دیگر افشاگری ها سیاستهای حسابداری

21 مطابق با یاراگراف 667 از - IAS1 "ارایه ی صورت های مالی" )تجدید نظر شده در سا 2007 (، یاک واحاد تجاری افشاء می کند، خلاصه ای از سیاستهای حسابداری قاب اهمیت، اص یا اصو انادازه گیاری اساتفاده شاده برای آماده سازی صورت های مالی و دیگر سیاستهای حسابداری استفاده شده که مربوط باه در )فها ( صاورت های مالی می باشد.

حسابداری مقابله )مصون سازی(در برابر )ریسک(

22 یک نهاد تجاری می بایست موارد زیر را بطور جداگانه برای هر نوع از روش های مقابله با ریسک شار داده - شده IAS39 )یعنی ابزار مقابله با ریسک ارزش متعارف، ابزار مقابله با ریسک جریان نقدی، ابزار مقابله با ریساک سرمایه گراری خالص در عملیات های خارجی( افشا نماید:

60

الف( شرحی از هر کدام از این ابزارهای مقابله با ریسک.

ب( شرحی ازاوراق بهادار)ابزارهای( مالی تصوایص داده شاد باه عناوان ابزارهاای مقابلاه باا ریساک و ارزش متعارف آنها در یایان دوره گزارشگری؛ و

ج( ماهیت خطری که با آن مقابله می شود.

23 برای ابزارهای مقابله با ریسک جریان نقدی، یک نهاد می بایست افشاء کند: -

الف( دوره هایی که جریان نقدی انتظار می رود محقق شوند و هنگامی که از آنها انتظار داشته می شود که سود یا زیان را تحت تأثیر قرار دهند.

ب( شر هر گونه معامله ییش بینی برای حسابداری ابزار مقابله با ریسک حسابداری که قبلاً استفاده شاده باود، اما دیگر انتظار نمی رود که محقق شوند.

ج( مقداری که در دیگر درآمدهای جامع در طو دوره شناسایی.

د( مقداری که دوباره دسته بندی شد از حق مالکانه به سود یا زیان برای دوره، نشان دهناده مقادار شاام شاده )مشتم ( در هریک از اقلام خطی صورت جامع درآمد است؛ و

ها( مقداری که از حق مالکانه در خلا دوره حرف شد و مشتم بود بر بهای تمام شاده اولیاه یاا دیگار ارزش دفتری یک دارایی غیرمالی یا بدهی های غیرمالی که فراگیری و مشمو آن یک ابازار مقابلاه باا ریساک بسایار محتم ییش بینی معامله بود.

24 یک واحد تجاری می بایست بوورت جداگانه افشاء کند: -

الف( در ابزارهای مقابله با ریسک ارزش متعارف روی سود یا زیان 6( روی ابزارهای مقابله با ریسک ؛ و ( 2( روی موارد ابزار مقابله با ریسک قاب انتساب به ابزار مقابله با ریسک (

ب( ناکارآمدی شناسایی شده در سود یا زیان که از ابزارهای مقابله با ریسک جریان های نقدی ناشی شده است.

ج( ناکارآمدی شناسایی شده در سود یا زیان ناشی از ابزارهای مقابله با ریسک سرمایه گاراری هاای خاالص در عملیات های خارجی است.

ارزش متعارف

66

25 به جزء آنچه تنظی شده است )محدود شده است( در یاراگراف 9 برای هر دسته از دارایی های مالی و بادهی - های مالی )ببینید یاراگراف 1(، یک واحد تجاری باید ارزش متعارف کلاس دارایی ها و بدهی ها را در روشی کاه اجازه می دهد با ارزش دفتری آن مقایسه شود را افشاء سازد.

26 در افشای ارزش متعارف، یک واحد تجاری باید دارایی های مالی و بدهی های مالی را به دساته هاایی گاروه - بندی کند. اما باید )می بایست( آنها را تنها به اندازه ی جبران کند )متعاد کند( که ارزش دفتاری آنهاا در ترازناماه متعاد باشد.

27 یک واحد تجاری باید افشاء کند برای هر دوره از اوراق بهادار )ابزار( مالی روشها، و هنگامی کاه یاک روش - )تکنیک( ارزیابی استفاده می شود، مفروضات مورد استفاده در تعیین ارزش هاای متعاارف هار کالاس ) دساته( از دارایی هایی مالی یا بدهی های مالی. برای مثا ، در صورت اطلاق، یک نهاد اطلاعات درباره مفروضات مارتبط باا نرخ ییش یرداخت، نرخ زیان های اعتباری برآورد شده )تصمین زده شده(، نرخ بهره یا نرخ تنزی را افشا میکند. اگر تغییری موجود بوده است در تکنیک ارزیابی،واحد تجاری می بایست آن تغییر و دلی ایجاد شده را افشا نماید.

27 الف برای انجام افشاگری ملزم شده در یاراگراف ) 27 ب( یک واحد تجاری می بایسات طبقاه بنادی نمایاد - اندازه گیری ارزش متعارف را با استفاده از سلسله مراتب ارزش متعارف که منعکس میکند اهمیت ورودیهای بکاار گرفته شده در انجام آن اندازه گیری را.سلسله مراتب ارزش متعارف باید از مراتب )سطو ( زیر برخوردار باشد:.

27 ب برای اندازه گیری ارزش متعارف شناسایی شده در صورت وضعیت مالی، یک واحد تجااری مای بایسات برای هر طبقه از اوراق بهادار )ابزار( مالی افشا نماید:

62

الف( سط سلسله مراتب ارزش متعارف که در ان اندازه گیری ارزش متعارف در تمامیت خاودش طبقاه بنادی می شود.جداسازی اندازه گیری ارزش متعارف مطابق با سطو تعریف شده در یاراگراف 27 الف.

ب( هرگونه انتقا معنی دار )با اهمیت( مابین سط 6 وسط 2 در سلساله مراتاب ارزش متعاارف و د یا آن انتقا ت. انتقا به داخ هر سط می بایست افشا شود و به صورت جداگانه از انتقا ت بیارون از ساط بحاث شود.بدین منظور اهمیت می بایست مورد قتاوت واقع شود در ارتباط با سود یاا زیاان و کا داراییهاا یاا کا بدهیها.

ج( برای اندازه گیری ارزش متعارف در سط 3 سلسله مراتب ارزش متعارف یک اصلا در مانده او دوره باه مانده اخر دوره، افشاء جداگانه تغییرات در طی دوره قاب انتساب به موارد زیر است: 6( ک سود یا زیان برای دوره شناسایی شده در سود یا زیان و شرحی از اینکه آنها در کجا ارایه میشوند در ( بیانیه سود جامع یا بیانیه سود جداگانه )اگر ارایه میشود(

2( ک سود و زیان شناسایی شده در دیگر سودهای جامع (

3( خریدها، فروشها، صدورها و توفیه ها )هر نوع از نق و انتقا که به صورت جداگانه افشا شده اسات( ( و.

د( مقدار ک سود یا زیان در طی دوره در بند ج) 6( فوق الرکر مشتم بر سود یا زیان که قاب انتساب باه ساود یا زیان مرتبط با آن داراییهاو بدهیهای منعقد شده در یایان دوره گزارشاگری هساتند و شار اینکاه آن ساود و زیانها در کجا قاب ارایه هستند در بیانیه سود جامع یا در صورتحساب جداگانه سود یا دراماد )اگار ارایاه شاده است(.

ه( برای اندازه گیری ارزش متعارف در سط 3 اگر تغییر یک مورد یا بیش از یک مورد از ورودیها به مفروضات جایگزین ممکن منطقی ارزش متعارف را به صورت با اهمیتی تغییر می دهد یک وا تجاری باید آن حقیقت ر بیان سازدو اثر آن تغییرات را افشا نماید.واحد تجاری باید افشا کند کاه چگوناه اثار یاک تغییار باه مفروضاات جایگزین ممکن منطقی محاسبه شده بود.بدین منظور اهمیت می بایست در ارتبااط باا ساود یاا زیاان . مجماوع داراییها و بدهیها مورد قتاوت قرار گیرد یا زمانیکه تغییرات در ارزش متعارف در دیگر بیانیاه هاای ساودجامع، ک حق مالکانه شناسایی میشوند. یک واحد تجاری باید ارایه نماید افشای کمی مورد لزوم این یاراگراف را در فرمت جادولی تاا زمانیکاه فرمات دیگری مناسب باشد.

28 اگر بازار برای یک اوراق بهادار)ابزار( مالی که فعا نمی باشد، یک واحد تجااری ارزش متعاارف خاود را باا - استفاده از تکنیک ارزیابی )ببینید یاراگراف های AG74-AS79 از IAS39 ( ایجاد می نماید.

63

با این وجود، بهترین شواهد )مدار ( ارزش متعارف در ا بتدای شناسایی قیمت هاای معاملاه اسات )یعنای ارزش متعارف مابه ازاء داده شده یا گرفته شده(. مگرا ینکاه شارایط شار داده شاده در یااراگراف AG76 از IAS39 برآورده شوند. چنین برمی آید که می تواند تفاوتی بین ارزش متعارف در ابتدای شناسایی و مقداری که مای تواناد در آن تاریخ با استفاده از تکنیک ارزیابی تعیین شود، وجود دارد. اگر این چنین تفا اوتی وجاود داشاته باشاد، یاک واحد تجاری می بایست بوسیله رده بندی اوراق بهادار)ابزارهای( مالی افشاء کند:

الف( سیاستهای حساب داری خود را برای شناسایی آن تفاوت در سود یا زیان برای انعکاس تغییری در عواما )مشتم بر زمان( که فعا ن بازار در تدوین یک قیمت درنظر می گیرند )ببینید یاراگراف G76 الاف IAS39 ؛) و

ب( تفاوت مجموع )انباشت( که هنوز می بایسات در ساود و زیاان در ابتادا و انتهاای دوره باشاد و و اصالا تغییرات در تعاد این تفاوت شناسایی شود.

29 افشاگری های ارزش متعارف که الزام آور نمی باشند: -

الف( هنگامی که ارزش دفتری تقریب معقولی از ارزش متعارف باشد، برای مثا برای اوراق بهادار ) ابزارهاای ( مالی مانند دریافتنیها و یرداختنیهای تجاری کوتاه مدت.

ب( برای یک سرمایه گراری در اوراق بهادار سرمایه ای که ارزش بازار تقلبی را در بازار فعا را ندارند یا اوراقبهادار مشتقه مرتبط با این چنین ابزارهای سرمایه ای، که اندازه گیری مای شاود در بهاای تماام شاده مطاابق باا IAS39 بصاطر اینکه ارزش متعارف آن نمی تواند بوورت قاب اعتماد اندازه گیری شود ؛ یا

ج( برای یک قرارداد حاوی یکی از ویژگی های مشارکت اختیاری آنگونه که در IFRS4 تشری شده است اگر ارزش متعارف آن ویژگی نتواند بوورت قاب اعتماد اندازه گیری شود.

31 در حالت های شر داده شده در یاراگراف های 29 )ب( و )ج(، یک واحد تجااری بایاد اطلاعاات را بارای - کمک به کاربران صورت های مالی افشاء کند تا قتاوت های خودشان را درباره یمیزان تفاوت احتمالی باین ارزش دفتری آن دسته از دارایی های مالی یا بدهی های مالی و ارزش متعارف آنها را انجام دهند شام :

الف( این واقعیت که اطلاعات ارزش متعارف برای این ابزارهای مالی افشاء نشاده اسات )ارزش متعاارف آنهاا نمی تواند به صورت قاب اعتماد اندازه گیری شود(

ب( توضیحی از ابزارهای مالی، ارزش دفتری آنها، و شرحی از اینکه چرا ارزش متعاارف نمای تواناد بواورت قاب اعتماد اندازه گیری شود.

ج( اطالعات درباره ی بازار برای آن ابزار

64

د( اطلاعات درباره ی چرایی و چگونگی اینکه واحد تجاری درنظر دارد اوراق بهادار)ابزارهای( ماالی را مرتاب کند.

ها( اگر اوراق بهادار)ابزارهای( مالی که ارزش متعارف آن در گرشته نمی توانست به صورت قاب اعتماد اندازه گیری شود، شناسایی نشوند، آن حقیقت، ارزش دفتری آن ها در زمان شناسایی و مقدار سود یاا زیاان شنا ساایی شده.

ماهیت و میزان خطرات ناشی ازاوراق بهادار)ابزارهای( مالی

31 یک واحد تجاری می بایست اطلاعاتی که کاربران صورتهای مالی خودرا قادر می سازد ا هارات مالی خودش - را برای ارزیابی ماهیت و میزان خطرات ناشی از اوراق بهادار)ابزارهای( مالی که واحاد تجااری در معارض ان در انتهای دوره گزارش واقع می شود را افشاء کند.

32 افشاگری های ملزم شاده بوسایله یاار گراف 33 42 باه خطارات ناشای از اوراق بهادار)ابزارهاای( ماالی و - - چگونگی اینکه آنها مدیریت شده اند تمرکز می کند. این ریسک ها معمو شام ، اما نه محادود باه ، ریساک هاای اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار می باشد.

افشاگریهای کیفی

33 برای هر نوع از ریسکی ناشی از اوراق بهادار)ابزارهای( مالی، یک واحد تجاری می بایست افشاء کند: -

الف( قرار گرفتن در معرض خطر و چگونگی اینکه آنها بوجود می آیند.

ب( اهداف آن، سیاستها و فرآیندهای مدیریت ریسک و روشهای استفاده شده برای اندازه گیری ریسک؛ و

ج( هر گونه تغییری در )الف( یا )ب( از دوره گرشته.

افشاگریهای کمی

34 برای هر نوع از ریسک ناشی از اوراق بهادار)ابزارهای( مالی، یک واحد تجاری می بایست افشاء کند: -

الف( خلاصه کمی اطلاعات )داده ها( درباره در معرض قرار گرفتن به آن خطر در یایان دوره گزارشاگری. ایان افشاگری می بایست بر یایه اطلاعات تهیه شده داخلی به اشصا کلیدی مدیریت واحد تجاری )همان گونه که در IAS24 افشاگری های گروه هبات مدیره واحد اجرایی یا مدیران ارشد اجرایای مارتبط تعریاف شاده اناد( برای مثا هیات مدیره.

65

ب( افشاگری های ملزم شده بوسیله یاراگراف های 31 42 ، به میزانی که در )الف( ارایه شده است. مگار اینکاه - خطر عمده )بنیادی( نباشد )ببینید یاراگراف های 29 36 از - IAS1 برای بحث )توضی بنیادی/عمده بودن(

ج( تجمیع )تمرکز( تمرکز خطر اگر از )الف( و )ب( آشکار نباشد.

35 اگر داده های کمی افشاء شده در یایان دوره گزارشگری معرف یک واحد تجاری در معرض ریسک در طاو - دوره نباشند، واحد تجاری می بایست اطلاعات بیشتری را که معرف می باشند را فراه نماید.

61

ریسک اعتباری

36 یک واحد تجاری می بایست با استفاده از )بوسیله( کلاس اوراق بهادار)ابزارهای( مالی افشاء کند: -

الف( مقداری که به بهترین وجه حداکثر مقدار در معرض قرار گرفتن به ریسک اعتباری خود را بیان می کند در یایان دوره گزارشگری و بدون محاسبه )بدون درنظر گرفتن( هر گونه وثیقه ضبط شده یاا دیگار ییشارفت هاای اعتباری )افزایش/توسعه اعتباری( یعنی قراردادهای خالص )ویاژه( کاه بارای جباران مطاابق باا IAS32 واجاد شرایط نمی باشند.

ب( در رابطه با مقدار افشاء شده در )الف(، شرحی از وثیقه ضبط شاده باه عناوان تتامین و دیگار افزایشاهای اعتباری.

ج( اطلاعات درباره کیفیت اعتباری دارای های مالی که نه سررسید گرشته هساتند و ناه نقواان دیاده )آسایب دیده( اند؛ و

د( ارزش دفتری دارایی های مالی که در غیر اینوورت می تواند سررسید گرشاته یاا نقواان دیاده باشاند کاه شرایط آنها دوباره مراکره شده اند.

دارایی های مالی که یا سررسید گذشته اند یا آسیب )نقصان( دیده اند

37 یک واحد تجاری می بایست بوسیله دسته )کلاس( دارایی مالی موارد زیر را افشاء کند: -

الف( یک تجزیه تحلی از عمر دارایی های مالی که سررسید گرشته هستند در یایان دوره گزارشگری اما آسایب دیده )زیان دیده( نیستند.

ب( یک تجزیه تحلی دارایی های مالی که بوورت انفرادی )جداگانه( مشصص می شوند که آسایب دیاده مای شوند در یایان دوره گزارشگری. مشتم بر عوام )فاکتورهای( واحد تجاری در شناسایی اینکه آنها آسیب دیاده می شوند، در نظر گرفته میشوند.

ج( برای مقادیر افشاء شده در )الف( و )ب(، شر وثیقه ضبط شده )نگهداری شده( بوسایله واحاد تجااری باه عنوان تتمین و دیگر افزایش های اعتباری و مگر اینکه یک تصمین از ارزش متعارف آنها غیرعملی باشد.

تضمینهای اضافه و دیگر افزایشهای اعتباری اخذ شده

38 زمانی که یک واحد تجاری دارایی های مالی یا غیرمالی در طو دوره بوسیله تملیک رهان )توااحب وثیقاه( - بدست می آورد که آن به عنوان تتمین یا نامیدن به دیگر افزایش های اعتباری )مث ضمانت ها( و دارایی هایی که معیار شناسایی در دیگر استانداردها را برآورده می کند، یک واحد می بایست افشاء کند:

الف( ماهیت و ارزش دفتری دارایی های بدست آمده ؛

67

ب( هنگامی که دارایی ها به آسانی قاب تبدی به یو نقد نیستند، سیاستهای خود را برای خلا از ایان چناین دارایی ها یا برای استفاده آنها در عملیات خودش.

ریسک نقدینگی

39 یک واحد تجاری می بایست افشاء کند: -

الف( یک تجزیه تحلی کام )سررسید( برای بدهی های مالی غیر مشتقه شام قراردادهای ضمانت مالی صادره که نشان می دهد سررسیدهای قراردادی باقی مانده ؛ و

ب( تجزیه و تحلی کام )سررسید( برای بدهیهای مالی مشتقه تجزیه و تحلی سررساید مای بایسات شاام سررسیدها ی قراردادی باقیمانده برای آن بدهیهای مالی مشتقه برای سر رسیدهای قراردادی که ضروری هساتند برای در زنانی جریان وجوه نقد )یاراگراف 66 ب را ببینید(.

ج( تشری اینکه آن واحد چگونه ریسک نقدی ذاتی در )الف( را مدیریت می کند.

ریسک بازار تجزیه تحلیل حساسیت

41 مگر در مواردی که یک واحد تجاری با یاراگراف 46 ، مطابقت کند، باید افشاء کند: -

الف( یک تجزیه تحلی حساسیت برای هر نوع خطار باازار کاه واحاد تجااری در یایاان دوره گزارشاگری در معرض آن باشد، نشان دهنده اینکه چگونه سود یا زیان و حق مالکاناه تحات تاأث یر قارار گرفتاه شاوند بوسایله تغییرات در متغیر ریسک مرتبط که بوورت معقولی )بوورت منطقی( در آن تاریخ ممکن نبود.

ب( روش ها و مفروضات استفاده شده در آماده سازی تجزیه تحلی حساسیت.

ج( تغییرات از دوره گرشته در روش ها و مفروضات استفاده شده و د ی این چنین تغییراتی.

41 اگر یک واحد تجاری یک تجزیه تحلی حساسیت را آماده می کند، مانند )از جمله( ریسک در ارزش که – – - وابستگی های بین متغیرهای خطر )مانند نارخ هاای بهاره و نرخهاای تبادی ارز را مانعکس میکناد و آن را بارای مدیریت ریسکهای مالی استفاده میکندممکن است که تجزیه تحلی حساسیت در جای تجزیه تحلی مشصص شده در یاراگراف 40 را استفاده کند. واحد تجاری همچنین می بایست افشاء کند:

الف( توضیحی از روش استفاده شده در آماده ساازی ایان چناین تجزیاه تحلیا حساسایت و از یارامترهاای و مفروضات اساسی اطلاعات )داده( فراه شده و

68 ب( تبیین هدف از روش استفاده شده و محدودیت هایی که ممکن است باعث شاود اطلاعاات بواورت کاما منعکس کننده ی ارزش متعارف دارایی ها و بدهی های شام شده نباشند

سایر افشاگریهای ریسکهای بازار

42 وقتی تجزیه و تحلی حساسیت افشا شده مطابق با یااراگراف 40 یاا 46 حااوی )نمایاانگر( ریساک ذاتای در - اوراق بهادار مالی نمی باشند )برای مثا افشاگری در انتهای ساا ، افشااگریهای در طای دوره را مانعکس نمیکناد( واحد تجاری می بایست حقیقت و دلی اینکه اعتقاد دارد )بر این باور است( که تجزیه و تحلیلهاای حساایت قابا نمایندگی )نمایانگر(نیستند را افشا نماید

 

صفحه                  2                 4