معادل 100 میلیون ریال متحمل و پرداخت شد. جریانهای نقدی آتی برآوردی کارخانه مندرج در آخرین بودجه‌های مورد تأیید مدیریت و نرخ تنزیل فعلی، همچنان مشابه پایان سال 2X13 است.

در پایان سال 0X13

جدول 1-        محاسبه ارزش اقتصادی کارخانه در پایان سال 0X13

سال

جریانهای نقدی

تنزیل شده

با نرخ 14%

 

میلیون ریال

میلیون ریال

1X13

300

263

2X13

280

215

3X13

420(1)

283

4X13

520(2)

308

5X13

350(2)

182

6X13

420(2)

191

7X13

480(2)

192

8X13

480(2)

168

9X13

460(2)

141

0Y13

400(2)

108

ارزش اقتصادی

  051ر2

 

(1)     شامل مخارج برآوردی تجدید ساختار که در بودجه‌های مدیریت منعکس شده، نمی‌باشد.

(2)     شامل منافع برآوردی مورد انتظار از تجدید ساختار که در بودجه‌های مدیریت منعکس شده، نمی‌باشد.

 

45 .   مبلغ بازیافتنی کارخانه (ارزش اقتصادی) کمتر از مبلغ دفتری (بهای تمام شده مستهلک شده) آن است. بنابراین، واحد تجاری ”م“ زیان کاهش ارزش برای کارخانه شناسایی می‌‌کند.

جدول 2 -      محاسبه زیان کاهش ارزش در پایان سال 0X13

 

کارخانه

 

میلیون ریال

بهای تمام شده مستهلک شده

  000ر3

مبلغ بازیافتنی (جدول شماره 1)

  051ر2

زیان کاهش ارزش

(949)

مبلغ دفتری

  051ر2

 

در پایان سال 1X13

46 .   رویدادی که مستلزم برآورد مجدد مبلغ بازیافتنی کارخانه باشد واقع نگردیده است. بنابراین، نیازی به محاسبه مبلغ بازیافتنی نیست.

در پایان سال2X13

47 .   واحد تجاری ”م“ متعهد به تجدید ساختار است. بنابراین، جهت تعیین ارزش اقتصادی کارخانه، منافع مورد انتظار حاصل از تجدید ساختار در پیش‌بینی جریانهای نقدی در نظر گرفته می‌شود. درنتیجه جریانهای نقدی آتی برآوردی که در محاسبه ارزش اقتصادی پایان سال 0X13 مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. طبق بند 96 استاندارد حسابداری شماره 32، مبلغ بازیافتنی کارخانه دوباره در پایان سال 2X13 تعیین می‌شود.

جدول 3-        محاسبه ارزش اقتصادی کارخانه در پایان سال 2X13

 

سال

جریانهای نقدی

تنزیل شده با نرخ 14%

 

میلیون ریال

میلیون ریال

3X13

420(1)

368

4X13

570(2)

439

5X13

380(2)

256

6X13

450(2)

266

7X13

510(2)

265

8X13

510(2)

232

9X13

480(2)

192

0Y13

410(2)

144

ارزش اقتصادی

 

  162ر2

 

(1)     شامل مخارج برآوردی جهت تجدید ساختار نمی‌باشد، زیرا قبلاً از این بابت بدهی شناسایی شده است.

(2)     شامل منافع برآوردی مورد انتظار حاصل از تجدید ساختار می‌باشد که در بودجه‌های مدیریت منعکس شده است.

 

48 .   مبلغ بازیافتنی کارخانه (ارزش اقتصادی) بیشتر از مبلغ دفتری آن است (جدول شماره 4 را ملاحظه نمایید). بنابراین، واحد تجاری ”م“ زیان کاهش ارزش شناسایی شده برای کارخانه در پایان سال 0X13 را برگشت می‌دهد.

جدول 4-     محاسبه برگشت زیان کاهش ارزش در پایان سال 2X13

 

کارخانه

 

میلیون ریال

مبلغ دفتری پایان سال 0X13 (جدول شماره 2)

  051ر2

پایان سال 2X13

 

هزینه استهلاک (برای سالهای 1X13 و 2X13- جدول شماره 5)

(410)

مبلغ دفتری قبل از برگشت زیان کاهش ارزش

  641ر1

مبلغ بازیافتنی (جدول شماره 3)

  162ر2

برگشت زیان کاهش ارزش

  521

مبلغ دفتری پس از برگشت زیان کاهش ارزش

  162ر2

بهای تمام شده مستهلک شده (جدول شماره 5)

  400ر2(1)

 

(1)     برگشت زیان موجب فزونی مبلغ دفتری کارخانه نسبت به بهای تمام شده مستهلک شده نمی‌گردد. بنابراین، برگشت زیان کاهش ارزش به طور کامل شناسایی می‌شود.

در پایان سال 3X13

49 .   پرداخت مخارج تجدید ساختار موجب ایجاد یک جریان خروجی وجه نقد معادل 100 میلیون ریال می‌شود. علی‌رغم خروج وجه نقد، تغییری در جریانهای نقدی برآوردی آتی که جهت تعیین ارزش اقتصادی در پایان سال 2X13 بکار می‌رود، به وجود نمی‌آید. لذا مبلغ بازیافتنی برای کارخانه در پایان سال 3X13 محاسبه نمی‌شود.

 

صفحه     1     2    3     4     5     6      7     8      9      10      11