ردیف

عملیات دستوری کلیدهای میانبر(عملیاتی) عملیات مربوطه

80

ثبت اختلاف در ستون بد/بس Ctrl+Q صدور و اصلاح فاکتور

81

ثبت راننده Ctrl+R صدور و اصلاح فاکتور

82

ثبت سریال برای کالا Alt+S صدور و اصلاح فاکتور

83

ثبت سریع فاکتور Ctrl+F صدور و اصلاح فاکتور

84

ثبت مرکز هزینه برای هر ردیف Ctrl+A صدور و اصلاح فاکتور

85

جابه جا کردن بد/بس Ctrl+T صدور و اصلاح فاکتور

86

جستجوی کالا Ctrl+J صدور و اصلاح فاکتور

87

چاپ بارکد Ctrl+O صدور و اصلاح فاکتور

88

چاپ چک Ctrl+X صدور و اصلاح فاکتور

89

چاپ سند Ctrl+F2 عملیات چک

90

حذف چک Ctrl+Dele صدور و اصلاح سند

91

حذف سند/فاکتور Alt+Dele اصلاح چک

92

درج سطر بین سطور Ctrl+Insert صدور و اصلاح سند/فاکتور

93

ذخیره دائمی سند Ctrl+End صدور و اصلاح سند

94

ذخیره سند Ctrl+S صدور و اصلاح سند/فاکتور

95

راس گیری فاکتور Space لیست فاکتورها

96

راهنمای کلیدها Ctrl+K سند/فاکتور/چک

97

سقف چکهای دریافتنی/پورسانت Ctrl+C ایجاد حسابها

98

سند/فاکتور جدید Ctrl+N صدور و اصلاح سند/فاکتور

99

شرح فاکتور Ctrl+H صدور فاکتور/کارت حساب

100

ضمیمه چک Ctrl+Z عملیات چک ها

101

طراحی حواله و رسید Ctrl+D صدور و اصلاح فاکتور

102

طراحی فرم بانکی Alt+D عملیات چک

103

قفل کردن تیک ها Ctrl+L کارت حساب

104

قیمت گذاری F4 گروه کالا

105

کپی کردن ردیف Ctrl+C صدور و اصلاح سند/فاکتور

106

کسر تخفیف از قیمت واحد Ctrl+W صدور و اصلاح فاکتور

107

گردش حساب Ctrl+G تعریف حسابها

108

لیست قیمت های ثبت شده کالاها Alt+Space صدور و اصلاح فاکتور

109

محاسبه فاکتور Ctrl+End صدور و اصلاح فاکتور

110

محاسبه مقدار از ناخالصی Alt+F1 صدور و اصلاح فاکتور

111

محاسبه سود فاکتور Ctrl+B صدور و اصلاح فاکتور

112

مرتب سازی بر اساس بد/بس Alt+F10 صدور و اصلاح سند

113

مشاهده تصویر کالا F7 موجودی کالا

114

مشاهده چک های فعال F6 کارت حساب

115

مشاهده چک های غیر فعال Ctrl+F6 کارت حساب

116

مشاهده قیمت ها F5 صدور و اصلاح فاکتور

117

مشتری متفرقه Ctrl+F4 صدور و اصلاح فاکتور

118

نمایش حسابها/جستجوی کالا F3 صدور سند/کاردکس کالا

119

نمایش سند حسابداری فاکتور F2 صدور و اصلاح فاکتور

120

نمایش فاکتور بر اساس شماره Ctrl+L صدور و اصلاح فاکتور

121

نمایش نمودار حسابها Ctrl+N تعریف حساب

122

وارد کردن عنوان جدید Insert -
123 وارد کردن فی بر اساس واحد فرعی Alt+F2 صدور و اصلاح فاکتور

124

وارد کردن قیمت کل Ctrl+Q صدور و اصلاح فاکتور

125

ورود کالا از طریق بارکد Alt+B صدور و اصلاح فاکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه         1           2          3