تاریخ موثر و گذار

43 واحد تجاری می بایست این استاندارد را برای دوره های مالی از آغاز یا یس از او ژانویه 2007 بکاار گیارد. - کاربرد جلوتر آن تشویق میشود. اگر یک واحد تجاری این استاندارد را برای دوره زودتری اعما نماید بایاد آن را افشا کند.

44 اگر واحد تجاری این استاندارد را برای دوره های مالی از آغاز یا قب از او ژانویه 2001 میلادی بکاار گیارد - نیازی به ارایه اطلاعات مقایسه ای برای افشاگریهای الزام آور شده بوسیله یاراگراف های 36 42 دربااره ماهیات و - میزان ریسک های ناشی از اوراق بهادار)ابزارهای( مالی ندارد.

44 الف - IAS1 )تجدیدنظر شده در 2007 ( اصلاحات استفاده شده در سراسر IFRS ها را اصلا کرد. علاوه بار آن، یاراگراف های )ج( و )د( 23 و 26 و 20 و )ب( 5 ییوست )ب( را نیز اصالا کارد. یاک واحاد تجااری مای بایست این اصلاحات )اصلاحیه ها( را برای دوره های سا نه آغاز شده در او ژانویه 2009 یا یاس از آن اعماا کند. اگر واحد تجاری IAS1 )تجدید نظر شده در سا 2007 ( را برای دوره جلوتر بکار گیرد اصلاحیه را نیز برای آن دوره باید اعما نماید.

44 ب - IFRS3 )تجدیدنظر شده در 2008 ( توسط هیات مدیره استانداردهای بین المللی حساابداری یااراگراف 3 )ج( را حرف کرد. یک واحد تجاری باید این اصلاحیه را برای دوره های سا نه شروع شده در آغاز یا بعد از او جو ی 2009 اعما کند. اگر یک واحد تجاری IFRS3 )تجدیدنظر شده 2008 ( را برای یک دوره جلاوتر بکاار می برده اصلاحیه باید همچنین برای آن دوره جلوتر نیز اعما شود.

44 ج یک واحد تجاری باید اصلاحیه در یاراگراف 3 را برای دوره های ساا نه آغااز شاده در ابتادای ژانویاه ی - 2009 یا بعد از آن اعما کند. اگر یک واحد تجاری اوراق بهادار)ابزارهای( مالی قاب به کارگیری و تعهدات ناشای از فسخ )تسویه( )اصلاحات برای IAS32 و IAS1 ( منتشر شده در فوریه 2008 را اعماا مای کناد، بارای یاک دوره جلوتر، اصلاحیه در یاراگراف 3 باید برای دوره جلوتر اعما شود.

69

44 د یاراگراف 3 )الف( بوسیله بهبودها برای - IFRS ها منتشر شده در می 2008 اصلا شد. یک واحاد تجااری می بایست آن اصلاحیه را برای دوره های سا نه شروع شده در آغاز یا یس از او ژانویه 2009 اعما کند. کااربرد جلوتر مجاز می باشد. اگر یک واحد تجاری اصلاحیه را برای یک دوره جلوتر اعما می کند، باید ایان حقیقات را افشاء کند و آن را بارای آن دوره یجلاوتر اعماا کناد. اصالاحات بارای یااراگراف 6 از IAS28 ، یااراگراف 6 از IAS31 و یاراگراف 4 از IAS32 منتشر شده در می 2008 ، یک واحد تجااری مجااز مای شاود اصالاحیه هاا را بوورت آینده نگرانه اعما کند.

44 ه دسته بندی دوباره دارایی های ماالی )اصالاحات بارای - IAS39 و IFRS7 ، ( منتشار شاده در اکتبار 2008 یاراگراف 62 را اصلا کرد و یاراگراف 62 الف را اضافه کرد. یاک واحاد تجااری مای بایسات آن اصالاحیه هاا )اصلاحات( را برای آغاز یا یس از او جو ی 2008 اعما کند.

44 و دسته بندی دوباره دارایی های مالی تاریخ موثر و گارار )اصالاحات بارای – - IAS39 و IFRS7 ( و منتشار شده در نوامبر 2008 ، یاراگراف 44 )ها( را اصلا کرد. یک واحد تجاری می بایست آن اصالاحات را در آغااز یاا یس از او جو ی 2008 اعما کند.

44 ز اصلا نمودن افشاگری ها درباره اوراق بهادار )ابزار( مالی )اصلاحات در استاندارد 7( صادر شاده در ماار - 2009 میلادی ف یاراگرافهای اصلا شده 27 و 39 و ب 66 و یاراگرافهای اضافه شده 27 الف، 27 ب، ب 60 الف و ب 66 الف الی ب 66 و. یک واحد تجاری می بایست آن اصلاحات را برای شروع دوره های سالیانه از او ژانویه 2009 میلادی یا یس از آن بکار گیرد. در اولین سا اعما ، یک واحد تجااری نیااز باه فاراه نماودن اطلاعاات مقایسه ای برای افشاگریهای مورد لزوم در اصلاحات را دارد. کاربرد جلاوتر مجااز اسات.اگر یاک واحاد تجااری اصلاحات را برای دوره جلوتر بکار گیرد می بایست آن را افشا سازذ.

صرف نظر کردن از IAS30

45 این - IFRS ، IAS30 "افشاگری ها در صورت های مالی بانکها و موسسه های مالی مشابه" را لغو می کند.

20

پیوست الف واژه های تعریف شده

این ییوست یک بصش جدایی نایریر از IFRS می باشد.

ریسک اعتباری: ریسکی که یک طرف برای یک اوراق بهادار)ابزار( مالی، بوسیله قوور در ادا کردن یک تعهد یاک ضرر مالی برای طرف دیگر ایجاد خواهد کرد.

خطر ارز: ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار)ابزار( مالی نوسان خواهد کارد باه خاطر تغییرات در نرخ های ارز خارجی.

خطر نرخ بهره: ریسکی که ارزش متعارف جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار)ابزار( مالی نوسان خواهد کارد به خاطر تغییرات در نرخ های بهره بازار.

ریسک نقدینگی: ریسکی که یک واحد تجاری در برآورد کردن تعهدات مرتبط با بدهی های مالی با مشک مواجاه خواهد شد.

وام های قابل پرداخت: وام های قاب یرداخت، بدهی های مالی هستند، به غیر از یرداختهای تجاری کوتااه مادت روی شرایط اعتباری معمولی

ریسک بازار: ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آینده یک اوراق بهادار)ابزار( مالی به خاطر تغییارات در قیمتهای بازار نوسان خواهد کرد. ریسک بازار شام سه نوع ریسک می باشد ؛ ریسک ارز، ریسک نارخ بهاره و دیگر ریسک های قیمت.

دیگر ریسک های قیمت: ریسکی که ارزش متعارف یا جریان های نقدی آیناده یاک اوراق بهاادار)ابزار( ماالی باه خاطر تغییرات در قیمتهای بازار نوسان خواهد کرد )به غیر از آن هایی که ناشی از خطر نرخ بهره یاا خطار ارز مای باشند( چه آن تغییرات بوسیله عام های )فاکتورهای( مشصص برای اوراق بهاادار)ابزار( ماالی انفارادی یاا منتشار کننده آنها یا فاکتورهای تأثیرگرار تمامی اوراق بهادار)ابزار( مالی تجارت شده در بازار، سبب می شود.

سررسید گذشته: یک دارایی مالی، سررسید گرشته است هنگامی که طرف مقابا بارای یرداخات در هنگاامی کاه سررسید قراردادی می باشد قوور کرده است. اصطلاحاتی که در ادامه می آیند در یاراگراف 66 از IAS32 یا یااراگراف 9 از IAS39 تعریاف مای شاوند و در

IFRS با معنی مشصص شده در IAS32 و IAS39 استفاده می شوند. · بهای منقتی شده )مستهلک شده( یک دارایی مالی یا بدهی مالی · دارایی های آماده )حاضر( برای فروش · عدم به شناسایی

26

· اوراق بهادار مشتقه

· روش بهره موثر

· اوراق بهادار سرمایه ای )ابزار سرمایه ای(

· ارزش متعارف

· دارایی مالی

· اوراق بهادار)ابزار( مالی

· بدهی مالی

· دارایی مالی یا بدهی مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان

· قرارداد تتمین مالی

· دارایی مالی یا بدهی مالی ضبط شده )نگهداری شده( برای تجارت

· معامله ییش بینی )ییش بینی معامله(

· ابزار مقابله با ریسک

· سرمایه گراری نگهداری شده برای سررسید

· وام ها و مطالبات

· روش خرید و فروش منظ )با قاعده(

22

پیوست ب راهنمای استفاده

این ییوست یک بصش جدایی نایریر IFRS می باشد.

) کلاس های اوراق بهادار)ابزارهای( مالی و سطح افشاگری )پاراگراف 6

ب 1 یاراگراف 1 یک واحد تجاری را به گروه بندی اوراق بهادار)ابزارهای( مالی به کلاس هایی ملزم می کند که -مناسب با ماهیت اطلاعات افشاء شده می باشند و ویژگی های آن اوراق بهادار)ابزارهای( مالی را درنظر مای گیارد.کلاس های شر داده شده در یاراگراف 1 بوسیله واحد تجاری مشصص مای شاوند و بناابراین )بادین جهات( از دسته های اوراق بهادار)ابزارهای( مالی مشصص شده در IAS39 )که معین کند چگونه ابزارهای مالی اندازه گیریمی شوند و جایی که تغییرات در ارزش متعارف شناسایی می شوند( مجزا هستند.

ب 2 در تعیین کردن کلاس های اوراق بهادار)ابزارهای( مالی، یک واحد تجاری می بایست حداق ماوارد زیار ر ا - افشاء سازد:

الف( تمیز دهد )متمایز کند( ابزارهای اندازه گیری شده در بهای تمام شده مستهلک شده یااز آن هاایی کاه در ارزش متعارف اندازه گیری می شوند.

ب( به عنوان یک کلاس جداگانه یا کلاس های آن اوراق بهادار)ابزارهای( مالی که خارج از حاوزه ایان IFRS هستند، رفتار کند.

ب 3 یک واحد تجاری تومی می گیرد، در یرتو شرایط آن، چه میزان )مقادار( جزئیاات بارای بارآورده کاردن -

الزامات این IFRS تهیه کند )ارایه کند(. چه مقدار بر جنبه های مصتلف الزامات تاکید کند و چگوناه آن اطلاعاات را برای نمایش یک توویر کلی بدون ترکیب اطلاعات با ویژگای هاای متفااوت تجمیاع کناد )جماع آوری کناد(. ضروری است که بین صورت های مالی بیش از حد گران )سنگین( باا جزئیاا ت بایش از انادازه کاه ممکان اسات کاربران صورت های مالی را کمک نکند، و اطلاعات مه را در نتیجه تجمیع بیش از حد مبه سازد تاوازن /تعااد صورت گیرد.برای مثا ، یک واحد تجاری نباید اطلاعات مه را مبه سازد بوسیله شام کردن آن در میاان مقاادیر زیادی از جزئیات بی اهمیت، به طور مشابه، یک واحد تجاری نمی بایست اطلاعاتی که آن چنان تجمیع شاده اناد که آن تفاوت های مه بین معامله های فردی یا ریسک های همراه را مبه می کند.

 

23

 

اهمیت ابزارهای مالی برای صورت وضعیت مالی و عملکرد ) بدهی های مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان )پاراگراف 11 و 11

ب 4 اگر یک واحد تجاری یک بدهی مالی را به عنوان ارزش متعارف در سود یا زیان تصویص دهد، یااراگراف - 60 )الف( آن را ملزم به افشای مقدار تغییر در ارزش متعارف در بدهی مالی ای می کند که قاب انتساب اسات باه تغییر در خطر اعتبار بدهی.یاراگراف 60 الف ) 6( اجازه میدهد واحد تجاری معین کند این مقدار را به عناوان تغییار در ارزش متعارف بدهی ای که قاب انتساب نیست به تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش در ریسک بازار می شود. اگر تنها تغییر مرتبط به شرایط بازار برای یک بدهی تغییرات در یک نرخ بهره مشاهده شده )محک( می باشاد، ایان مقدار می تواند تصمین زده شود آنچنان که در ادامه می آید:

الف( او ، واحد تجاری نرخ برگشت داخلی بدهی را در شروع )آغاز( دوره با استفاده از قیمات باازار مشااهد ه شده بدهی و جریان های نقدی قراردادی در آغاز دوره محاسبه می کناد. آن، از ایان نارخ برگشات، نارخ بهاره مشاهده شده )محک( را ک می کند، در آغاز دوره، برای رسیدن به یاک جازء ابازار مشاصص از نارخ باازده داخلی.

ب( بعد )در ادامه(، یک واحد تجاری ارزش روز جریان های نقدی مرتبط با بدهی را با استفاده از جریاان هاای نقدی قراردادی بدهی در یایان دوره محاسبه می کند و یک نرخ تنزی معاد با مجموع )جماع( ) 6( نارخ بهاره مشاهده شده )محک( در یایان دوره و ) 2( جزء ابزار مشصص نرخ بازده داخلی آن گونه که در )الاف( مشاصص شده ست.

ج( تفاوت بین قیمت بازارمشاهده شده از بدهی در انتهای دوره و مقدار مشصص شده در )ب(، تغییر در ارزش متعارف است که قاب انتساب به تغییرات مشاهده شده )محک( نرخ بهره نمی باشد. این مقداریسات کاه افشااء می شود.

این مثا فرض می کند که تغییرات در ارزش متعارف ناشی از عوام ناشی از عوام به غیار از تغییارات در ریسک اعتباری اوراق بهادار)ابزارهای( یا تغییرات در نرخ بهره، مه )قاب توجه( نمی باشند. اگر ابزار در مثا حاوی یک اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده باشد، تغییار در ارزش متعاارف اوراق بهاادار مشاتقه گنجانده شده در شناسایی مقداری که افشاء می شود مطابق با یارگراف 65 )الف( مستثنی می شود.

) دیگر افشاگری ها سیاست های حسابداری )پارگراف 21

ب 5 یاراگراف 26 افشاگری اساس )یا اساس های( اندازه گیری استفاده شده در آماده سازی صورت های ماالی و - دیگر سیاستهای حسابداری استفاده شده که مربوط به مه صورت های مالی می باشد را الزام آور مای کناد. برای ابزارهای مالی این چنین افشاگری ممکن است شام :

 

24

 

الف( برای دارایی های مالی یا بدهی های مالی تصویص داده شده در ارزش متعارف در سود یا زیان 6( ماهیت دارایی های مالی یا بدهی های مالی که واحد تجاری تصویص داده اسات در ارزش متعاارف در ( سود یا زیان2( ملا )معیار( برای چنین تصویص این چنین دارایی های مالی در شناسایی اولیه. (

66 الف یا 62 از ، 3( چگونگی اینکه واحد تجاری شرایط در یاراگراف 9 ( IAS39 را برای چنین تصویوی برآورده کرده است برای ابزارهای تصویص داده شده مطابق با یاراگراف ب ) 6( از تعریف یک دارایی ماالی یا بدهی مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان در IAS39 ، افشاگری شام یک شر نقلای )محااوره ای( از شرایط اص اندازه گیری یا شناسایی )به رسمیت شناختن( ناهماهنگی که در غیر اینوورت باروز خواهاد کرد. برای ابزارهای تصویص داده شده مطابق با یاراگراف ب ) 2( از تعریف یک دارایی مالی یا بادهی ماالی در ارزش متعارف در سود یا زیان در IAS39 ، افشاگری شام یک شر محااوره ای )نقلا ی( از چگا ونگی تصویص در ارزش متعارف در سود یا زیان که سازگار با سند مدیریت ریسک واحد تجااری یاا اساتراتژی سرمایه گراری می باشد.

ب( ملا برای تصویص دارایی های مالی به عنوان آماده برای فروش

ج(آیا روش با قاعده )منظ ( خرید و فروش دارایی های مالی در تاریخ تجاارت یاا تااریخ تساویه حسااب مای شوند )ببینید یارگراف 38 از IAS39 )

د( هنگامی که یک حساب کمک هزینه برای کاهش ارزش دفتری دارایی های مالی زیان دیده )خاراب ( بوسایله ضررهای اعتباری استفاده می شود:

6( ملا برای مشصص کردن هنگامی که ارزش دفتری دارایی های مستهلک شده به روش مستقی کااهش ( می یابد )یا، در صورت برگشت نزولی، بطور مسقتی افازایش یافتاه ( و هنگاامی کا ه حسااب کماک هزیناه استفاده می شود؛ و

2( ملا برای نوشتن مقادیر مو ف شده برای حساب کمک هزینه بر خالاف ارزش دفتاری دارایای هاای () مستهلک شده )ببینید یاراگراف 61ها( چگونه سودها یا زیان های خالص روی هر دسته )رده( اوراق بهادار)ابزارهاای ( ماالی مشاصص مای شاوند

)ببینید یاراگراف 20 )الف(، برای مثا ، آیا سود ه یا زیان های خالص روی شارایط )ماوارد( در ارزش متعاارف در میان سود یا زیان شام بهره یا درآمدهای سود سهام است. و( ملا )معیاری( که واحد تجاری برای مشصص کردن اینکه آیا شواهدی در دست است که آیا ضرر استهلا رخ داده است، استفاده می کند. )ببینید یاراگراف 20 )و((

ز( هنگامی که شرایط )موارد( دارایی های مالی که در غیر اینوورت تاریخ گرشته یا مستهلک می شوند، دوبااره مراکره شده است، سیاست حسابداری برای دارایی های مالی که موضاوع ماوارد )شارایط( ماراکره مجادد مای  باشند. )ببینید یاراگراف 31 )د((

25 یاراگراف 622 از IAS1 )تجدیدنظر شاده در 2007 ( همچناین واحاد تجااری را ملازم باه افشااء مینمایاد ، در خلاصهای از سیاستهای حسابداری مه یا دیگر سندها، قتاوت هاا، جادای از آنهاایی کاه برآوردهاا را شاام هستند، که مدیریت در فرآیند اعما سیاستهای حساابداری انجاام داده اسات و آن عماده تارین تاأثیر را روی مقادیر شناخته شده در صورت های مالی را دارد.

- ) ماهیت و میزان ریسک های ناشی از اوراق بهادار)ابزارهای(مالی)پاراگراف 42 31

ب 6 افشاگری های ملزم شده بوسیله یاراگراف 42 36 می بایست یا در صورت های مالی داده شوند یا بوسایله - - ارجاع متقاب از صورت های مالی به دیگر صورت ها مالی )گنجانده شوند، مانند تفسیر مدیریت یا گزارش ریسک، که برای کاربران صورت های مالی در شرایط )مفاد( یکسان به عناوان صاورت هاای ماالی و در زماان یکساان در دسترس می باشد، بدون اطلاعات جا داده شده بوسیله ارجاع متقاب ، صورت های مالی ناقص می باشند.

) افشاگری های کمی )پاراگراف 34

ب 7 یاراگراف 34 )الف( افشاگری های خلاصه اطلاعات کمی درباره در معرض ریسک بودن یک واحد تجااری - بر یایه اطلاعات ارایه شده ای که بوورت داخلی برای یرسن کلیدی مدیریت ارایه شده است را الازام آور میکناد . هنگامی که یک واحد تجاری چندین روش را برای مدیریت در معرض ریسک بودن استفاده می کند، واحد تجاری می بایست اطلاعات استفاده از روش یا روش هایی که مربوط ترین اطلاعات و قاب اعتمادترین اطلاعاات را ارایاه می دهد افشاء سازد. IAS8 سیاستهای حسابداری، تغییرات در برآوردهای حسابداری و خطاها ارتباط و قاب اعتماد بودن را مورد بحث قرار می دهد.

ب 8 یاراگراف 34 )ج( افشااگری هاا دربااره تمرکازات ریساک را ملازم مای کناد. تمرکازات ریساک از اوراق - بهادار)ابزارهای( مالی که ویژگی های مشابه دارند ناشی می شود و بطور مشابه بوسیله تغییرات در اقتواد یاا دیگار شرایط تحت تأثیر قرار گرفته می شوند. شناسایی تمرکز ریسک قتاوتی را ملزم می کند که شرایط واحد تجاری رادرنظر می گیرد. افشاگری یک تمرکز ریسک می بایست شام :

الف( شرحی از چگونگی اینکه مدیریت تمرکزات را شناسایی می کند.

ب( شرحی از ویژگی های به اشترا گراشته شده که هر تمرکزی را مشصص می کند )به عنوان مثا همکااری، منطقه ی جغرافیایی، ارز یا بازار( ؛ و

ج( مقدار در معرض ریسک بودن مرتبط با تمام اوراق بهادار)ابزارهای( مالی کاه آن ویژگای را باه اشاترا مای گرارند

 

صفحه                  2                 4