انتخاب مجدد)شناسایی مجدد( دارایی های مالی

پاراگراف 45 هنگامی که بیمه گر سیاستهای مالی خود را برای تعهدا مالی تغییر می دهد ، مجاز شده است، اماا ملازم - نشده است، که برخی یا تمامی دارایی های مالی خودش را به عنوان " در ارزش متعارف از طریق سود یاا زیاان " دوبااره طبقه بندی کند. این طبقه بندی مجدد مجاز می شود اگر بیمه گر سیاستهای حسابداری خودش را هنگامی کاه بارای اول این استاندارد IFRS را اعمال می کند، تغییر دهد و اگر بیمه گر، تغییر سیاست متعاق( مجااز شاده در پااراگراف 11 را انجام دهد. طبقه بندی دوباره، تغییری در سیاست حسابداری می باشد و IAS 8 اعمال می کند.

05

ضمیمه A موارد تعریف شده

این ضمیمه بخشی جدایی ناپایر از این IFRS می باشد.

بیمه گر واگذارنده ) Cedant (: شخص یا شرکت بیمه گاار تحت قرارداد بیمه اتکایی.

جزء سپرده: یک جزء قراردای که به عنوان مشتقه ای تحت IAS 39 محسوب نمی شود و اگر یک ساند) اوراق بهاادار ( جداگانه باشد، در حوزه IAS 39 قرار می گیرد.

قرارداد بیمه مستقیم: یک قرارداد بیمه که یک قرارداد بیمه اتکایی نمی باشد.

جنبه مشارکت اختیاری: یک حق قراردادی به عنوان مکملی برای سود تضمین شده برای دریافت مناف اضافی شامل:

a ) نهایی که احتمالا بخش مهمی از کل مناف قراردادی می باشند.

b ) مقدار یا زمان بندی ای که ب ور قراردادی در اختیار بیمه گر هستند و

c ) منافعی که بصور قراردادی بر اساس:

i . عملکردی از ادرام مشخص قرارداد ها یا یک نوع مشخص قرارداد می باشد.

ii . بازده سرمایه گااری محقق یا محقق نشده روی ادرامی مشخص از دارایی ها که بوسیله بیمه گر منعقاد شده است.

iii . سود یا زیان یک شرکت، موسسه مالی یا دیگر نهاد تجاری که قرارداد را صادر می کند.

ارزش متعارف: مقداری که در ن، یک دارایی می تواند معاوضه )مبادله( شود و یا یک بدهی تسویه شده باین طرفهاای م ل و علاقه مند در یک معامله زاد.

قرارداد تضمین مالی: قراردادی که صادرکننده را ملزم به پرداخت های مشخص برای بازپرداخات خساار باه منعقاد کننده قرارداد می کند، برای زیانی که به دلیل تخ ی یک بدهکار مشخص از پرداخت بدهی در مورد سررسید م اابق باا شرایط اصلی یا اصلاح شده یک سند بدهی متحمل می شود.

ریسک مالی: ریسک تغییرا احتمالی در یک یا بیش از یک نرخ بهره مشخص شده، ارزش اوراق بهاادار مشاتقه ماالی، قیمت کالا، نرخ مبادله ارز، شاخص قیمتها یا نرخها، میزان اعتبار یا شااخص اعتباار یاا دیگار متغیرهاایی کاه در حالات ریرمالی که برای طرفی از قرارداد مشخص نمی باشد، تهیه شده است.

منافع تضمین شده: پرداخت ها یا دیگر مناف برای یک بیمه گاار یا سرمایه گااری که دارای حق بادون قیاد و شارط ی است که موضوع اختیار قراردادی صادر کننده نمی باشد.

عنصر تضمین شده: تعهدی برای پرداخت مناف تضمین شده از جمله قراردادی که حاوی یک جنبه مشاارکت اختیااری می باشد.

06

دارایی بیمه: حقوق ویژه قراردادی تحت یک قرارداد بیمه

قرارداد بیمه: قراردادی که تحت ن یک طرف )بیمه گر( ریسک بیمه قابل توجهی را از طرف دیگر )بیماه گااار ( قباول می کند. بوسیله موافقت با جبران خسار بیمه گاار اگر یک اتفاق مشخصی در ینده مبهم)رویداد بیمه شده( به صور نام لوب بیمه گاار را تحت تاثیر قرار دهد. )ببینید ضمیمه B را برای راهنمایی درباره این تعری (.

بدهی _________بیمه: تعهدا قراردادی ویژه بیمه گر در یک قرارداد بیمه

ریسک بیمه: ریسک، به ریر از ریسک مالی، که از منعقد کننده قرارداد به صادرکننده منتقل شده است.

رویداد بیمه شده: یک رویداد در ینده نامشخص که با یک قرارداد بیمه پوشش داده می شود و ریسک بیمه ایجااد مای کند.

بیمه گر: طرفی که تعهد دارد تحت یک قرارداد بیمه در صور بروز رویداد، خسار بیمه گاار را جبران کند.

آزمون کفایت بدهی: ارزیابی اینکه یا ارزش دفتری یک بدهی بیمه نیازی به افزایش داده شدن دارد یا خیار.) یاا ارزش دفتری قیمت تمام شده تحصیل مرتبط یا دارای های نامشهود کاهش داده شده ی مرتبط( بر اسااس مارور جریاان هاای نقدی تی.

بیمه گذار: طرفی که حقی برای جبران شدن خسار تحت قرارداد بیمه دارد، اگر رویداد بیمه شده روی دهد.

دارایی های بیمه ی اتکایی: حقوق ویژه قراردادی یک بیمه گر واگاارنده تحت یک قرارداد بیمه اتکایی.

قرارداد بیمه ی اتکایی: قرارداد بیمه که توسط بیمه گر ) بیمه گر اتکایی( صادر شده است. برای جباران خساار یاک بیمه گر واگاارنده دیگر برای زیان های مربوط به یک یا بیشتر که بوسیله بیمه گر واگاارنده صادر شده است.

بیمه گر اتکایی: طرفی از قرارداد که تعهد دارد تحت یک قار ارداد بیماه اتکاایی ، خساار بیماه گار واگاارناده را در صور روی دادن اتفاق بیمه شده، جبران کند.

جداسازی: تشکیل اجزای یک قرارداد، اگر نها به صور قراردادهای مجزا باشند.

07

ضمیمه B تعریف قرارداد بیمه

این ضمیمه بخشی جدایی ناپایر از IFRS می باشد.

پاراگراف 1 B این ضمیمه در زمینه ی تعری یک قرارداد بیمه در ضمیمه ال راهنمایی ارایه می کند و ماوارد زیار را - در بر می گیرد:

a ) واژه "رویداد ینده نامشخص " )پاراگراف های 5 B - 1 B .)

b ) پرداخت ریر نقدی )پاراگراف های 1 B - 3 B .)

c ) ریسک بیمه یا دیگر ریسک ها )پاراگراف های 21 B - 8 B .)

d ) مثالهایی از قراردادهای بیمه )پاراگراف های 12 B - 28 B .)

e ) ریسک بیمه معنادار )پاراگراف های 18 B - 11 B .)

f ) تغییرا در س ح ریسک بیمه )پاراگراف های 51 B - 19 B .)

رویداد آینده نامشخص

پاراگراف 2 B ابهام ) یا ریسک(، جوهره ای از یک قرارداد است. بر این اساس، حداقل یکی از ماوارد زیار در رااز - یک قرارداد مبهم می باشد:

a ) ال ( یا رویداد بیمه شده روی می دهد؟

b ) چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟

c ) اگر رویداد اتفاق بیافتد، بیمه گر چه مقدار برای پرداخت نیاز خواهد داشت؟

پاراگراف 3 B در برخی از قراردادهای بیمه، رویداد بیمه شده کش یک ضرر در طول مد قرارداد می باشاد، حتای - اگر زیان از یک رخدادی که قبل از راز قرارداد حادث گردیده، ناشی شده باشد. در دیگر قراردادهای بیماه، یاک اتفااق بیمه شده، رویدادی است که در طول مد قرارداد رخ می دهد، حتی اگر زیان حاصل بعد از پایان مد قرارداد کشا شود.

پاراگراف 4 B برخی از قراردادهای بیمه، رویدادهایی را تحت پوشش قرار می دهند که قبلا به وقوع پیوسته اناد ، اماا - اثر مالی نها هنوز نامشخص است. یک مثال برای این قراردادها، قرارداد بیمه گر اتکایی می باشد که بیماه مساتقیم را در برابر توسعه نامساعد با دعاویی که قبلا به وسیله بیمه گاار گزارش شده است را پوشش می دهد.

پرداخت های غیر نقدی

پاراگراف 5 B برخی قراردادهای بیمه ملزم یا مجازشده اند که پرداختهای ریر نقدی انجاام پاایرد . یاک مثاال از ایان - قراردادها، هنگامی است که بیمه گر یک ق عه دزدیده شده را مستقیما جایگزین کند به جای اینکه به بیمه گاار خسار

08

بدهد. مثال دیگر هنگامی است که بیمه گر از بیمارستان شخصی خود و کارکنان پزشکی ن برای تامین خدما پزشاکی پوشش داده شده در قرارداد استفاده کند.

پاراگراف 6 B برخی از قراردادهای خدما حق الزحمه ثابت که در ن س ح خادما باه یاک رویاداد نامشاخص - بستگی دارد، تعری یک قرارداد بیمه را در این IFRS بر ورده می کند، اماا باه عناوان قراردادهاای بیماه در بعضای از کشورها تنظیم نشده اند. یک مثال از این قراردادها، قراردادهای نگهداری است که در ن ارایه دهناده خادما موافقات می کند تجهیزا مشخص را بعد از خرابی تامین کند. هزینه های خدما ثابت بر اساس تعداد مورد انتظار خرابای هاا می باشد، اما اینکه یا یک ماشین بخصوص خراب خواهد شد یا نه، نامشخص است. خراب شدن تجهیزا صااح( ن را بااااه صااااور نااااام لوبی تحاااات تاااااثیر قاااارار ماااای دهاااا د و قاااارارداد، خسااااار صاااااح( ن را )ترجیحا به صور ریر نقدی( جبران می کند. یک مثال دیگر، قراردادی است برای ارایه خدما خرابی ماشین که ارایاه کننده خدما موافقت می کند به ازای یک هزینه ثابت سالانه، کمک های جاده ای ارایه کند یا ماشین را به یک پارکین نزدیک یدک کشی کند. قرارداد دوم می تواند تعری یک قرارداد بیمه را بر ورده سازد حتای اگار ارایاه کنناده خادما برای انجام تعمیرا یا جایگزین کردن ق عا ، موافقت نکند.

پاراگراف 7 B بکارگیری - IFRS به قراردادهای شرح داده شده در پاراگراف B6 احتماالا دشاوارتر از اعماال IFRS هایی که قابل اجرا می باشند، نیست، اگر چنین قراردادهایی خارج از حوزه این IFRS باشند:

a ) بعید به نظر می رسد که بدهیهای با اهمیتی برای خرابی ها و از کارافتادگی هایی باشد که قبلا رخ داده است.

b ) اگر IAS 18 درخصوص موضوع در مدب کار گرفته شود، ارایه دهنده خدما ، در مد را با ارجاع باه مرحلاه

قابل قبول است که به ارایه دهنده خدما اجازه می دهد ) i( سیاستهای حسابداری موجود خاود را بارای ایانقراردادها ادامه دهد، مگر اینکه ن سیاستها مشمول فعالیتهای ممنوع شده طبق پاراگراف 25 شاوند و ) ii ( بارایبهبود سیاستهای حسابداری خود ن گونه که بوسیله پاراگراف 11 51 مجاز شده است ادامه دهد. -

c ) ارایه دهنده ی خدما در نظر می گیرد که یا قیمت تمام شده تعهدا قراردادی اش برای ارایاه ی خادما ،از در مد پیش دریافت شده ی بیشتر می شود یا نه. برای انجام دادن این کار، ارایه دهناده ی خادما زماونکفایت بدهی شرح داده شده در پاراگراف 23 29 از این - IFRS را اعمال می کناد. اگار ایان IFRS باه ایانقراردادها اعمال نشود، ارایه دهنده ی خدما می بایست IAS 37 را برای مشخص کردن اینکه یا قراردادهااسنگین هستند، بکار گیرد.

d ) برای این قراردادها، الزاما افشاگری در این IFRS بعید به نظر می رسد که به طور معنا داری باه افشااگریهای ملزم شده توسط دیگر IFRS ها اضافه کند.

تمایز بین ریسک بیمه و سایر ریسک ها

پاراگراف 8 B تعری یک قرارداد بیمه به ریسک بیمه اشاره میکند، که این - IFRS ن را به عنوان ریسک معرفای مایکند، به ریر از ریسک مالی که از طرف منعقد کننده قرارداد به یک صادر کننده منتقل می شود. قراردادی که بدون ریسکبیمه معنادار صادر کننده را در معرض ریسک مالی قرار میدهد یک قرارداد بیمه نیست.

09

پاراگراف 9 B تعری ریسک مالی در ضمیمه ) - A( لیستی از متغیرهای مالی و ریر مالی را در برمای گیارد. ن لیساتشامل متغیرهای ریر مالی ای است که برای یک طرف از قرارداد مشخص نمی باشند. مانند شااخص خساار زلزلاه دریک من قه بخصوص یا شاخص دما در یک شهر بخصوص. ن لیست متغیرهای ریر مالی که برای یک طرف از قاراردادمشخص هستند را مستثنی می کند. مانند وقوع یا عدم وقوع تش سوزی می باشد که دارایی ن طرف قرارداد را سای(می رساند یا نابود می سازد. به علاوه، ریسک تغییر در ارزش متعارف یک دارایی ریرمالی، یک ریسک مالی نمای باشاداگر ارزش متعارف نه تنها تغییرا در قیمتهای بازار برای این چنین دارایی هایی )یک متغیر مالی( را منعکس کناد بلکاههم نین شرایط یک دارایی مالی مشخص که بوسیله یک طرف از یک قرارداد منعقد شده اسات نگهاداری مای شاود رامنعکس کند. برای مثال، اگر تضمینی از ارزش باقی مانده یک خاودروی خااص ، تضامین کنناده را در معارض ریساکتغییرا در شرایط فیزیکی ماشین قرار دهد، ن ریسک یک ریسک بیمه است نه یک ریسک مالی.

پاراگراف 11 B بعضی قراردادهاا عالاوه بار ریساک بیماه معناادار ، صاادر کنناده را در معارض ریساک ماالی قارار -می دهند. برای مثال، خیلی از قراردادهای بیمه ی عمر هم حداقل نرخ بازده به بیمه گااار را تضامین مای کنناد )ایجاادریسک مالی( و هم قول مزایای فو )مرگ( را می دهند که برخی اوقاا باه طاور معناا داری از ماناده حسااب بیماهگااربیشتر می شود. )ایجاد ریسک بیمه در شکل ریسک مرگ ومیر(. این چنین قراردادهایی قراردادهای بیمه می باشند.

پاراگراف 11 B تحت برخی از قراردادها، اتفاق بیمه شده پرداخت یک مقدار مرتبط به شاخص قیمت را سرعت مای -بخشد. این چنین قراردادهایی قراردادهای بیمه می باشند، پرادخت ارایه شده که مشروط بر اتفاق بیماه شاده اسات مایتواند حایز اهمیت باشد. برای مثال، مستمری سالانه مشروط به حیا ، مرتبط با بهای تمام شده، ریساک بیماه را منتقالمی کند. زیرا پرداخت بوسیله یک رخداد نامعلوم _ ادامه حیا مستمری بگیر _ سرعت بخشایده مای شاود . ارتبااط بااشاخص قیمت، یک مشتق گنجانده شده است اما هم نین ریسک بیمه را منتقل می کند. اگر نتیجه انتقاال ریساک بیماهقابل توجه باشد، مشتقه گنجانده شده، تعری یک قرارداد بیمه را بر ورده می کند، در حالتی که نیاز ندارد تا جدا شود ودر ارزش متعارف اندازه گیری شود. )ببینید پاراگراف 1 از این IFRS )

پاراگراف 12 B تعری ریسک بیمه به ریسکی بر می گردد که بیمه گر از بیمه گاار می پایرد. به بیان دیگار، ریساک -بیمه یک ریسک از قبل موجود انتقال داده شده از بیمه گاار به بیمه گر است. بنابراین ریسک ایجاد شده بوسیله قاراردادریسک بیمه نمی باشد.

پاراگراف 13 B تعری یک قرارداد بیمه به یک اثر نامساعد روی بیمه گاار بر مای گاردد . ایان تعریا ، پرداختهاای -انجام شده بیمه گر را به مقداری برابر با اثر )تاثیر( مالی رخداد نامساعد محادود نمای کناد . بارای مثاال ، ایان تعریا ،اص لاح پوشش بیمه "نو برای کهنه" را مستثنی نمی کند. که در ن به بیمه گاار به انادازه کاافی پرداخات مای کناد تااجایگزینی دارایی های سی( دیده ی قدیمی را با دارایی های جدید فراهم سازد. به همین ترتی(، این تعری در راب اهبا بیمه عمر، پرداخت را به زیان های مالی متحمل شده توساط وابساتگان فارد مرحاوم محادود نمای ساازد و ناه ماانپرداخت مقادیر از پیش مشخص شده برای تعیین کمیت زیان ایجاد شده توسط مرگ یا حادثه می شود.

پاراگراف 14 B برخی قراردادها، پرداختی را الزام ور می کنند، اگر یک رخداد نامشاخص خااص رخ دهاد . اماا اثار -نامساعدداشتن روی بیمه گاار به عنوان پیش شرط پرداخت را الزامی نمی کند. این چنین قراردادی، یاک قارارداد بیماه

21

نمی باشد حتی اگر منعقد کننده ن از این قرارداد برای از سبک کردن حدود ریسک پایه استفاده کناد. بارای مثاال، اگارمنعقد کننده قرارداد از یک مشتق قرارداد برای مصونیت تامینی یک متغیر ریر مالی پایه که باجریان های نقدی از دارایایهای یک واحد تجاری همبسته است استفاده کند مشتقه، یک قرارداد بیمه نمی باشد. زیرا پرداخت بر این مشروط نشادهکه یا منعقد کننده قرارداد به صور نامساعدی توسط کاهشی در جریان های نقدی از دارایی متاثر شده است یا ناه . بارعکس، تعری یک قرارداد بیمه که به یک رخداد نامعلوم با عوارض نامساعد روی بیمه گاار اشاره می کند، یاک پایششرط قراردادی برای پرداخت می باشد. این پیش شرط قراردادی، بیمه گر را به بررسی اینکه یا رخداد واقعا باعث یاکاثر نامساعد شده است یا نه ملزم نمی کند. اما بیمه گر را مجاز می کند که از پرداخت سارباز زناد ، اگار قاان نشاود کاهرخداد باعث یک اثر نامساعد شده است.

پاراگراف 15 B ریسک اب ال بیمه نامه یا نرخ تداوم )یعنی ریسکی که طرف مقابل قرارداد را اب ال )کنسل( مای کناد زودتر یا دیرتر از وقتی که صادر کننده انتظار داشته در قیمت گااری کالا در قرارداد( یک ریسک بیمه نیست، برای اینکه

پرداخت به طرف مقابل مشروط به یک رخداد که در ینده نامعلوم به صور نا مساعدی طرف مقابل را تحت تاثیر قرارمی دهد، نمی باشد.

پاراگراف 16 B بنابراین، قراردادی که بیمه گر را در حد خ ر ریسک اب ال بیمه نامه، ریسک نارخ تاداوم یاا ریساک -هزینه قرارمیدهد، یک قرارداد بیمه نمی باشد، مگر اینکه ن قرارداد بیمه گر را در معرض ریسک بیمه قرار دهد. باا ایانحال، اگر صادر کننده قرارداد، ن ریسک را با اساتفاده از قارارداد دومای بارای انتقاال بخشای از ن ریساک باه طارفدیگر،سبک کند، قرارداد دوم ن طرف دیگر را در معرض ریسک بیمه قرار می دهد.

پاراگراف 17 B یک بیمه گر می تواند ریسک بیمه معنا دار بیمه را از بیمه گاار بپایرد، اگر بیمه گر یک واحد تجاری -مجزا از بیمه گاار باشد. در مورد بیمه گر دوجانبه، بیمه گر دوجانبه ریساک را از هار بیماه گااار قباول مای کناد و نریسک را به اشتراک می گاارد. اگرچه بیمه گاار ها ن ریسک اشتراکی را در مجموع ظرفیتشان به عناوان یاک مالاک ،تحمل می کنند. اما بیمه گر دوجانبه هنوز ریسک را به عنوان جزء ذاتی یک قرارداد بیمه پایرفته است.

مثال هایی از قرارداد بیمه

پاراگراف 18 B موارد زیر مثال هایی از قراردادهایی می باشد که قرارداد بیمه هستند، اگر انتقال ریساک بیماه معناادار -

)مهم( باشد:

a ) بیمه در برابر دزدی )سرقت( یا صدمه به اموال.

b ) بیمه در برابر بدهی محصولا ، بدهی حرفه ای، بدهی مدنی یا هزینه های حقوقی.

c ) بیمه ی عمر و مراسم تدفین پیش پرداخت شده )اگرچه مرگ حتمی می باشد، اما زماان ن ناا معلوم اسات یاابرای برخی از انواع بیمه های عمر، چه مرگ در مد زمانی که بوسیله بیمه پوشش داده رخ دهد یا ندهد(

d ) مستمری های مشروط بر حیا و حقوق بازنشستگی)یعنی قراردادهایی که جبران خسارتی برای رویداد ینادهنامعلوم ارایه می دهند_زنده ماندن مستمری بگیاران یاا بازنشساتگان _بارای یااری دادن مساتمری بگیاران یاا

بازنشستگان در حفظ استاندارد داده شده ی زندگی، که در ریر ایان صاور باه صاور نامسااعد ی بوسایلهحیاتش تحت تاثیر قرار می گیرد.(

20

e ) پوشش از کارافتادگی و درمانی.

f ) ضمانتنامه ی ضامن، ضمانت نامه ی درستکاری )سند وفاداری یا وجاه الضامان( ، ضامانتنامه انجاام تعهادا)کار( و قولنامه)یعنی قراردادهایی که اگر طارف دیگار در اجارای تعهادا قارارداد کوتااهی کناد، خساارپرداخت کند. برای مثال تعهد برای ساختن یک ساختمان(.

g ) بیمه های اعتباری که پرداختهای مشخصی را به منعقد کننده قرارداد ارایه می کند جهت باز پرداخت زیانی کاهمحتمل شده است از بابت اینکه یک بدهکار خاص در زمان سررسید تحت شرایط اصلی یا اصلاح شده اسانادبدهی در پرداخت کوتاهی کرده است . این قراردادها ممکن است شاکلهای قاانونی گونااگونی داشاته باشاند.مانند ضمانت، برخی از انواع اعتباراسنادی )اعتبارنامه(، یک قرارداد موکولی مشتقه اعتباری یا یک قرارداد بیمه.با این حال، این قراردادها، تعری یک قرارداد بیمه را بر ورده می کنند. نها هم نین تعری قارارداد ضامانتمالی در IAS 39 را بر ورده می کنناد و در حاوزه ی IAS 32 و IAS 39 مای باشاند، ناه در حاوزه ایانIFRS )پاراگراف ) (d 5 راببینید(.با این وجود، اگر یک صادر کننده قرارادادهای تضامین ماالی )ضامانت ناماههای مالی( به صراحت در گاشته اظهار کرده باشد که این چنین قراردادهایی را به عنوان قراردادهاای بیماه درنظر می گیرد و حسابداری قابل اجرایی را در این قراردادهای بیمه استفاده کرده است، صادر کننده ممکن استیا IAS 18 و IAS 32 و یا این استاندارد را به چنین قراردادهای تضمین مالی اعمال کند

 

صفحه                           3          4