کلیدهای میانبر

 

دریف

عملیات دستوری کلیدهای میانبر(سیستمی) مسیر نرم افزاری

1

اتصال به سرور ctrl+R محیط کار

2

اصلاح چکهای پرداختنی shift+D دریافت و پرداخت/اصلاح چک

3

اصلاح چکهای دریافتنی shift+E دریافت و پرداخت/اصلاح چک

4

امور کاربران سیستم shift+K امکانات

5

انتخاب سال مالی Alt+T محیط کار

6

انتخاب نوع فاکتور Ctrl+F خرید و فروش

7

پاس چک های پرداختنی ctrl+P دریافت و پرداخت/عملیات چک

8

پشتیبان گیری Alt+S امکانات

9

تعریف حکم کارگزینی ctrl+Z حقوق و  دستمزد/ تعاریف

10

تعریف گروه کالا Alt+K اطلاعات انبار/تعاریف

11

تغییر کاربر سیستم F12 محیط کار

12

ثبت تماس با مشتری Shift+B امکانات/سامانه ارتباط با مشتری

13

جستجو در فاکتورها Shift+J خرید و فروش

14

جستجوی اسناد حسابداری Ctrl+G حسابداری

15

جستجوی چک F9 دریافت و پرداخت

16

جستجوی کالا F3 اطلاعات انبار

17

دریافت و پرداخت نقدی/چک Ctrl+D دریافت و پرداخت

18

دفتر یادداشت Alt+Y  امکانات

19

راس گیری چک ها F8 دریافت و پرداخت

20

ریز گردش حسابها F2 حسابداری/ گزارشات ویژه

21

سر حساب گذاشتن چک ها Ctrl+U دریافت و پرداخت/عملیات چک

22

صدور/اصلاح سند حسابداری Ctrl+S حسابداری

23

صورتهای مالی Ctrl+V حسابداری/گزارشات

24

طراحی فاتور Shift+F خرید و فروش/تنظیمات فاکتور

25

کارت حساب F4 حسابداری/گزارشات ویژه

26

کارت حساب(پیش نمایش) F7 -

27

کارت حساب گروهی Ctrl+F2 حسابداری/گزارشات ویژه

28

کاردکس اشخاص Ctrl+A -

29

کاردکس بر اساس واحد فرعی Alt+x اطلاعات انبار/گزارشات

30

کاردکس کالا-ورود و خروج کالا Ctrl+X اطلاعات انبار/گزارشات

31

کارکرد حساب F11 حسابداری/گزارشات ویژه

32

گزارشات حقوق و دستمزد Shift+A حقوق و دستمزد

33

گزارش کارت انبار Ctrl+K اطلاعات انبار/گزارشات

34

گزارش کالاهای امانی Alt+A اطلاعات انبار/گزارشات موجودی

35

گزارش کامل از کالاها Shift+G خرید و فروش/گزارش ساز

36

گزارش کامل از مشخصات حسابها Shift+B خرید و فروش/گزارش ساز

37

گزارش عملکرد مشتری Shift+F4 -

38

لیست اسناد حسابداری Ctrl+Y حسابداری/گزارشات

39

لیست بدهکاران Ctrl+B حسابداری/گزارشات ویژه

40

لیست بدهکاران و بستانکاران Ctrl+L حسابداری/گزارشات ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه         1           2            3