ساير موارد افشا

58 .    واحد تجاري‌ بايد مبالغ‌ با اهميت‌ وجه نقد را كه‌ استفاده‌ از آن‌ توسط‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مواجه‌ با محدوديت‌ است‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا و در صورت‌ لزوم‌ توضيحات‌ كافي‌ در اين‌ مورد ارائه‌ كند .

59 .   در مواردي‌ كه‌ استفاده‌ از مبالغ‌ با اهميت‌ وجه نقد يك‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ توسط‌ گروه‌ داراي‌ محدوديت‌ است‌، موضوع‌ با ذكر مبالغ‌ مربوط‌ همراه‌ با توضيحات‌ لازم‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ افشا مي‌شود. يكي‌ از نمونه‌هاي‌ وجود محدوديت‌ در استفاده‌ از مبالغ‌ وجه نقد، اقلامي‌ است‌ كه‌ دراختيار يك‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ مستقر در يك‌ كشور خارجي‌ باشد اما به‌ علت‌ سياستهاي‌ ارزي‌ يا مقررات‌ قانوني‌، قابل‌ انتقال‌ به‌ ساير كشورها جهت‌ استفاده‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ يا ساير واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ گروه‌ نيست‌.

59- مكرر. واحد تجاري بايد خالص جريانهاي نقدي عمليات متوقف شده را به تفكيك فعاليتهاي عملياتي، بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي، ماليات بر درآمد، فعاليتهاي سرمايه‌گذاري و فعاليتهاي تأمين مالي در متن صورت جريان وجوه نقد يا در يادداشتهاي توضيحي افشا نمايد. در خصوص واحدهاي فرعي اخيراً تحصيل شده كه شرايط طبقه‌بندي به عنوان نگهداري شده براي فروش را در زمان تحصيل احراز مي‌كنند (به بند 12 استاندارد حسابداري شماره 31 با عنوان داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده مراجعه شود)، اين افشا ضرورت ندارد.

60 .   افشاي‌ برخي‌ اطلاعات‌ كه‌ جهت‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ از وضعيت‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌، مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود، در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ توصيه‌ مي‌شود. براي‌ نمونه‌ افشاي‌ مانده‌ استفاده‌ نشده‌ تسهيلات‌ مالي‌ كه‌ مي‌تواند در فعاليتهاي‌ عملياتي‌ آتي‌ يا تسويه‌ تعهدات‌ سرمايه‌اي‌ بكار گرفته‌ شود همراه‌ با ذكر هرگونه‌ محدوديت‌ در استفاده‌ از اين‌ تسهيلات‌، اطلاعات‌ مفيدي‌ فراهم‌ مي‌كند.

تاريخ‌ اجرا

61 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

62 .   به‌ استثناي‌ موارد زير، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد نيز رعايت‌ مي‌شود:

الف‌.  تفكيك‌ ”بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌“ و ” ماليات‌ بر درآمد“ از سايرسرفصلهاي‌ اصلي‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.

ب .  عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد.

 

پيوستها

نمونه‌هاي‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

 

      اين‌ پيوستها به منظور آشنايي‌ با نحوه‌ اجراي‌ الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ و طبقه‌بنديهاي‌ فرعي‌ تحت‌ سرفصلهاي‌ اصلي‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تهيه‌ شده‌ است‌ و بخشي‌ از استاندارد حسابداري‌ نيست‌. پيوستهاي‌ مذكور شامل‌ نمونه‌هاي‌ تشريحي‌ مربوط‌ به‌ سه‌ نوع‌ واحد تجاري‌ به‌ شرح‌ زير است:

شماره‌ پيوست‌

نوع‌ و احد تجاري‌

روش‌ مورد استفاده‌

1

واحـد تجـاري‌ منفـرد

غيرمستقيم‌

2

گروه‌ واحدهاي‌ تجاري

مستقيم‌

3

بانك

غيرمستقيم‌

 

 

در نمونه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌، يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌ به‌ صورت‌جريان‌ وجوه نقد از شماره‌ يك‌ آغاز شده‌، ليكن‌ در عمل‌، شماره‌گذاري‌ آنها بعد از آخرين‌ يادداشت‌ توضيحي‌ مربوط‌ به‌ صورتهاي‌ عملكرد مالي‌ خواهـد بود. ضمنـاً در اين‌ نمونـه‌ها تنهـا اقلام‌ سال‌ جاري‌ ارائه‌ شده‌، اما در عمـل‌، ارائه‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 الزامي‌ است‌.

 

 

شركت‌ الف‌ (سهامي‌ خاص‌)

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فعاليتهاي‌ عملياتي‌

 

 

 

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي‌از فعاليتهاي‌ عملياتي

1

 

  000ر7

 

بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

 

 

سود دريافتي‌ بابت‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت

 

  200

 

 

سود دريافتي‌ بابت‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌

 

  100

 

 

سود سهام‌ دريافتي‌

 

  000ر2

 

 

سود پرداختي‌ بابت‌ تسهيلات‌ مالي

 

(           150)

 

 

سود سهام‌ پرداختي‌

 

(  500ر1)

 

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

 

  650

 

ماليات‌ بر درآمد

 

 

 

 

ماليات‌ بر درآمد پرداختي‌(شامل‌ پيش‌پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد)

 

 

(  900ر2)

 

فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌

 

 

 

 

وجوه‌ حاصل از فروش‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌

 

  100

 

 

وجوه‌ پرداختي‌ بابت‌ تحصيل‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌

 

(           600)

 

 

وجوه‌ پرداختي‌ جهت‌ خريد داراييهاي‌ نامشهود

 

(           200)

 

 

وجوه‌ پرداختي‌ جهت‌ خريد داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

(  100ر1)

 

 

وجوه‌ حاصل از فروش‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

  250

 

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌

 

 

(  550ر1)

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد قبل‌ از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

  200ر3

 

فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

 

 

وجوه‌ حاصل از افزايش‌ سرمايه‌

 

  200

 

 

دريافت‌ تسهيلات‌ مالي‌

 

  100

 

 

بازپرداخت‌ اصل‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌

 

(           150)

 

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

  150

 

خالص‌ افزايش‌ در وجه نقد

 

 

  350ر3

 

مانده‌ وجه نقد در آغاز سال‌

 

 

  000ر30

 

مانده‌ وجه نقد در پايان‌ سال‌

 

 

  350ر33

 

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ... جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

 

شركت‌ الف‌ (سهامي‌ خاص‌)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

 

1 -   صورت‌ تطبيق‌ سود عملياتي‌ با جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :

 

2×13

1×13

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

سود عملياتي‌

  500ر5

 

هزينه‌ استهلاك‌

  500

 

خالص‌ افزايش‌ در ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

  400

 

افزايش‌ موجودي‌ مواد و كالا

(300)

 

افزايش‌ سفارشات‌ و پيش‌پرداختها

(400)

 

افزايش‌ حسابهاي‌ دريافتني‌ عملياتي*

(100)

 

افزايش‌ حسابهاي‌ پرداختني‌ عملياتي‌*

  500

 

افزايش‌ پيش‌دريافتهاي‌ عملياتي‌

  300

 

خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌ها**

  600

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌

  000ر7

 

2 -   معاملات‌ غيرنقدي‌ طي‌ دوره‌ مالي‌ مورد گزارش‌ به‌ قرار زير است‌ :

 

2×13

1×13

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

تحصيل‌ ده‌ دستگاه‌ كاميون‌ در قبال‌ واگذاري‌ محصولات‌ شركت‌

  100

 

تحصيل‌ ساختمان‌ جديد شركت‌ در قبال‌ افزايش‌ سرمايه‌

  730

 

صفحه      2           4      5