گروه‌ ب‌

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد تلفيقي‌ براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2 × 13

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1×13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فعاليتهاي‌ عملياتي‌

 

 

 

 

وجوه نقد دريافتي‌ از مشتريان‌

 

  000ر75

 

 

پيش‌دريافت‌ از مشتريان‌ ـ جريان‌ نقدي‌ استثنايي‌

5

  000ر120

 

 

وجوه نقد پرداختي‌ به‌ فروشندگان‌

 

( 000ر110)

 

 

وجوه نقد پرداختي‌ به‌ كاركنان‌ و از جانب‌ كاركنان‌

 

( 000ر60)

 

 

مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ پرداختي‌ به‌ كاركنان‌

 

( 800)

 

 

ساير وجوه نقد پرداختي‌

 

( 000ر12)

 

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد درارتبـاط‌ با عمليات‌ متوقف شده

 

( 000ر1)

 

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌

1

 

  200ر11

 

بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين مالي

 

 

 

 

سود تضمين‌ شده‌ دريافتي‌

 

  500

 

 

سود تضمين‌ شده‌ پرداختي‌

 

(           000ر2)

 

 

حصه‌ سود تضمين‌ شده‌ اقساط‌ پرداختي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك

 

( 400)

 

 

سود سهام‌ دريافتي‌ از شركتهاي‌ وابسته‌

 

  20

 

 

سود سهام‌ پرداختي‌

 

( 700ر2)

 

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد ناشي‌ از بازده‌ سرمايه‌گذاريها و

 

 

 

 

سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

(           580ر4)

 

ماليات‌ بر درآمد

 

 

 

 

ماليات‌ بر درآمد پرداختي‌

 

 

(           900ر2)

 

فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌

 

 

 

 

خريد دارايي‌ ثابت‌ مشهود

 

(           000ر2)

 

 

خريد شركت‌ فرعي‌ (پس‌ از كسر وجه نقد تحصيل‌ شده‌)

2

( 000ر18)

 

 

فروش‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود

 

  50

 

 

فروش‌ بخشي‌ از عمليات‌ واحد تجاري

3

  000ر9

 

 

فروش‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌

 

  000ر2

 

 

ايجاد سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ بانكي‌

 

(  000ر2)

 

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌

 

 

(  950ر10)

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد قبل‌ از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

(           230ر7)

 

فعاليتهاي تأمين مالي

 

 

 

 

وجوه دريافتي بابت افزايش سرمايه

 

  000ر5

 

 

دريافت تسهيلات مالي

 

  600ر3

 

 

خالص‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ (سررسيد كمتر از سه‌ماه‌)

 

  000ر4

 

 

بازپرداخت‌ تسهيلات‌ مالي‌

 

( 900)

 

 

حصه‌ اصل‌ اقساط‌ پرداختي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌

 

(  200ر1)

 

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌

 

 

  500ر10

 

خالص‌ افزايش‌ در وجه نقد

 

 

  270ر3

 

مانده‌ وجه نقد در آغاز سال‌

 

 

  100

 

تأثير تغييرات‌ نرخ‌ ارز

 

 

(  150)

 

 

 

مانده‌ وجه نقد در پايان‌ سال‌

 

 

  220ر3

 

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ... جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

 
 

گروه‌ ب‌

 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1 .         صورت‌ تطبيق‌ سود عملياتي‌ با جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :

 

2×13

1×13

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

سود عملياتي‌

  000ر20

 

هزينه‌ استهلاك‌

  000ر4

 

خالص‌ كاهش‌ در ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

(50)

 

افزايش‌ در موجودي‌ مواد و كالا

(500ر12)

 

افزايش‌ در حسابهاي‌ دريافتني‌ عملياتي‌*

(000ر4)

 

افزايش‌ در حسابهاي‌ پرداختني‌ عملياتي*

  650ر4

 

جريان‌ خالص‌ خروج‌ وجه نقد درارتباط‌ با عملیات‌ متوقف‌ شده‌

(000ر1)

 

خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌ها**

  100

 

جريان‌ خالص‌ ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي

  200ر11

 

 

صفحه      2           4       5