h ) ضمانتنامه های محصول. ضمانت های محصول که به وسیله ی طرف دیگر برای کالاهای فروخته شده توساطتولید کننده، فروشنده یا خرده فروش صادر شده است در داخل حوزه این IFRS هستند. با این حال، ضمانتهای محصول که مستقیما بوسیله ی تولید کننده، فروشنده یا خرده فروش صادر شده است بیرون حوزه ی ایناستاندارد می باشند، زیرا نها در حوزه ی IAS 18 و IAS 37 قرار دارند.

 

i ) بیمه حق مالکیت )یعنی بیمه در برار کش کاستی ها )قصور( در حق مالکیت بر زمین، زمانی که قرارداد بیماهنوشته میشد، واضح نبود( در این حالت، رویداد بیمه شده کش یک کاستی )نقص( در حق مالکیت می باشادنه خود نقص.

j ) کمک های سفر )یعنی جبران خسار به صور نقدی یا ریر نقدی به بیمه گااران برای زیاان هاای متحمالشده، هنگامی که نها در حال سفر می باشند(. پاراگراف های B6 و B7 برخی از این نوع قراردادها را بررسیمی کند.

k ) ضمانتهای فاجعه )بلای ناگهانی( که برای پرداختهای کم شده )تقلیل یافته(در اصل پول، بهره یا هار دوی نهاامی باشد ،اگر یک رویداد خاص به صور نامساعدی صادرکننده این ضمانت را تحات تااثیر قراردهاد )مگاراینکه رویداد خاص ریسک بیمه معناداری ایجاد نکند. برای مثال اگر رویداد، تغییری در یک نارخ بهاره یاا نرختبدیل ارز باشد(.

l ) مبادله های بیمه و دیگر قراردادها که یک پرداخت را بر اساس تغییرا در ب و هوا، تغییرا زماین شناسای،یا دیگر متغیرهای فیزیکی که برای یک طرف قرارداد خاص )ویژه( می باشند را الزام ور می کند.

m ) قراردادهای بیمه اتکایی.

پاراگراف 19 B موارد زیر مثالهایی برای مواردی هستند که قراردادهای بیمه نمی باشند. -

a ) قراردادهای سرمایه گااری که شکل قانونی از یک قرارداد بیمه دارند، اما بیمه گر را در معارض ریساک قابالتوجه بیمه قرار نمی دهند. برای مثال قراردادهای بیمه عمری که در ن بیمه گر هیچ گونه ریسک معنادار مارگ

22

و میری را تحمل نمی کند. )این گونه قراردادها، معمولا اسناد)اوراق بهدار( مالی ریر بیماه ای یاا قراردادهاای) خدمت می باشند. ببینید پاراگراف های 11 و 12

b ) قراردادهایی که شکل قانونی بیمه ای دارند، اما تمام ریسک های مهم را به بیمه گاار بازگردانده اند، از طریاقمکانیزم های ریر قابل فسخ و لازم الاجرایی که پرداخت هاای یناده را بوسایله بیماه گااار باه عناوان نتیجاهمستقیمی از زیان های بیمه شده، تعدیل می کند. برای مثال برخی قراردادهاای بیماه خوداتکاایی یاا برخای ازقراردادهای گروهی )این گونه قراردادها، معمولا اسناد)اوراق بهدار( مالی ریر بیمه ای یاا قراردادهاای خادمت) می باشند. ببینید پاراگراف های 11 و 12

c ) خود بیمه گری )بیمه خویش فرما(، به بیان دیگر، نگهداشتن ریسکی که می توانست با بیمه پوشش داده شاود.)هیچ قرارداد بیمه ای وجود ندارد زیرا هیچ گونه توافقی با طرف دیگر وجود ندارد.(

d ) قراردادهایی )مانند قراردادهای قمار( که پرداختی را اگر یک رخداد خاص در ینده نامعلوم رخ دهد، ملزم مایکند. اما ملزم نمی کند، به عنوان پیش شرط قراردادی برای پرداخت، که اتفاق به صور نامساعد بیمه گاار راتحت تاثیر قرار دهد ،معلوم نمی کند. با این حال، این تشخیص و تبیین مان این نمی شود کاه جزییاا یاکپرداخت از پیش مشخص شده، کمیت زیان ناشی از یک رخداد مشخص مثل مارگ یاا تصاادف را مشاخصکند.

e ) اوراق بهادار مشتقه که یک طرف را در معرض ریسک مالی قرار می دهند اما نه ریسک بیمه، زیرا کاه نهاا نطرف را ملزم می کنند که پرداخت منحصرا بر اساس تغییرا در یک یا بیش از یاک نارخ بهاره ی مشاخص،قیمت اسناد)اوراق بهادار( مالی، قیمت کالا، نرخ تبدیل ارز، شاخص قیمت یا بهره، نارخ اعتباار ی یاا شااخصاعتباری و یا دیگر متغیرها صور گیرد. این متغیرها در حالت یک متغیر ریر مالی که متغیر بارای یاک طارفقرارداد معین نمی باشند، فراهم شده اند. )ببینید IAS 39 )

f ) یک تضمین مرتبط با اعتبار )یا اعتباراسنادی، قرارداد موکولی مشتقه یا قرارداد بیمه اعتباری( که پرداخت هاا راالزام ور می کند، حتی اگر منعقد کننده ی قارارداد ، زیاانی را در قصاور بادهکار در پرداخات قارض سررسید متحمل نشده باشد.

g ) قراردادهایی که پرداخت را براساس ب و هوا، زمین شناسی و یا سایر متغیرهای فیزیکی که برای یاک طارف قرارداد معین نمی باشد را الزام ور می کند. )که معمولا به عنوان مشتقا ب و هوا توصی می شوند(

h ) ضمانت های فاجعه )بلای ناگهانی( که برای پرداخت های کم شده )تقلیل یافته(اصل پول، بهره و یا هر دو بار اساس ب و هوا، زمین شناسی و یا سایر متغیرهای فیزیکی که برای یک طرف قرارداد معین نیست ، تهیه مای شوند.

پاراگراف 21 B اگر قراردادهای شرح داده شده در پاراگراف - B19 ، دارایی های مالی یا بدهیهای مالی ایجاد کند، ن ها در حوزه IAS 39 می باشند. در میان چیزهای دیگر، این بدین معنی اسات کاه طارف هاای قرارداد ن اه را استفاده می کنند که گاهی اوقا حسابداری سپرده نامیده می شود و شامل موارد زیر می باشد:

a ) یک طرف قرارداد مابه ازای دریافت شده را به عنوان بدهی مالی شناسایی میکند به جای در مد.

b ) طرف دیگر مابه ازای پرداخت شده را به عنوان دارایی مالی شناسایی میکند نه به عنوان هزینه.

 

23

پاراگراف 21 B اگر قراردادهای شرح داده شده در پارگراف - B19 دارایی های مالی یا بدهی مالی ایجاد نکناد، IAS 18 به کار می رود. تحت IAS 18 ، در مد مرتبط با یک معامله شامل اجاره خدما با ارجاع به مرحلاه تکمیال معاملاه شناسایی می شود. اگر نتیجه معامله را بصور قابل اعتمادی بتوان تخمین زد.

ریسک های معنادار بیمه

پاراگراف 22 B یک قرارداد، یک قرارداد بیمه است اگر و تنها اگر ن ریسک بیمه معناداری را انتقال دهد. پاراگرافهای - B8-B21 ریسک های بیمه را مورد بحث قرار می دهند. پاراگراف های زیر، ارزیابی اینکه یا ریسک بیماه قابال توجاه

است را مورد بحث قرار می دهند.

پاراگراف 23 B ریسک بیمه معنادار است ،اگر و تنها اگر یک رویداد بیمه شده بتواند باعاث شاود بیماه گار مزایاای - اضافی مهمی را در هر سناریویی پرداخت کند. به استثنای سناریوهایی که فاقد مفاد تجاری هستند)یعنی هیچ گونه تااثیر

قابل تشخیصی در اقتصاد معامله ندارند(اگر مزایای مهم اضافی در سناریوهایی که مفاد تجاری دارند قابل پرداخت باشد، شرایط جمله ی قبلی ممکن است بر ورده شود حتی اگر رویداد بیمه شده بسیار نامحتمل باشد یا حتی اگر ارزش فعلای جریان های نقدی مشروط مورد انتظار )احتمالی موزون(، بخش کاوچکی از ارزش فعلای تماام جریاان هاای نقادی - قراردادی باقی مانده باشد.

پاراگراف 24 B مزایای اضافی شرح داده شده در پاراگراف ب 15 به مقادیری بر می گردد که هیچ رویداد بیماه شاده - ای رخ ندهد. )به جر سناریوهایی که فاقد مفاد تجاری می باشند.( این مقادیر اضافی شامل بهاای تماام شاده ارزیاابی و بررسی دعاوی می باشد. اما موارد زیر را مستثنی می شود:

a ) زیان توانایی م البه از بیمه گاار برای خدما تی. برای مثال، در یک قرارداد بیمه عمر که با سارمایه گاااری مرتبط شده است، مرگ )فو ( بیمه گاار به این معنی است که بیمه گر دیگار نمای تواناد خادما مادیریت سرمایه گااری را انجام دهد و بنابراین هزینه ای بارای انجاام ن جما وری کناد . باا ایان حاال، ایان زیاان اقتصادی برای بیمه گر ریسک بیمه را منعکس نمی کند. همانگوناه کاه مادیر یاک صاندوق سارمایه گاااری مشترک ریسک بیمه مرتبط با مرگ احتمالی مشتریان را نمی پایرد. بنابراین پتانسیل زیان هزینه هاای مادیریت سرمایه گااری های تی در ارزیابی اینکه چقادر ریساک بیماه باه وسایله ی قارارداد منتقال میشاود، مرباوط )دخیل(نیست.

b ) معافیت )چشم پوشی/گاشت( که بر روی م الباا بازخریاد یاا فساخ ارث انجاام میشاود.زیرا قارارداد ایان م البا را موجود نموده است ، معافیت )چشم پوشی/گاشت( از این م البا جبران خسار بیماه گااار را برای ریسک ازقبل موجود نمی کند.بنابراین در ارزیابی اینکه بواس ه قارارداد چاه میازان ریساک بیماه منتقال میشود، ن )معافیتها( دخیل نیستند.

c ) پرداخت مشروط برای رویدادی که زیان معناداری را برای منعقدکننده قرارداد باعاث نمای شاود. بارای مثاال، قراردادی را در نظر بگیرید که صادر کننده را به پرداخت یک میلیون واحد پول )ارز(ملزم می کناد ) اگار یاک دارایی سی( فیزیکی ببیند که باعث زیان اقتصادی ریر مهم یک واحد پول )ارز( به منعقد کنناده قارارداد مای شود. در این قرارداد منعقد کننده ریسک ریر مهم زیان یک واحد پول )ارز( را باه بیماه گار منتقال میکناد . در

24

همین حال، قرارداد ریسک ریر بیمه ای ایجاد می کناد کاه اگار اتفااق مشاخص روی دهاد صاادرکننده بایاد 999.999 واحد پول )ارز(پرداخت کند. زیراصادر کننده ریساکهای مهام بیماه راازدارناده )منعقاد کنناده( نمی پایرد.این قرارداد یک قرارداد بیمه نمی باشد.

d ) پوشش های ممکن بیمه اتکایی. بیمه گر علت های جداگانه برای این پوشش ها در نظر می گیرد.

پاراگراف 25 B بیمه گر باید اهمیت ریسک بیمه را قرارداد به قرارداد ارزیابی کند. نه با مراجعه باه اقالام باا اهمیات صور های مالی. بنابراین، ریسک بیمه ممکن است معنادار باشد، حتی اگر احتمال اندکی از زیان های مهام بارای کال مجلد )مجموعه( قراردادها وجود داشته باشد. این ارزیابی قرارداد به قرارداد، طبقه بندی یک قرارداد را به عنوان قارارداد بیمه سان تر می سازد. با این حال، اگر یک مجموعاه نسابتا متجاانس از قراردادهاا کوچاک معرفای شاود مشاتمل بار قراردادهایی که تمام ریسک های بیمه را منتقل می کند، یک بیمه گر نیاز ندارد تا تک تک قراردادهای مجموعه را بارای شناسایی تعدادی از قراردادهای ریر مشتقه که ریسک ریر قابل توجهی رامنتقل می کنند، ارزیابی کند.

پاراگراف 26 B از پاراگرافهای - B25-B23 نتیجه می شود که اگر یک قرارداد مزایاای فاو ، فراتار از مقادار قابال پرداخت در هنگام حیا پرداخت کند، قرارداد یک قرارداد بیمه است مگر اینکه مزایای اضافی مرگ چندان قابال توجاه

نباشد. )قضاو شده به وسیله ارجاع به قرارداد به جای کل مجموعه قراردادها( همان طور کاه در پااراگراف (b) B24 اشاره شد، معافیت )چشم پوشی/گاشت( از م البا بازخرید یا فسخ ارث مشمول این ارزیابی نیستند،اگر ایان معافیات جبران خسار بیمه گاار را برای ریسک ازقبل موجود نمی کند. به هماین ترتیا(، یاک قارارداد مساتمری کاه مقاادیر منظمی را برای باقی مانده عمر بیمه گاار پرداخت میکند، یک قرارداد بیمه است، مگر اینکه پرداختهای کال مشاروط بار زندگی ناچیز باشد.

پاراگراف 27 B پاراگراف - B23 به مزایای اضافی اشاره می کند. این مزایاای اضاافی مای تواناد شا امل الزامای بارای پرداخت جلوتر)زودتر( مزایا باشد، اگر اتفاق بیمه شده زودتر روی دهد و پرداخت برای ارزش زمانی پول تعدیل نشاده باشد. یک مثال بیمه کامل عمر برای مقادیر ثابت می باشد )به بیان دیگر، بیمه ای که مزایای ثابت بارای مارگ ارایاه مای دهد، هر وقتی که بیمه گاار فو کند، بدون تاریخ انقضایی برای پوشش بیمه( مشخص است که فو بیمه گاار معلاوم است اما تاریخ فو نامعلوم است. صادر کننده زیانی روی ن دسته از قراردادهای افرادی که بیمه گاار زودتر می میارد تحمل خواهد کرد. حتی اگر هیچ زیان کلی در روی کل مجموعه قراردادها وجود نداشته باشد.

پاراگراف 28 B اگر یک قرارداد بیمه به یک جزء سپرده و یک جزء بیمه جدا تقسیم شود، اهمیت انتقال ریساک بیماه - با ارجاع به جزء بیمه ارزیابی می شود. اهمیت ریسک بیمه منتقل شده بوسیله اوراق بهادار مشتقه بوسیله مرج مشاتقا گنجانده شده ارزیابی می شود.

تغییرات در سطوح ریسک بیمه

پاراگراف 29 B برخی از قراردادها در راز هیچ گونه ریسک بیمه ای را به بیمه گر در راز منتقل نمای کنناد. اگرچاه - نها در یک زمان بعد ریسک بیمه را منتقل می کنند. برای مثال، قراردادی را در نظر بگیرید کاه برگشات ساپرده گاااری مشخصی را ارایه می دهد و شامل اختیار )گزینه( برای بیمه گاار باشد برای استفاده از عایدا حاصل از سرمایه گااری

 

25

در سررسید جهت خرید یک مستمری مشروط بر حیا به نرخ جاری مستمری که بوسیله بیمه گر برای دیگر مساتمری های جدید م البه شده زمانی که بیمه گاار به این اختیار عمل می کند. قرارداد هیچ گونه ریسک بیماه باه صاادر کنناده تحمیل نمی کند تا هنگامی که به اختیار عمل می شود. زیرا بیمه گر زاد است برای قیمت گااری مستمری بر ن اسااس که ریسک بیمه انتقال داده شده به بیمه گر در ن زمان را منعکس کند. با این حال، اگر قرارداد، نرخ مستمری ) یا مبناایی برای تعیین نرخ های سالیانه مستمری سالیانه( را مشخص کند، قرارداد ریسک بیمه را در راز قرارداد به بیمه گار م نتقا میکند.

پاراگراف 31 B یک قرارداد که به عنوان یک قرارداد بیمه واجد شرایط شناخته می شود، یک قرارداد بیماه بااقی مای - ماند تا هنگامی که تمام حقوق و تعهدا منقضی شوند یا سپری شوند.__

 

صفحه                           3          4