پيوست‌

نمونه‌اي‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان

 

اين‌ پيوست‌ به منظور آشنايي‌ با نحوه‌ اجراي‌ الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌ و بخشي‌ از استاندارد محسوب‌ نمي‌شود.

استاندارد حاضر اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ و حداقل‌ مواردي‌ را كه‌ لازم‌ است‌ در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌ افشا شود و همچنين‌ اقلام‌ ديگري‌ را مشخص‌ كرده‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ مربوط‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ارائه‌ شود. هدف‌ پيوست‌ ارائه‌ نمونه‌هايي‌ از چگونگي‌ رعايت‌ الزامات‌ مربوط‌ به نحوه‌ ارائه‌ ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌ است‌. نمونه‌هاي‌ مربوط‌ به صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و موارد خاص‌ عملكرد مالي‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در صورت‌ لزوم‌ و براي‌ دستيابي‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ اطلاعات‌ در شرايط‌ خاص‌ هر واحد تجاري‌، مي‌توان‌ ترتيب‌ ارائه‌ و شرح‌ اقلام‌ اصلي‌ را تغيير داد.

 

شركت‌ سهامي‌ عام‌ نمونه

ترازنامه‌

در تاريخ‌ 29 اسفند ماه‌ 2×13

داراييـها

يادداشت‌

29/12/2×13

29/12/1×13

بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

يادداشت

29/12/2×13

29/12/1×13

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

داراييهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

موجودي‌ نقد

 

..........

..........

حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌

 

..........

..........

سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌

 

..........

..........

ساير حسابها و اسناد پرداختني‌

 

..........

..........

حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌

 

..........

..........

پيش‌ دريافتها

 

..........

..........

ساير حسابها و اسناد دريافتني‌

 

..........

..........

ذخيره‌ ماليات‌

 

..........

..........

موجودي‌ مواد و كالا

 

..........

..........

سود سهام‌ پرداختني‌

 

..........

..........

سفارشات‌ و پيش‌پرداختها

 

..........

..........

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌

 

..........

..........

 

 

..........

..........

 

 

..........

..........

داراییهای جاری نگهداری شده برای فروش

 

..........

..........

بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش

 

..........

..........

جمع‌ داراييهاي‌ جاري‌

 

..........

..........

جمع‌ بدهيهاي‌ جاري‌

 

..........

..........

داراييهاي‌ غيرجاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ غيرجاري‌ :

 

 

 

داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

..........

..........

حسابها واسناد پرداختني‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

داراييهاي‌ نامشهود

 

..........

..........

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

سرمايه‌گذاريهاي‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

 

 

..........

..........

ساير داراييها

 

..........

..........

ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

..........

..........

 

 

 

 

جمع‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌

 

..........

..........

جمع‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌

 

..........

..........

حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ :

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه‌ (×× سهم‌ ××× ريالي‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌)

 

..........

..........

 

 

 

 

اندوخته‌ قانوني‌

 

..........

..........

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

 

..........

..........

 

 

 

 

سود (زيان‌) انباشته‌

 

..........

..........

 

 

 

 

جمع‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

..........

..........

جمع‌ داراييها

 

..........

..........

جمع‌ بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

..........

..........

 

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ...، جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است.

 

صفحه      2    3      4