استاندارد بین المللی گزارشگری مالیIFRS 7
اوراق بهادار)ابزارهای( مالی: افشاگری ها

 

اهداف

1 هدف از این - IFRS ملزم کردن واحدهای تجاری به ارایه افشاگری در صورت های ماالی خاود مای باشاد کاه کاربران را قادر به ارزیابی:

الف( اهمیت اوراق بهادار)ابزار(مالی برای وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری

ب( ماهیت و میزان خطرات ناشی از اوراق بهادار)ابزار مالی که یک واحد تجاری در طاو مادت و یایاان دوره گزارشگری در معرض آن قرار گرفته می شود و چگونگی مدیریت این خطرات.

2 اصو در این - IFRS ، اصو برای شناسایی، اندازه گیاری و ارایاه دارایای هاای ماالی و بادهی هاای ماالی در IAS32 " اوراق بهادار)ابزار( مالی: ارایه و IAS39 اوراق بهادار)ابزار( مالی" شناسایی و انادازه گیاری را تکمیامی کند.

حوزه

3 این - IFRS می بایست به تمامی واحدهای تجاری به تمامی انواع اوراق بهادار)ابزار( مالی اعما شود به جز:

الف( آن دسته از منافع بهره )حق مالکیت(در شرکتهای فرعای ، وابساته یاا مشاارکت مصواو کاه مطاابق باا IAS27 صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، IAS28 سارمایه گاراری هاا در واحادهای تجااری وابساته یاا IAS31منافع بهره در شرکتهای مشارکت مصوو به حساب گرفته میشوند.با این حا ، در برخی موارد، IAS27 ، IAS28 یا IAS31 اجازه می دهد که یک واحد تجاری برای به حساب گرفتن منافع بهره )حق مالکیت( در یک شرکت فرعی، وابسته یا مشارکت مصوو ز IAS39 استفاده کند؛ در آن موارد، واحدهای تجاری می بایست الزامات این IFRS را اعما کنند. واحدهای تجاری همچنین بایاد ایانIFRS را به تمام اوراق بهادار مشتقه مرتبط با منافع بهره در شرکتهای فرعی، وابساته یاا مشاارکت مصواو اعما کند مگر اینکه اوراق بهادار مشاتقه تعریاف اوراق بهاادار سارمایه ای )ابازار سارمایه ای( در IAS32 را برآورده سازد.

ب( حقوق کارفرمایان و تعهدات ناشی از برنامه ها مزایای کارکنان که IAS19 مزایای کارمند را اعما می کند.

ج(حرف شده است.

د( قراردادهای بیمه آن گونه که در IFRS "قراردادهای بیمه" تعریف شده اند. با این حا ، این IFRS به اوراق بهادار مشتقه ای که در قراردادهای بیمه گنجانده می شوند اعما می شود. اگر IAS39 واحاد تجااری را ملازم کند آنها را به صورت جداگانه حساب کند.

 

3 علاوه بر این بیمه گر میبایست این IFRS رابرای قراردادهای ضمانت مالی بکاار گیارد اگار IAS39 را اعماا نماید در شناسایی و اندازه گیری قراردادها، ولی میبایست IFRS 4 اعما نماید اگر مطابق با یااراگراف )د( 4 از IFRS 4 انتصاب کند که IFRS 4 را برای شناسایی و سنجش آن قراردادها اعما کند.

ه( اوراق بهادار)ابزار( مالی، قراردادها و تعهدات تحت معاملات یرداخت بر یایه مشاارکت ) ساه ( کا ه IFRS2 "یرداخت بر یایه شراکت" را اعما می کند مگار )بجاز( اینکاه ایان IFRS در حاوزه یااراگراف هاای 5 7 از - IAS39 به کار میگیرد.

و( ابزارهایی که ملزم می شوند به عنوان اوراق بهادار سرمایه ای مطاابق باا یااراگراف 61 )الاف( و 61 )ب( یاا یاراگراف 61 )ج( و 61 )د( از IAS32 طبقه بندی شوند.

4 این - IFRS به اوراق بهادار)ابزار( مالی به رسمیت شناخته شده یا نشده. اوراق بهادار)ابزار( مالی شناخته شده، دارایی های مالی و بدهی های مالی را شام می گردد که در حاوزه IAS39 قرار دارند. اوراق بهادار)ابزار( مالی شناخته نشده برخی اوراق بهادار)ابزار( مالی را شام می شود؛ گرچاه خاارج از حوزه IAS39 هستند، ولی در حوزه این IFRS قرار دارند. )مانند برخی تعهدات وام(.

5 این - IFRS برای قراردادهای خرید یافروش یک قل غیر مالی که در حوزه IAS39 )ببینید یاراگرافهای 5 7 از - IAS39 قرار دارند اعما میشود.

دسته های اوراق بهادار)ابزار( مالی و سطح افشا

6 هنگامی که این - IFRS افشاگری ها را بوسیله کلاس اوراق بهادار)ابزار(ماالی الازام آور مای کناد، یاک واحاد تجاری می بایست اوراق بهادار)ابزار(مالی را به کلاس هایی که مناسب با ماهیت اطلاعات افشاء شاده مای باشاند، گروه بندی کند و ویژگی های این اوراق بهادار)ابزار( مالی را به حساب آورد )درنظر بگیرد(. یک واحد تجاری مای بایست اطلاعات کافی که اجازه مغایرت گیری به اقلام خطی ارایه شده در ترازنامه را می دهد، فراه کند.

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد

7 یک واحد تجاری می بایست اطلاعاتی را افشا نماید که کاربران صورت های مالی خاودش را قاادر مای ساازد - اهمیت اوراق بهادار)ابزار( مالی را برای وضعیت مالی و عملکرد خودش ارزیابی کند.

 

4 صورت وضعیت مالی رده های دارایی های مالی و بدهی های مالی

8 ارزش دفتری هر یک از رده ها یی که در ادامه می آید، همانگونه که در - IAS39 تعریف شده اند، مای بایسات افشاء شود چه در صورت وضعیت مالی )ترازنامه( و در یادداشتها

الف( دارایی های مالی در ارزش متعارف در )ازطریق( سود یا زیان، که بوورت جداگانه نشان دهنده ) 6( آنهایی که به عنوان یس از شناسایی اولیه تصویص داده شده اند و ) 2( آنهایی که دسته بندی می شوند به عنوان منعقاد شده برای تجارت مطابق با IAS39 و

ب( سرمایه گراری های نگهداری شده برای تکمی سررسید

ج( وامها و مطالبات

د( دارایی های مالی آماده برای فروش

ها( بدهی های مالی در ارزش متعارف بواسطه سود یا زیان، که بوورت جداگانه نشان دهنده ) 6( آنهایی کاه باه عنوان یس از شناسایی اولیه تصویص داده شده اند ) 2( آنهایی که به عناوان منعقاد شاده بارای تجاارت مطاابق IAS3  دسته بندی شده اند.

و( بدهی های مالی اندازه گیری شده در بهای تمام شده مستهلک شده

 

دارایی های مالی یا بدهی های مالی در ارزش متعارف در میان سود و زیان

9 اگر یک واحد تجاری وامی یا مطالبه ای )یا گروهی از وامها یا مطالبات( را تصویص داده است آنگوناه کاه در - ارزش متعارف در سود یا زیان می باشد، آن را می بایست افشاء سازد.

الف( حداکثر مقدار در معرض ریسک اعتباری بودن )ببینید یارگراف 31 الف( وام یا مطالبه )یا گروهی از وامها - یا مطالبات( در یایان دوره گزارشگری.

ب( مقداری که بوسیله آن هر گونه اوراق بهادار مشتقه اعتبااری مارتبط یاا ابزارهاای مشاابه حاداکثر مقادار در معرض بودن ریسک )خطر( اعتباری را کاهش می دهد.

ج( میزان تغییر، در طو دوره و در مجموع، در ارزش متعارف وام یا مطالبه )یا گروهی از وامها و مطالبات( کاه به تغییرات در خطر اعتباری دارایی های مالی قاب انتساب می باشد و مشصص می شوند چه: 6( به عنوان مقدار تغییر در ارزش متعارف خود که به تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش خطر باازار ( می شود، قاب انتساب نمی باشد.

 

5 2( با استفاده از روش های جایگزین که واحد تجاری معتقد است صادقانه تر مقدار تغییر در ارزش متعارف (که قاب انتساب به تغییرات در ریسک اعتباری دارایی می باشد را بیان می کند تغییرات در شرایط باازار کاه موجب افزایش ریسک بازار شام تغییرات در یک نرخ بهره مشاهده شده )محک(،نرخ بهره، قیمات کا هاا،نرخ تبدی ارز، شاخص قیمت ها یا نرخ ها می باشد.

 

د( مقدار تغییر در ا رزش متعارف هر گونه اوراق بهادار مشتقه یا ابزارهای مشابه که در خلا دوره )باه صاورت  تجمیعی( و در مجموع رخ داده است از هنگامی که وام یا مطالبه تصویص داده شد.

11 اگر واحد تجاری یک بدهی مالی را به عنوان ارزش متعارف در سود یا زیان مطابق باا یااراگراف 9از - IAS39 تصویص داده است، می بایست افشاء کند:

الف( مقدار تغییر، در خلا دوره و بوورت تجمیعی، در ارزش متعارف یک دارایی بدهی مالی که قاب انتسااب است به تغییرات در ریسک اعتباری بدهی شناخته شده یا:

6( به عنوان مقدار تغییر در ارزش متعارف خود که به تغییرات در شرایط بازار کاه باعاث افازایش ریساک ( بازار می شود، قاب انتساب نمی باشد. )ببینید ییوست ب، یاراگراف ب 4(؛ یا 2( استفاده یک روش جایگزین که واحد تجاری معتقد است صادقانه تر تغییر در ارزش متعاارف کاه قابا ( انتساب به تغییرات در ریسک دارایی می باشد را بیان می کند. تغییرات در شرایط بازار که باعث افزایش ریسک بازار می شود کاه شاام تغییارات در نارخ بهاره محاک، ارزش )قیمت( اوراق بهادار)ابزار( مالی یک واحد تجاری دیگر، ارزش کا ، نرخ ارز یا شاخص قیمت ها یاا بهره ها. برای قراردادهایی که مشتم هستند بر قابلیت ایجاد ارتباط بین واحد، تغییرات در شرایط باازار کاهشام تغییرات در عملکرد داخلی یا وجوه سرمایه گراری خارجی مرتبط می باشد.

ب( تفاوت بین ارزش دفتری بدهی های مالی و مقداری که واحد تجاری بوورت قراردادی ملزم به یرداخت در سررسید به دارنده تعهد می شود.

11 واحد تجاری باید افشاء سازد -

الف( روش های استفاده شده منطبق با الزامات در یاراگراف های 9 )ج( و 60 )الف(.

ب( اگر واحد تجاری متعقد است که افشاگری هایی که برای مطابقت با الزامات در یاراگراف هاای 9 )ج( و یاا60 )الف( داده است )ارایه کرده است(.به طور صادقانه تغییر در ارزش متعارف دارایی های مالی یا تعهدات ماالی قابا انتسااب باه تغییارات در خطارریسک اعتباری خود را ارایه نمی کند، د ی برای رسیدن به این نتیجه )نتیجه گیری( و عوام )فاکتورهای( ایاناعتقاد با ه مرتبط باشند.

 

1دسته بندی مجدد

 

12 اگر یک واحد تجاری یک دارایی مالی را دوباره دسته بندی کرده است )مطاابق باا یااراگراف هاای 56 54 از - -IAS39 ( به عنوان یک اندازه گیری شده:

الف(در بهای تمام شده مستهلک شده، به جای ارزش متعارف،یا

ب(در ارزش متعارف به جای بهای تمام شده مستهلک شده.

آن واحد تجاری باید مقدار دوباره دسته بندی شده به داخ و خارج هر دسته بندی )رده( و د یا بارای آن دساتهبندی مجدد را افشاء کند.

12 الف اگر واحد تجاری یک دارایی مالی را دسته بندی مجدد کرده است خارج از ارزش متعارف در میاان دساته - های )رده های( سود یا زیان مطابق با یاراگراف 5 )ب( یا 50 )د( از IAS39 یا خاارج از دساته هاای آمااده بارای فروش مطابق با یاراگراف 50 و از IAS39 ، آن می بایست افشاء سازد.

الف( مقدار دسته بندی مجدد به داخ و خارج هر کدام از این دسته ها.

ب( برای هر دوره گزارشگری تا زمان عدم شناسایی ارزش دفتری و ارزش متعارف تمام دارایی های ماا لی کاه دوباره دسته بندی شده اند در دوره های جاری و قبلی گزارشگری.

ج( اگر یک دارایی مالی دسته بندی مجدد شده بود مطابق باا یااراگراف 50 )ب(، ماوارد اساتثنایی، و حقاایق وشرایط نشان دهنده اینکه آن موقعیت نادر بوده.

د( برای هر دوره گزارشگری، هنگامی که دارایی مالی دسا ته بنادی مجادد شاد، ارزش متعاارف ساود یاا زیاان )ضرر(که در سود یا زیان یا دیگر درآماد جاامع شناساایی شاد در آن دوره گزارشاگری و در دوره گزارشاگریگرشته.

ه( برای هر دوره گزارشگری ییرو دسته بندی مجدد )شام دوره گزارشگری که دارایی مالی دسته بنادی مجاددشد( تا هنگام عدم شناسایی دارایی مالی، ارزش متعارف بهره یا زیان که شناسایی شده است در سود یا زیاان یاادیگر درآمدهای جامع اگر دارایی مالی دسته بندی مجدد نشده بود، و بهره، زیان، درآمد و هزینه شناخته شده درسود و زیان و

و( نرخ بهره موثر و مقادیر تقریبی جریان های نقدی که واحد تجاری انتظار دارد بهبود یابند، همان طاور کاه درتاریخ دسته بندی مجدد دارایی مالی می باشد

 

7عدم شناسایی

13 یک واحد تجاری شاید دارایی های مالی را در روشی که قسمتی یا تماام دارایای هاای ماالی بارای عادم باه -رسمیت شناختن واجد شرایط نمی باشاند انتقاا داده اسات . )ببینیاد یااراگر اف هاای 65 37 از - IAS39 (. واحادتجاری می بایست برای هر کدام از رده های این چنین دارایی های مالی موارد زیر را افشاء کند:

الف( ماهیت دارایی ها

ب( ماهیت خطرها و یاداش هایی که مالک واجد تجاری در معرض آنها قرار گرفته شده باقی می ماند.

ج( هنگامی که واحد تجاری همچنان به شناسایی تمام دارایی ها ارزش دفتری دارایی هاا و بادهی هاای هماراهادامه می دهد. و

د( هنگامی که واحد تجاری به شناسایی دارایی ها به میزان ادامه یادرگیری آن، کا مقادار نگهاد اارزش دفتاریداراییهای اصلی، مقادیر دارایی هایی که واحد تجاری به شناسایی آن ادامه می دهاد، و ارزش دفتاری بادهیهایهمراه ادامه می دهد.

وثیقه )تضمین اضافه(

14 یک واحد تجاری باید افشاء سازد: -

الف( ارزش دفتری دارایی های مالی که گرو گراشته است به عنوان وثیقه برای بدهی ها یا بدهی های مشاروط،از جمله مقادیری که دسته بندی مجدد شده اند مطابق با یاراگراف 37 )الف( IAS39 و

ب( شرایط و ضوابط مربوط به ترهین

15 هنگامی که یک واحد تجاری وثیقه را تورف می کند )ضبط می کند( )از دارایای هاای ماالی یاا غیرماالی( و -مجاز به فروش یا دوباره گرو گراردن وثیقه در زمان قوور، بوسیله دارنده وثیقه می شود باید افشاء کند

الف( ارزش متعارف وثیقه ضبط شده )گرفته شده(.

ب( ارزش متعارف هر گونه از این چنین وثیقه های فروخته شده یا دوباره گرو گراشته شده و آیا واحد تجااریتعهدی برای برگشت )برگرداندن( آن دارد و

ج( شرایط و ضوابط مرتبط با استفاده اش از وثیقه.

 

8حساب ذخیره برای ضررهای اعتباری

16 هنگامی که دارایی های مالی آسیب دیده )خسارت دیده( می شوند بوسیله ضررهای اعتباری و واحاد تجااری - ین زیان دیدگی )کاهش ارزش( را در حساب های جداگانه ثبت میکند )مانند حساب ذخیاره اساتفاده شاده بارای ثبت زیان دیدگی )کاهش ارزش های جداگانه یا یک حساب مشابه استفاده شده بارای ثبات تجمیاع کااهش ارزش داراییها( به جای کاهش مستقی ارزش دفتری دارایی و آن واحد می بایست یک مغایرت گیری تغییرات در حسااب را در خلا دوره برای هر کلاس دارایی های مالی افشاء سازد.

اوراق بهادار)ابزارهای( مالی مرکب با اوراق بهادار مشتقه گنجانده شده چندگانه

17 اگر یک واحد تجاری اوراق بهادار)ابزاری( را منتشر کرده است که دربردارنده هر دو جزء بدهی و حق مالکانه - )ببینید یاراگراف 28 IAS32 ( و اوراق بهادار گنجانده شده چندگانه دارد که مقادیر آن ها به ه وابسته اناد )مانناد اوراق بدهی قاب تبدی قاب بازخرید(، آن واحد باید وجود این چنین ویژگی هایی را افشاء سازد.

کوتاهی ها و قصورها

18 برای وام های قاب یرداخت شناخته شده در یایان دوره گزارشگری، یک واحد تجاری باید افشاء کند: -

الف( جزئیات هر گونه قوور )کوتاهی( در یرداخت اص ، بهره،، یاا شارایط بازخریاد )آزادساازی( آن گوناه از وامهای قاب یرداخت در طی دوره.

ب( ارزش دفتری وامهای قاب یرداخت قوور شده در یایان دوره گزارشگری و

ج( آیا قوور )کوتاهی( جبران گردید یا شرایط وامهای قاب یرداخت مراکره مجدد شد، قب از اینکاه صاورتهای مالی به انتشار مجاز می شدند )توویب می شدند(.

19 اگر، در طو دوره، نقض شرایط قراردادی وام موجود بود غیر از آن هایی کاه در یااراگراف 68 تشاری شاده - اند، یک واحد تجاری می بایست همان اطلاعات را آن گونه که بوسیله یاراگراف 68 الزام آور شده است افشاء کند اگر آن نقض ها وام دهنده را مجاز به مطالبه بازیرداخت تسریع شده می کردند )مگر اینکه نقض هاا جباران شاده باشد، یا شرایط وام دوباره مراکره شده باشد در آغاز یا قب از یایان دوره گزارشگری(

بیانیه سود جامع )اضهار نامه درآمد کل بخش های درآمد، هزینه)مخارج( سود یا زیان

21 یک واحد تجاری باید اقلام درامد، هزینه، سود یا زیان را افشاء کناد یاا در ا هارناماه درآمادی جاامع یاا در - یادداشت های همرام:

الف( سود خالص یا ضرر خالص روی:

 9 6( دارایی های مالی یا بدهی های مالی در ارزش متعارف در سود یا زیان، که بوورت جداگانه نشان دهنده ( ی آن دسته از دارایی های مالی یا بدهی های مالی تصویص داده شده ای هستند که به عنوان شناسایی اولیاه

و آنهایی که روی دارایی های مالی یا بدهی های مالی که باه عناو ان منعقاد شاده بارای تجاارت مطاابق باا IAS39 دسته بندی می شوند. 2( دارایی های مالی آماده برای فروش که بوورت جداگانه مقادار ساود یاا زیاان شاناخته شاده در دیگار ( درآمدهای جامع در طو دوره و مقدار دوباره دسته بندی شده از حق مالکانه برای سود یا زیان برای دوره.

3( سرمایه گراری نگهداری شده برای سررسید. (

4( وامها و مطالبات ؛ و (

5( بدهی های مالی اندازه گیری شده در بهای مستهلک شده. (

ب( ک درآمد بهره و ک هزینه بهره )محاسبه شده با استفاده از روش بهره ی موثر( برای دارایی هاای ماالی یاابدهی های مالی که در ارزش متعارف برای سود یا زیان نمی باشند.

ج( درآمد و هزینه )به غیر از مقادیر مشتم بر مشصص کردن نرخ بهره موثر( ناشی از

6( دارایی های مالی یا بدهی های مالی که در ارزش متعارف در سود یا زیان نمی باشد. (

2( اعتماد و دیگر فعالیت های امانتی که منجر به تورف یا سرمایه گراری دارایی هاا باه نماینادگی از )از (طرف( افراد، شرکتها )ائتلاف ها(، برنامه های مزایای بازنشستگی و دیگر موسسه ها.

د( درآمدهای بهره مالی روی دارایی های مالی زیان دیده محقق شده مطابق با یاراگراف AG93 از IAS39 ؛ و

ها( مقدار هر گونه زیان دیدگی برای هر دسته از دارایی های مالی

 

صفحه                  2                 4