حداکثر در معرض ریسک اعتباری قرار گرفتن )پاراگراف 36 )الف((

ب 9 یاراگراف 31 )الف( افشاگری هااز مقداری که به بهترین صورت حداکثر در معارض ریساک اعتبااری باودن - یک واحد تجاری را ارایه می کند )بیان می کند( را ملزم می کند. برای یک دارایای ماالی، ایان بطاور ناوعی ارزش دفتری ناخالص است، خالص از:

الف( هر مقدار متعاد کننده )جبران کننده( مطابق با IAS32 ؛ و

ب( هر گونه ضررهای آسیب دیدگی )کاهش ارزش( شناخته شده مطابق با IAS39 .

ب 11 فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری می شوند و با حداکثر در معرض بودن ریسک اعتباری مرتبط مای - باشند، شام اما نه محدود به موارد زیر، می باشد:

الف( ارایه وامها )دادن وامها( و مطالبات به مشتریان و سپرده گراری با دیگر واحدهای تجاری. در این موارد، حداکثر در معرض ریسک اعتباری بودن، ارزش دفتری دارایی های مالی مرتبط است.

ب( وارد شدن در قراردادهای اوراق بهادار مشتقه، یعنی )ماثلاً( قراردادهاای خریاد و فاروش ارز، مبادلاه هاای)معاوضه های( نرخ بهره و مشتقه های اعتباری. هنگامی که دارایی نتیجه شده در ارزش متعارف اندازه گیری می شود، حداکثر در معرض بودن ریسک اعتباری در یایان دوره گزارشگری با ارزش دفتری برابر خواهد بود.

ج( ارایه ضمانت های مالی، در این حالت، حداکثر در معرض ریسک اعتباری، حداکثر مقاداری اسات کاه یاک واحد تجاری مجبور به یرداخت است اگر ضمانت نامه واخواست )احتار شود(، که ممکن است باه طاور قابا توجهی )معنی داری( بیشتر از مقدار شناخته شده به عنوان بدهی باشد.

د( ایجاد )ساخت( یک تعهد وام که غیرقاب فسخ می باشد در طو عمر تسهیلات یا تنها در یاسخ باه تغییارات نامطلوب بنیادی )عمده( قاب فسخ می باشد. اگر صادرکننده نتواند خالص تعهد بدهی را بوورت نقدی یا دیگار اوراق بهادار)ابزارهاای( ماالی توافیه کناد، حداکثر در معرض بودن اعتباری تمام مقدار تعهد می باشد. این به خاطر این است که نامشصص )نامعین( اسات که آیا مقدار هر بصش اعطا نشده ممکن است در آینده اعطا شود. این ممکن است به طور معنی داری بزرگتار از مقدار شناخته شده به عنوان بدهی باشد.

افشا گریهای کمی ریسک نقدینگی )پاراگرافهای 34 )الف( و 39 )الف( و )ب((

ب 11 الف مطابق با یاراگراف 34 )الف( یک واحد تجاری بر اساس اطلاعات ارایه شده داخلی برای یرسن کلیدی - مدیریت،خلاصه کمی داده ها را درباره در معرض ریسک نقدینگی بودن افشا میسازد. یک واحد تجاری می بایست توضی دهدچگونه آن داده ها معین میشوند.اگر جریان مربوط به نقد )یا دیگر دارایی مالی( مشاتم بار آن داده هاا میتوانسته یا:

 27

الف( به طور با اهمیتی زودتر از آنچه در اطلاعات نشان داده شده محقق شود یا

ب( به طور با اهمیتی مقادیر از آنهایی که در اطلاعات نشان داده شده متفااوت باشاد )بارای مثاا اوراق بهاادار مشتقه که مشمو در اطلاعات شده بر اساس توفیه خاالص در حالیکاه طارف مقابا اختیاار الازام باه توافیه ناخالص را دارد.

واحد تجاری می بایست آن حقیقت را ا هار نمایاد و اطلاعاات کمای را ارایاه نمایاد کاه اساتفاده کننادگان از صورتهای مالی اش را قادر میسازد برای ارزیابی در مورد میزان این ریسک تا زمانیکه آن اطلاعات در تجزیاه و تحلی سررسید قراردادی ملزم شده بوسیله یاراگرافهای 39 )الف( یا )ب( شام می شوند.

- ب 11 در آماده سازی تجزیه تحلی سررسید قراردادی برای بادهی هاای ماالی ملازم شاده توساط یااراگراف 36

)الف(، یک واحد تجاری از قتاوت خودش برای شناسایی )مشصص کردن( یک تعداد مناسب از بازه هاای زماانی استفاده میکند. برای مثا ، یک واحد تجاری ممکن است تعیین کند که بازه های زمانی زیر مناسب می باشند:

لف( نه بعد از یک ماه

ب( بعد از یک ماه و نه بعد از سه ماه

ج( بعد از سه ماه و نه بعد از یک سا

د( بعد از یک سا و نه بعد از 5 سا

ب 11 الف در مطابقت با یاراگراف 34 )الف( یک واحد تجاری نباید اوراق بهادار مشتقه جاسازی )گنجانیده( شده - را را از اوراق بهادار)ابزار( مالی مصلوط/ییوسته )ترکیب شده( مجزا نماید. برای این چنینابزاری یک واحاد تجااری باید یاراگراف 39 )الف(را بکار گیرد.

ب 11 ب یاراگراف 39 )ب( یک واحد تجاری را به افشا نمودن تجزیه و تحلی کمی سررسید برای بدهیهای ماالی - مشتقه که نمایانگر سررسیدهای قراردادی باقیمانده است، ملزم مینماید.اگر سررسیدهای قراردادی برای در زماانی از جریانهای نقدی ضروری میباشند.برای مثا این امر میتئاند در مورد:

الف( مبادله نرخ بهره با سررسید باقیمانده 5 ساله در مقابله با ریسک جریان نقددر نرخ متغیار دارایای یاا بادهی مالی.

ب( کلیه تعهدات وام.

ب 11 ج یاراگراف 39 )الف( و )ب( یک واحد تجاری را به افشا سازی تجزیه و تحلیا سررساید بارای بادهیهای - مالی که نشان میدهد سررسیدهای باقیمانده قراردادی را برای بعتای بادهیهای ماالی،ملزم مینمایاد. در ایان افشاا سازی:

 

28

 

الف( زمانیکه طرف مقاب یک انتصاب از اینکه چه زمانی مقدار یرداخت میشود را دارد، بدهی به دوره جلوتر که در آن واحد تجاری میتواند ملزم به یرداخت شود تصویص داده میشود. برای مثا بدهیهای مالی که یک واحاد تجاری میتواند بر اساس تقاضا ملزم به باز یرداخت آنها شود )مث ساپرده هاای ماورد تقاضاا( مشامو در باازه زمانی جلوترمیباشند.

ب( زمانیکه یک واحد تجاری متعهد میشود به در دسترس قراردادن مبالغ به ااقساط، هر قسط به دوره جلوتر که در آن واحد تجاری میتواند ملزم به یرداخت شود،تصویص داده میشاود.برای مثاا یاک تعهاد وام اعطاا نشاده )جرب نشده(مشمو در بازه زمانی شام تاریخ جلوتری است که میتواند جرب شود.

ج( برای قراردادهای تتمین مالی صادر شده حاداکثر مقادار ضامانت باه دوران جلاوتری کاه در آن ضامانت میتوانست فراخوانده شود )واخواست شود( تصویص داده میشود.

ب 11 د مقادیر قراردادی افشاء شده در تجزیه تحلی سررسید،همانگونه که بوسیله یاراگراف 39 )الف( و )ب(الازام - آور شده اند، جریان های نقدی افشا نشده قراردادی می باشند. به عنوان مثا :

الف( تعهدات )تامین مالی( مالی اجاره ناخالص )قب از کسر هزینه های مالی(

ب( قیمت های مشصص شده در موافقت نامه های رو به جلو برای خرید دارایی های مالی در قبا وجه نقد.

ج( مقادیر خالص در قبا یرداخت شناور دریافت ثابت مبادله های نرخ بهره که جریاان هاای نقادی خاالص معاوضه )رد و بد ( می شوند.

د( مقادیر قراردادی که در یک اوراق بهادار)ابزار( مالی مشتقه )اوارق بهاادار مشاتقه( رد و باد مای شاوند )باه عنوان مثا مبادله ارز( برای جریان های نقدی ناخالص مبادله می شوند.

ها( تعهدات وام ناخالص

این چنین جریان های نقدی تنزی نشده از مقدار شام در ترازنامه ها متفاوت می باشد. به این دلی کاه مقادار در ترازنامه ها براساس جریان های نقدی تنزی نشده می باشد.وقتی که مقدار قاب یرداخت ثابات نشاده اسات مقادار افشا شده بوسیله ارجاع به شرایط موجود در یایان دوره گزارشگری معین میشود. برای مثا وقتای کاه مقادار قابا یرداخت تغییر میکند با تغییرات در شاخص، مقدار افشا شده ممکن است بر مبناای ساط شااخص در یایاان دوره

 

ب 11 ه پاراگراف 39 )ج( یک واحد تجاری را ملزم مینماید به توصیف اینکه چگونه ریسک ذاتی نقادینگی را در -اقلام افشاشده در افشاگریهای کمی الزام آور شده در یاراگراف 39 )الف( و )ب( مدیریت میکند.

 

ب 11 و دیگر عوام که یک واحد تجاری باید در نظر بگیرد در ارایه نمودن افشااگری ماورد لازوم در یااراگراف -

39 )ج( شام اما نه محدود به این است که آیا واحد نجاری:

29

الف(متعهد شده به اخر وام )مث تسهیلات تجاری کاغری( یا دیگر خطوط اعتبااری )مثا تساهیلات اعتبااری آماده(که میتواند در دسترس براورده نمودن احتیاجاتنقدینگی باشد.

ب( در بانکهای مرکزی برای براورده ساختن نیازهای نقدینگی سپرده گراری میکند.

ج( منابع کمک مالی متنوعی دارد.

د( بروی ریسک نقدینگی تمرکز با اهمیت دارد چه در داراییهایش یا در منابع کمک مالی اش.

ه( فرایند کنتر داخلی و برنامه های آتی احتمالی داردبرای مدیریت ریسک نقدینگی.

و( اوراق بهادار)ابزاری( دارد که شام شرایط شتاب در بازیرداخت است )مث ک ارزش کردن ریساک اعتبااری واحد تجاری

ز( اوراق بهادار)ابزاری( دارد که میتوانست مستلزم ارسا تتمین اضافه شود )مث حاشیه سود واخواسات شاده برای اوراق بهادار مشتقه(. ( اوراق بهادار)ابزاری( دارد که واحد تجاری را مجازمیکند به انتصاب اینکه آیا بدهیهای ماالی اش را بفروشاد بوسیله تحوی وجه نقد)یا دیگر دارایی مالی( یا بوسیله تحوی سه خودش یا

ط( اوراق بهادار )ابزاری( دارد که منوط به موافقت نامه های ارشد شبکه ای هستند.

ب 12 ب 16 )حرف شده است( -

) ریسک بازار تجزیه تحلیل حساسیت )پاراگراف های 41 و 41

ب 17 یاراگراف 40 )الف( تجزیه تحلی حساسیت را برای هر نوع از ریسک بازار، که واحد تجاری در معرض آن - قرار گرفته می شود را ملزم کرده است. مطابق با یاراگراف ب 3ف یک واحاد تجااری توامی مای گیارد چطاور اطلاعات را برای نمایش توویر کلی بدون ترکیب )ادغام( اطلاعات با ویژگی های متفااوت دربااره ی در معارض خطرات بودن از شرایط اقتوادی متفاوت معنی داری )به طور معنی داری این شرایط )محیط( اقتوادی متفاوت می باشد( تجمیع نماید برای مثا :

الف( یک واحد تجاری که اوراق بهادار)ابزارهای( مالی معامله می کند ممکن اسات ایان اطلاعاات را بواورت جداگانه افشاء کند برای ابزارهای برقرار شده )منعقده شده( بارای تجاارت و آنهاایی کاه بارای تجاارت منعقاد )برقرار( نشده اند.

ب( یک واحد تجاری در معرض ریسک بازار بودن خودش ناشی از تورم بیش از حاد را باا در معارض باودن ریسک های بازار خا ناشی از نواحی با تورم خیلی ک تجمیع )جمع( نمی کند.

30

اگر یک واحد تجاری فقط در معرض یک نوع از ریسک بازار در تنها یک محایط اقتواادی قارار گرفتاه اسات اطلاعات متراک نشده را نمایش نمی دهد.

ب 18 - یاراگراف 40 )الف( ملزم می کند تجزیه تحلی حساسیت را برای نمایش اثر روی سود یاا زیاان و حقاوق صاحبان سهام از تغییرات ممکن معقو )منطقی( در متغیر ریسک مرتبط )به عنوان مثاا نارخ هاای بهاره ی باازار غالب نرخ های ارز، قیمت های سهام یا قیمت کا ها( برای این منظور:

الف( نهادها ملزم به مشصص کردن مقدار سود یا زیان که داشته اند برای دوره نمی باشند، اگر متغیرهای ریساک مرتبط متفاوت بوده اند. در عوض، واحدهای تجاری افشا میکنداثر روی سود یا زیان و حقوق صاحبان ساهام را در انتهای دوره گزارشگری با فرض اینکه تغییارات منطقای ممکان در متغیار ریساک مارتبط در یایاان دوره ی گزارشگری محقق شده بود و به ریسک در معرض موجود اعما شده بود. برای مثا ، اگار یاک واحاد تجااری یک نرخ شناور بدهی در یایان سا دارد، واحد تجاری می بایست اثر را روی سود یا زیان )یعنای هزیناه بهاره( برای سا جاری اگر نرخ های بهره بوسیله مقادیر ممکن معقو تغییر کرده بودندرا افشا نماید.

ب( واحدهای تجاری ملزم به افشای اثر روی سود یا زیاان و حقاوق صااحبان ساهام بارای هار تغییار در یاک محدوده در تغییرات ممکن منطقی از متغیر ریسک مرتبط نمی باشند. افشاگری هاای اثارات تغییارات در حادها )نهایت های( محدوده )گسترده( ممکن معقو کافی می باشد.

ب 19 - در مشصص کردن آنچه تغییر ممکن معقو در متغیر ریسک مرتبط می باشد، یک واحد تجاری باید درنظار بگیرد:

الف( محیط )شرایط( اقتوادی که در آن عم مای کناد. یاک تغییار ممکان معقاو نبایاد شاام از راه دور یاا سناریوهای بدترین حالت یا "تستهای استرس" باشد. علاوه بر این، اگار نارخ تغییار در متغیار ریساک اساسای )عمده( ثابت است یک واحد تجاری نیازی به جایگزین کردن تغییر ممکن معقو انتصاب شده در متغیر ریسک ندارد. برای مثا ، فرض کنید که نرخ های بهره 5 درصد می باشند و یک واحد تجاری مشصص می کند که یاک نقاط یایه( به طور معقو )منطقی( ممکن است. اثر روی سود یا زیان و حقوق ( ± نوسان در نرخ های بهره 50 5 درصد تغییر مای کردناد )در دوره بعادی( / 4 درصد یا 5 / صاحبان سهام را افشاء میکند اگر نرخ های بهره به 5 5 درصد افزایش یافته اند. واحد تجاری به این اعتقاد )باور( که نرخ های بهره ممکن اسات / نرخ های بهره به 5 نقاط یایه( نوسان کنند )یعنی نرخ تغییر در نرخ های بهره ثابات اسات(، اد اماه مای دهاد. یاک واحاد ( ± با 50 تجاری اثر روی سود یا زیان و حقوق صاحبان سهام را افشاء می کند اگر نرخ های بهره تغییر کنند در 5 درصاد یا 1 درصد واحد تجاری ملزم نشد است به تجدیدنظر در ارزیابی های خود که نرخ های بهره ممکان اسات باه نقاط یایه در نوسان باشند )نوسان کنند(، مگر اینکه شواهدی موجود باشد کاه نارخ هاای ± طور معقولی با 50 بهره به طور معنی داری شکننده تر شده است.

36

ب( چارچوب زمانی با تری که ارزیابی می نماید. تجزیه تحلی حساسیت می بایست اثرات تغییراتی که درنظار گرفته می شوند که بوورت معقولی ممکن است در طو دوره را نشان دهد. تا هنگامی که واحاد تجااری ارایاه خواهد کرد این افشاگری ها را، که معمو دوره گزارشگری سالیانه بعدی خود می باشد.

ب 21 یاراگراف 46 یک واحد تجاری را مجاز به اساتفاده از یاک تجزیاه تحلیا حساسایت کاه مانعکس کنناده - وابستگی متقاب بین متغیرهای ریسک، مانند شیوه ریسک در ارزش است مینماید. اگر آن این تجزیاه تحلیا هاا را برای مدیریت در معرض ریسک مالی بودن خودش به ریسک های مالی استفاده می کند. این حتی اگر چنین روش اندازه گیری کند تنها رفیت )یتانسی ( برای ضرر و اندازه گیری نکند یتانسی برای بهره را نیز اعما می کند. ایان چنین واحد تجاری ممکن است با یاراگراف 46 )الف( بوسیله افشای نوع مد ارزش در ریسک استفاده شاده – – )یعنی آیا مد روی شبیه سازی Montecarlo استوار است( توضیحی درباره اینکه ماد چطاور کاار مای کناد و مفروضات مه )یعنی دروه ی نگهداری و سط اعتماد( هماهنگ باشد. واحد تجاری همچناین ممکان اسات دوره مشاهده ی تاریصی و ضرایب وزن دهی اعما شده به مشااهدات در طاو دوره، توضایحی دربااره اینکاه چطاور اختیارات )انتصابات( با محاسبات برخورد )رفتار( می کنند، و کدام نقض یا ارتباط )یا، به طور مشاابه، شابیه ساازی های توزیع احتمالی Montecarlo ( استفاده می شود را افشاء سازند.

ب 21 یک واحد تجاری می بایست تجزیه تحلی حساسیت برای تمامی فعالیت های تجاری خودش را ارایه کند، - اما ممکن است نوع های متفاوتی از تجزیه تحلی حساسایت بارای کالاس هاای متفااوت اوراق بهادار)ابزار(ماالی

راارایه کند.

ریسک نرخ بهره

ب 22 ریسک نرخ بهره روی اوراق بهادار)ابزار(مالی بهره دار شناخته شده در ترازنامه )یعنی وام هاا و مطالباات و - ابزارهای بدهی منتشر شده( و روی خروجی از ابزارهای مالی شناخته نشده در ترازنامه )مانند برخای تعهادات وام( وجود می آید.

ریسک ارز )نرخ ارز(

ب 23 ریسک ارز )یا ریسک ارز خارجی( از اوراق بهادار)ابزار( مالی که در یک ارز خارجی چیره شده است، عین - در یک ارز به غیر از ارز کاربردی که آنها اندازه گیری می شوند ناشی می شود )بوجود می آیاد( بارای رسایدن باه هادف ایان IFRS ، ریساک ارز از اوراق بهادار)ابزار(ماالی کاه یاولی نمای باشاند ناشای مای شاود یاا از اوراق بهادار)ابزار(مالی که در ارز کاربردی تصویص داده شده است ناشی نمیشود(.

ب 24 یک تجزیه تحلی حساسیت برای هر ارز که یک واحد تجاری در معرض بودن معنی داری دارد، افشاء مای - شود.

دیگر ریسک های قیمت

32

ب 25 دیگر ریسک های قیمت روی اوراق بهادار)ابزار(مالی به خاطر تغییارات در، بارای مثاا ، قیمات کا هاا یاا - قیمت سهام )حق مالکانه(. برای موافقت کردن با یاراگراف 40 ، یک واحد تجاری ممکان اسات اثار کااهش ناشای میشود در شاخص بازار موجود مشصص )حاضر، دم دست، در انبار، آماده، موجودی و...؛ STOCK (، ارزش کاا یا دیگر متغیرهای ریسک را افشا نماید. برای مثا ، اگر یک واحد تجاری ضمانت های ارزش باقیمانده ای بدهد که ابزارهای مالی می باشند، واحد تجاری افزایش یا کاهش در ارزشی که ضمانت اعما می کند را افشاء می کند.

ب 26 دو مثا اوراق بهادار)ابزار(مالی که منجر به ریسک قیمت سهام می شوند عباارت اناد از :)الاف( نگهاداری - سهام در دیگر واحد تجاری و )ب( یک سرمایه گراری در یک موسسه امین )حساب امانی( که سرمایه گاراری هاارا در ابزارهای سهام نگهداری می کند.دیگر مثا ها شام قراردادهای روبه جلو اختیارات بارای خریاد یاا فاروش کمیت های مشصص شده یک اوراق بهادار سرمایه ای و مباد ت که به ارزش های سهام شاخص گراری می شوند. ارزش های متعارف چنین ابزارهای مالی بوسیله تغییرات در قیمت بازار ابزارهاای حاق مالکاناه اساسای متاأثر مای

شوند.

ب 27 مطابق با یاراگراف 40 )الف(، حساسیت سود یا زیان )که بوجود می آید، برای مثا ، از ابزارهای دسته بندی - شده به عنوان در ارزش متعارف در میان سود یا زیان و آسیب دیدگی )زیان دیدگی( دارایی های ماالی آمااده بارای فروش( بوورت جداگانه از حساسیت حق مالکانه )که بوجود می آید، برای مثا ، از ابزارهای دسته بندی شاده باه عنوان آماده برای فروش( افشاء می شود.

ب 28 ابزارهای مالی که یک واحد تجاری به عنوان اوراق بهادر سرمایه ای دساته بنادی مای کناد ، دوبااره انادازه - گیری نمی شوند. نه سود یا زیان و نه حق مالکانه )حق مالکیت( بوسیله ریسک قیمت حق مالکیت آن ابزارها متاأثر نصواهند شد. از این رو )بنابراین( هیچ گونه تجزیه تحلی حساسیت الزام آور نمی شود

 

صفحه                  2                 4