استاندارد گزارشگری مالی بین المللیIFRS 4
قراردادهای بیمه

 

هدف

پاراگراف 1 هدف از این استاندارد مشخص کردن گزارشگری مالی برای عقد قراردادهای بیمه بوسیله هر نهاد تجااری - می باشد که این چنین قراردادهایی را صادر می کنند)در این استاندارد به عنوان بیمه گر شرح داده شده(تا زمانیکه هیاا مدیره فاز دوم پروژه قراردادهای بیمه اش را تکمیل می کند. به طور خاص این استاندارد مستلزم موارد زیر می باشد:

a ) پیشرفتهای محدود در حسابداری برای قراردادهای بیمه توسط بیمه گران.

b ) افشاگری در خصوص شناسایی و توضیح مبالغ مندرج در صورتهای ماالی ناشای از قراردادها ای بیماه کاه باه کاربران این صور های مالی برای فهم مقدار، زمان بندی و عدم اطمینان )ابهام( گردش هاای نقادی تای از قراردادهای بیمه یاری می رساند.

دامنه )حوزه(

پاراگراف 2 یک واحد تجاری می بایست این استاندارد را در زمینه های زیر اعمال کند: -

a ) قراردادهای بیمه )شامل قراردادهای بیمه اتکایی( که صادر می کند و قراردادهای بیمه اتکایی که منعقد میکند.

b ) اسناد)اوراق بهادار( مالی که با قابلیت مشارکت اختیاری صادر میکند)پاراگراف 53 را ببینیاد(. IFRS 7 اساناد )اوراق بهادار( مالی: افشاگری ها می بایست افشاگری درباره اسناد )اوراق بهادار( مالی باشد، از جمله )شاامل( ن دسته از اسناد )اوراق بهادار( مالی که این چنین جنبه هایی را دارا میباشند.

پاراگراف 3 این - IFRS ، جنبه های دیگر حسابداری توسط بیمه گران، مانند حسابداری بارای دار ایای هاای ماالی کاه  بوسیله بیمه گران منعقد شده و بدهیهای مالی که بوسیله بیمه گران صادر میشود را مورد توجه قارار نمای دهاد . )ببینیاد IAS 32 اسناد)اوراق بهادار( مالی: ارایه، IAS 32 اسناد)اوراق بهادار( مالی: شناسایی و انادازه گیاری و IFRS 7 (، باه . استثناء ذخیره معاملاتی در پاراگراف 53

پاراگراف 4 یک واحد تجاری نباید این استاندارد را در موارد زیر به کار برد: -

a ) ضمانت نامه های محصولا که مستقیما بوسیله تولید کننده، فروشنده و یاا خارده فاروش صاادر مای شاود. )ببینید IAS 18 در مد و IAS 37 شروط، بدهیهای مشروط و داراییهای مشروط(.

b ) دارایی ها و بدهیهای کارفرمایان تحت طرح های)برنامه های( انتفاع کارکنان. )ببینید IAS 19 مزایای کارکنان و IFRS 2 پرداخت های سهم بندی شده( و تعهدا مزایای بازنشستگی که توسط طرح های تعریا شاده مزایای بازنشستگی گزارش شده است. ) نگاه کنید به IAS 26 حسابداری و گزارشاگری توساط طارح هاای مزایای بازنشستگی(.

3

c ) حقوق قراردادی یا تعهدا قراردادی که مشروط به استفاده در ینده، یا حق استفاده، از یاک ماورد ریار ماالی باشد )برای مثال برخی هزینه های مجوز، حق امتیاز، پرداختهاای مشاروط اجااره و ماوارد مشاابه(، هم ناین تضمین ارزش باقی مانده مستاجر که در اجاره نامه مالی گنجانده شده است. )نگاه کنید IAS 17 اجااره هاا، IAS18 در مد و IAS 38 دارایی های نامشهود(.

d ) قراردادهای تضمین مالی، مگر اینکه صادرکننده قبلا به صراحت بیان کرده باشد کاه چناین قراردادهاایی را باه عنوان قراردادهای بیمه درنظر می گیرد و از حسابداری قابل اجرا برای قراردادهای بیمه استفاده کرده است، که در این حالت، صادر کننده ممکن است IAS 39 ، IAS 32 و IFRS 7 و یا این استاندارد را برای این چناین قراردادهای تضمین مالی انتخاب کند. صادرکننده ممکن است ن انتخاب را قرارداد به قرارداد انجام دهاد، اماا انتخاب برای هر قرارداد ریر قابل برگشت می باشد.

e ) مابه ازاء قابل پرداخت یا قابل دریافت مشروط در یاک ادراام )ترکیا(( تجااری )رجاوع شاود باه IFRS 3 ترکیبا تجاری(.

f ) قراردادهای بیمه مستقیم که یک واحد تجاری منعقد می کند )یعنی قراردادهای بیمه مستقیمی که در ن واحاد تجاری، بیماه گااار ما ی باشاد( . باا ایان حاال ، یاک بیماه گر واگاارناده ) cedant (بایاداین اساتانداردرابرای بیمه های اتکایی که منعقد می کند به کار گیرد.

پاراگراف 5 برای سهولت ارجاع، این - IFRS هر واحد تجاری که یک قرارداد بیمه صادر می کند را به عنوان یک بیماه گر توصی میکند، چه صادر کننده به عنوان یک بیمه گر برای اهداف قانونی یا نظارتی در نظر گرفته بشود یا نشود.

پاراگراف 6 قرارداد بیمه اتکایی یک نوع از قرارداد بیمه میباشد. بر این اساس، تمام مراجا در ایان - IFRS کاه بارای قراردادهای بیمه به کار برده می شوند، برای قراردادهای بیمه اتکایی نیز صادق می باشند.

اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده

- پاراگراف 7 IAS 39 واحد تجاری را به جداسازی برخی اوراق بهادار مشتقه گنجانده شاده از قارارداد میزبانانشاان ، اندازه گیری نها در ارزش متعارف و به حساب وردن تغییرا در ارزش متعارف نها در سود و زیان، ملزم کرده است.

پاراگراف 8 به عنوان یک استثنا در الزاما - IAS 39 ، بیمه گر نیازی به جداساازی، انادازه گیاری در ارزش متعاارف ، اختیار بیمه گاار برای صرف نظر کردن از یک قرارداد بیمه برای یک مقدار ثابت )یا برای یک مقدار مبتنی بر یک مقادار ثابت و یک نرخ بهره( ندارد. حتی اگر قیمت توافقی با ارزش ثبت شده )دفتری( بدهی بیمه ای میزبان متفاو باشاد . باا این حال، الزاما IAS 39 برای قراردادن یک اختیار یا اختیار انصراف نقدی گنجانده شده در یک قرارداد بیمه باه کاار می رود، اگر قیمت صرف نظر کردن در پاسخ به تغییر در یک متغیر ماالی )مانناد یاک دارایای خاالص، قیمات کاالا یاا شاخص(، یا یک متغیر ریرمالی که برای یک طرف قرارداد مشخص نمی باشد، تغییر کند. عالاوه بار ایان، ایان الزاماا هم نین اگر توانایی منعقد کننده قرارداد برای گااشتن اختیار خرید و فروش یا گااشتن اختیار فساخ نقادی ، بوسایله ی تغییری در چنین متغیری سرعت می گیرد، به کار می روند ) به عنوان مثال گااشتن اختیاری که اگر شاخص سهام باازار از یک حد مشخص فراتر رود(.

4

پاراگراف 9 پاراگراف 8 به طور یکسان به اختیارا واگااری )فسخ( یاک اوراق بهاادار )صاور ( ماالی در بردارناده - )حاوی( قابلیت مشارکت اختیاری می باشد، اعمال می شود.

جداسازی اجزای سپرده

پاراگراف 11 برخی از قراردادهای بیمه شامل هر دو بخش بیمه و بخش سپرده می باشند. در برخای ماوارد، بیماه گار - ملزم می شود و یا مجاز می شود که این اجزا را از یکدیگر جدا کند. که از ن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

a ) جدا سازی هنگامی که دو شرط زیر بر ورده شود، لازم میشود:

i . بیمه گر بتواند جزء سپرده را از جمله هرگونه اختیاارا واگاااری )فساخ( گنجاناده شاده باه صاور جداگانه اندازه گیری کند. )یعنی بدون درنظر گرفتن مولفه بیمه )جزء بیمه((

ii . در ریر این صور ، سیاستهای حسابداری بیمه گار ن را ملازم باه رسامیت شاناختن )شناساایی( تماام تعهدا و حقوق ناشی از مولفه )جزء( سپرده نکند.

b ) جداسازی مجاز شده است، اما الزامی نشده است، اگر بیمه گر بتواند مولفه ی سپرده را همان طور کاه در ) i ) a مده است، جداسازی کند. اما سیاستهای حسابداریش ن را ملزم می کند تماامی تعهادا و حقاوق ناشای از جزء سپرده را صرف نظر از مبنای استفاده شده برای این اندازه گیری حقوق و تعهدا ، به رسمیت بشناسد.

c ) جداسازی من می شود اگر بیمه گر نتواند نگونه که در ) i ) a مده است جزء سپرده را بصور جداگانه اندازه بگیرد.

پاراگراف 11 در ادامه مثالی برای حالتی که سیاست های حسابداری بیمه گر، ن را ملازم باه رسامیت شاناختن تماام - تعهدا ناشی از جزء سپرده نمی کند، می ید. یک بیمه گار واگاارناده ) cedant ( از بیماه گار اتکاایی ررامات بارای خسارا دریافت می کند. اما قرارداد بیمه گر واگاارنده ) cedant ( را متعهد به بازپرداخت این ررامت در سالهای یناده می کند( این تعهد از یک جزء سپرده ناشی می شود. در ریر این صور ، اگر سیاستهای حسابداری بیمه گار واگاارناده ( cedant ) ن را مجاز به شناسایی ررامت به عنوان در مد بدون شناسایی تعهدا حاصل کند، جداسازی الزامی میشود.

پارگراف 12 برای جداسازی یک قرارداد ، بیمه گر می بایست: -

a ) این IFRS را به جزء بیمه اعمال کند.

b ) IAS 39 را در جزء سپرده بکار بندد.

شناسایی و اندازه گیری معافیت موقت از دیگر استانداردهای IFRS

پاراگراف 13 پاراگرافهای 21 21 از - - IAS 8 سیاساتهای حساابداری، تغییارا در بر وردهاای حساابداری و خ اهاا معیاری را برای یک واحد تجاری به منظور استفاده در توسعه یک سیاست حسابداری مشخص مای کناد. اگار باه طاور خاص )مشخص( هیچ IFRS برای یک مورد بکار نرود. با این حال، این IFRS بیماه گار را از بکاارگیری ایان معیاار جهت سیاستهای حسابداری خود برای موارد زیر معاف میکند:

5

a ) قراردادهای بیمه که بیمه گر صادر می کند ) از جمله بهای تمام شده تحصیل و دارایی هاای نامشاهود مارتبط مانند ن ه در پاراگراف های 51 و 52 شرح داده شده است( و

b ) قراردادهای بیمه اتکایی که بیمه گر منعقد می کند.

پاراگراف 14 با این وجود، این - IFRS بیمه گر را از برخی مفاهیم معیارهاای اشااره شاده در پاراگرافهاای 21 21 در - IAS 8 معاف نمی کند. به طور خاص بیمه گر:

a ) نباید هرگونه ذخیره )شرای ی( را برای دعاوی احتمالی ینده به عنوان یک بدهی به رسمیت بشناسد، اگار ایان دعاوی تحت قراردادهای بیمه که در پایان گزارشگری در دسترس نیستند بوجاود یاد. )مانناد ذخیاره رخاداد فاجعه و ذخیره برابرسازی(.

b ) باید زمون کفایت بدهی شرح داده شده در پاراگراف 23 29 را انجام دهد. -

c ) باید بدهی بیمه ) یا یک بخش از بدهی بیمه( را از صور های مالی خاود حااف کناد، هنگاامی کاه و تنهاا هنگامی که ن از بین رفته باشد. یعنی هنگامی که بدهی مشخص شده در قرارداد مبری، لغو و یا منقضی شاده باشد.

d ) نباید موارد زیر را جبران کند:

i . دارایی های بیمه اتکایی در برابر )مقابل( بدهیهای بیمه ای مرتبط.

ii . در مد یا هزینه قراردادهای بیمه اتکایی در برابر هزینه یا در مد قراردادهای بیمه ای مرتبط

e ) باید در نظر بگیرد که یا دارایی های بیمه اتکایی اش زیان دیده اند یا نه )پاراگراف 11 را ببینید(.

آزمون کفایت بدهی

پاراگراف 15 بیمه گر باید در پایان هر دوره گزارشگری با استفاده از بر وردهای جاری جریان های نقدی تی تحات - قراردادهای بیمه، ارزیابی ای داشته باشد که یا بدهیهای به رسمیت شناخته شده بیمه ای اش کافی می باشد یاا ناه . اگار این ارزیابی نشان دهد که ارزش ثبت شده ) دفتری( بدهیهای بیمه ای اش) که کمتر با قیمت تمام شاده تحصایل معاوق  انتقالی به دوره های تی( و هزینه های دارایی های نا مشهود)نامحسوس( مرتبط میباشد( مانند ن ه در پاراگرافهاای 52

و 51 بحث شده اند، با توجه به بر وردهای جریان های نقدی تی ناکافی می باشد، کال کساری بایاد در ساود یاا زیاان شناسایی شود.

پاراگراف 16 اگر بیمه گر زمون کفایت بدهی که حداقل الزاما مشخص شده را بر ورده می کند، به کار گیرد، ایان - IFRS الزاما بیشتری را تحمیل نمی کند. حداقل الزاما به شرح زیر است:

a ) زمون، بر وردهای جاری را از تمام جریان های نقدی قراردادی و جریان های نقدی مرتبط مانند هزیناه هاای نقل و انتقال دعاوی به علاوه جریان های نقدی حاصل از اختیارا گنجانده شده و تضمین ها را در نظار مای گیرد.

b ) اگر زمون نشان دهد که بدهی ناکافی می باشد، تمام کسری در سود و زیان شناسایی می شود.

6

پاراگراف 17 اگر سیاستهای حسابداری بیمه گر، زمون کفایت بدهی را ملزم نکند که حداقل الزاما پاراگراف 21 را - بر ورده کند، بیمه گر باید:

a ) ارزش دفتری )ثبت شده( مرتبط به بدهیهای بیمه ای را که کمتر از ارزش دفتری موارد زیر اسات را مشاخص کند:

i . قیمت تمام شده تحصیل مرتبط معوق )انتقالی به دوره های تی(

ii . هرگونه دارایی های نامشهود مرتبط مانند ن ه در یک ادرام واحدهای تجاری یا نقل و انتقال پار تفاوی حاصل می شود.) ببینید پاراگراف 52 و 51 (، بااین حال داراییهای بیمه اتکایی مرتبط به حساب نمی یند زیرا بیمه گر نها را به صور جداگانه در نظر می گیرد.

b ) مشخص کند که یا مقدار شرح داده شده در ) a ( کمتر از ارزش دفتری می باشاد کاه اگار بادهیهای بیماه ای مرتبط در حوزه IAS 37 قرار می گرفت، لازم می شد. اگر کمتر باشد، بیمه گار میبایسات تماام اخاتلاف در سود یا زیان و کاهش ارزش دفتری قیمت تمام شده تحصیل )خرید( معوق مرتبط )انتقالی به دوره های تای(یا دارایی های نامحسوس یا افزایش ارزش دفتری بدهیهای بیمه ای مربوط را شناسایی کند.

پاراگراف 18 اگر زمون کفایت بدهیها حداقل الزاما پاراگراف 21 را بر ورده کند، زمون در س ح تجمعی که در ن - زمون مشخص شده است به کار برده می شود. اگر زمون کفایت بدهیها این حداقل الزاما را بر وره نسازد، مقایسه شارح داده شاده در پااراگراف 21 بایاد در سا ح پرتفوی قراردادهایی صور گیرد که در معرض خ را مشابه هستند و به عنوان یک واحد سرمایه گااری مدیریت می شوند.

پاراگراف 19 مقدار شرح داده شده در پاراگراف ) - b 21 ) یعنی نتیجه اعمال ) IAS 37 ( باید حاشیه سرمایه گااری تی را منعکس کند. )ببینید پاراگراف 11 19 ( اگر و تنها اگر مقدار شرح داده شده در پاراگراف ) - a 21 این حاشیه را منعکس ) کند.

کاهش ارزش دارایی های بیمه اتکایی

پاراگراف 21 اگر دارایی بیمه اتکایی بیمه گر واگاارنده ) - cedant ( کام ارزش شاود، بیماه گار واگاارناده ) cedant ) می بایست مقدار ارزش دفتری اش را متناس( با ن کاهش دهد و کاهش ارزش را در سود و زیان خود لحاظ کند. یاک بیمه اتکایی کم ارزش می شود )ارزش یک بیمه اتکایی کاهش پیدا می کند( اگر و تنها اگر:

a ) شواهد عینی ای وجود داشته باشد، به عنوان نتیجه رخدادی که بعد از شناسایی اولیه دارایی بیمه اتکایی محقق شده، دال بر اینکه بیمه گر واگاارنده ) cedant ( ممکن است تمام مقادیر را به خاطر ن تحت شرایط قارارداد دریافت نکند.

b ) ن رویداد تاثیر قابل اندازه گیری قابل اعتمادی روی مقادیری داشته باشد که بیمه گر واگاارناده ) cedant ( از بیمه گر اتکایی ) reinsurer ( دریافت خواهد کرد.7

7

تغییرات در سیاستهای حسابداری

پاراگراف 21 پاراگراف های 11 51 به هر دو تغییرا ایجاد شده بوسیله بیمه گری که قبلا - - IFRS ها را باه کاار مای برده است و به تغییرا ایجاد شده بوسیله بیمه گری که IFRS ها را برای اولین بار اتخاذ کرده است، اعمال می شود.

پاراگراف 22 بیمه گر ممکن است سیاستهای حسابداری خود را برای قراردادهای بیمه تغییر دهد اگر و تنها اگر ایان -تغییر باعث شود که صور های مالی هر چه بیشتر با نیازهای تصمیم گیری اقتصادی کاربران مارتبط شاود و ناه کمتار قابل اطمینان، یا بیشتر قابل اطمینان و کمتر مرتبط به ن نیازها. بیمه گر بایاد ارتبااط و قابال اعتمااد باودن را باه وسایله معیارهای IAS 8 تشخیص دهد )قضاو کند(.

پاراگراف 23 برای توجیه تغییر سیاست های حسابداری برای قراردادهای بیمه ای، بیمه گر باید نشان دهاد کاه تغییار - باعث می شود صور های مالی اش نزدیکی بیشتری با معیارهای IAS 8 پیدا کند، اما تغییر نیااز ی باه بار ورده شادنتمام ن معیارها ندارد.

موارد مشخص زیر در ادامه شرح داده می شوند:

a ) ) نرخ بهره جاری ) پاراگراف 15

b ) ) تداوم رویه های موجود ) پاراگراف 13

c ) ) احتیاط )دور اندیشی( ) پاراگراف 11

d ) - ) حاشیه )اعتبار( سرمایه گااری تی )پاراگراف 11 19

e ) ) حسابداری سایه )پاراگراف 51

نرخ بهره جاری بازار

پاراگراف 24 بیمه گر مجاز شده است، اما ملزم نشده است، که سیاستهای حسابداری خود را به گونه ای تغییر دهد که - بدهیهای بیمه ای تعیین شده برای انعکاس نرخ بهره جاری بازار را دوباره اندازه گیری کناد و تغییارا در ن بادهیها رادر سود یا زیان شناسایی کند) لحاظ کند(. در ن زمان ممکن اسات بیماه گار سیاساتهای حساابداری معرفای کناد کاهبر وردها و مفروضا جاری دیگری را برای بدهیهای تعیین شده ملزم می کند. انتخااب در ایان پااراگراف بیماه گار رامجاز می کند تا سیاستهای حسابداری خودش را برای بدهیهای تعیین شده تغییر دهد، بدون اعمال ماداوم ایان سیاساتها ه تمام بدهیهای مشابه، ن گونه که در ریر این صور IAS 8 ملزم می کند. اگر بیمه گر بدهیها را بارای ایان انتخااب برگزیند، باید به اعمال نرخ بهره جاری بازار )و اگر قابل اجرا می باشد به دیگر بر وردهای جاری و مفروضا ( به طاور  مداوم در تمام دوران ها به تمام بدهیها تا هنگامی که نها از بین بروند، ادامه دهد.

تداوم رویه های موجود

پارگراف 25 بیمه گر ممکن است رویه های زیر را ادامه دهد، اماا معرفای هار کادام از نهاا شارایط پااراگراف 11 را - بر ورده نمیکند:

a ) اندازه گیری بدهیهای بیمه بر مبنای ریر نزولی.

8

b ) اندازه گیری حقوق قراردادی برای هزینه های مدیریت سرمایه گااری تی در مقادار ی کاه از ارزش متعاارف نها بیشتر شود، ن گونه که بوسیله مقایسه ای با هزینه های جاری م البه شده توسط دیگر مشارکت کننادگان بازار برای خدما مشابه اشاره شده است. ایان احتماال وجاود دارد کاه ارزش متعاارف در رااز ن حقاوق قراردادی با هزینه های ابتدایی پرداخت شده برابر باشد، مگر اینکه هزینه های مدیریت سرمایه گا ااری تای و قیمت تمام شده مرتبط با ن، با نظایر بازار قابل مقایسه نباشد.

c ) استفاده از سیاستهای حسابداری ریر یکنواخت برای قراردادهای بیمه ) و قیمت تمام شده ی تحصایل معاوق مرتبط )انتقالی به دوره های تی( و داراییهای نامشهود مارتبط، در صاور وجاود( از واحادها )شارکت ها ا( فرعی، به جز ن ه بوسیله پاراگراف 15 مجاز شده اسات . اگار سیاساتهای حساابداری یکنواخات )هماهنا ( نیستند، بیمه گر ممکن است نها را تغییر دهد، اگر تغییر باعث متنوع تر شدن سیاسا تهای حساابداری نشاود و نیز دیگر الزاما این IFRS را بر ورده سازد

 

صفحه                           3          4