ردیف عملیات دستوری کلیدهای میانبر(عملیاتی) عملیات مربوطه

41

لیست بستانکاران Ctrl+E حسابداری/گزارشات ویژه

42

لیست چکهای پرداختنی Shift+P دریافت و پرداخت/گزارش چک

43

لیست چکهای چند روز آینده Ctrl+F12 دریافت و پرداخت/گزارش چک

44

لیست چکهای دریافتنی Ctrl+W دریافت و پرداخت/گزارش چک

45

محاسبه تراز آزمایشی کل Ctrl+T حسابداری/گزارشات

46

محاسبه سود و زیان Ctrl+Z حسابداری/گزارشات

47

معرفی حساب کل،معین،تفصیلی Ctrl+C حسابداری/تعاریف

48

منوهای نرم افزار Alt+حرف اول منو -

49

منو حسابداری/حقوق و دستمزد Alt+ح -

50

منوی دریافت و پرداخت Alt+د -

51

منوی محیط کار Alt+م -

52

موجودی کالا در سطح ها Ctrl+J اطلاعات انبار/گزارشات موجودی

53

موجودی کالا در یک انبار Ctrl+M اطلاعات انبار/گزارشات موجودی

54

موجودی کالاها بر اساس واحد فرعی Alt+M اطلاعات انبار/گزارشات موجودی

55

نمایش مانده صندوق و اسناد F5 حسابداری

56

واگذاری اسناد دریافتنی CTRL+I دریافت و پرداخت/عملیات چک

57

ورود/اصلاح کارکردماهانه پرسنل Shift+V حقوق و دستمزد

58

وصول اقساط دریافتنی Alt+G دریافت و پرداخت/اقساط

59

وصول چکهای دریافتنی Ctrl+O دریافت و پرداخت/عملیات چک

60

وصول چکهای سر حساب Shift+O دریافت و پرداخت/عملیات چک

61

اصلاح سند/فاکتور Ctrl+Enter صدور و اصلاح سند/فاکتور

62

اصلاح سندهای حسابداری F8 لیست اسناد حسابداری

63

اصلاح شرح چک F4 عملیات چکها

64

اضافه/حذف ردیف واحد فرعی Ctrl+I فاکتور خرید و فروش

65

انتخاب شرح ردیف قبل Page Up صدور و اصلاح سند

66

انتقال به آفیس Ctrl+O سندهای حسابداری/چکها

67

بازکردن کشو فیلد مورد نظر Alt -

68

بازیابی سند F2 لیست اسناد حذف شده

69

پیش نمایش Ctrl+P کلیه عملیات ها

70

پیش نمایش فرم بانکی Alt+P عملیات چکها

71

تبدیل چک به حالت فعال/غیرفعال Ctrl+Q چکهای دریافتنی

72

تخفیف هر کالا F3 فاکتورهای خرید و فروش

73

تسویه فاکتور Ctrl+F5 کارت حساب

74

تعریف مشتری جدید F1 فاکتور خرید و فروش

75

تعیین انبار بصورت ردیفی/کلی Ctrl+Home فاکتور خرید و فروش

76

تعریف کدهای حسابداری F2 تعریف حسابها

77

تغییر وضعیت پرسنل Ctrl+Q تعریف پرسنل

78

تلفیق حساب/کالاهای تکراری Ctrl+F10` صدور و اصلاح سند/فاکتور

79

تیک زدن/نمایش سایر قیمت ها Space کلیه عملیات ها/فاکتورها

80

ثبت اختلاف در ستون بد/بس Ctrl+Q صدور و اصلاح فاکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه         1           2            3