28 .     صورت‌ درآمد و هزينه‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ مندرج‌ در بند 58 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ ” نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي“ باشد.

29 .     در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي‌ علاوه‌بر الزامات‌ افشاي‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌، بايد حداقل‌ موارد زير افشا شود :

الف‌ .    رويه‌ها و مفروضات‌ مورد استفاده‌ براي‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاريها،

ب‌‌  .    رويه‌ها و مفروضاتي‌ كه‌ در محاسبه‌ ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌ بكار رفته‌ است‌ و هرگونه‌ تغيير در رويه‌ها و مفروضات‌ در فاصله‌ بين‌ دو تاريخ‌ انجام‌ اكچوئري‌،

ج‌‌    .    تاريخ‌ انجام‌ آخرين‌ ارزيابي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌،

د‌    .    اطلاعات‌ مختصر در مورد گروههاي‌ كاركنان‌ تحت‌ پوشش‌ و كارفرمايان‌،

ﻫ‌     .    اطلاعات‌ آماري‌ درخصوص‌ تعداد بازنشستگان‌، مستمري‌ بگيران‌ و اعضاي‌ شاغل‌،

و‌     .    اطلاعات‌ مختصر در مورد طرحهاي‌ بازنشستگي‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ كلي‌ درخصوص‌ شرايط‌ هركدام‌ (نظير شرايط‌ استحقاق‌، مبالغ‌ و درصدهاي‌ قابل‌ پرداخت‌)،

ز‌     .    شرح‌ تغييرات‌ طي‌ سال‌ مالي‌ در شرايط‌ پرداخت‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌، حق‌ بيمه‌ها، شرايط‌ عضويت‌ طرح‌ و قوانين‌ و مقررات‌ مرتبط‌ با طرح‌ و اينكه‌ تغييرات‌ ياد شده‌ در محاسبات‌ اكچوئري‌ منظور شده‌ است‌ يا خير،

 ح‌‌   .    خط‌ مشي‌ تأمين‌ منابع‌ و هرگونه‌ تغيير در آن‌ طي‌ سال‌ مالي‌،

ط‌‌   .    وضعيت‌ مالياتي‌ طرح‌،

ي‌    .    معاملات‌ طرح‌ با واحدهاي‌ تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ يا تحت‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ تمام‌ يا برخي‌ از اعضا ، كارفرمايان‌ با نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ در طرح‌، كانونهاي‌ بازنشستگي‌ و سازمانها و تشكلهاي‌ مرتبط‌ با اعضا و يا طرح‌ ،

ك‌  .    سياستهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ منابع‌ طرح‌ ،

ل‌‌    .    سرمايه‌گذاري‌ طرح‌ در سهام‌ كارفرماياني‌ كه‌ بر طرح‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ دارند، و

م‌‌    .    جدول‌ جزئيات‌ ارزش‌ منصفانه‌ خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌، به‌استثناي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ به‌ كسر استهلاك‌ انباشته‌ منعكس‌ مي‌شود و مقايسه‌ آن‌ با ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌ و تشريح‌ سياستهاي‌ تأمين‌ مبالغ‌ كسري.

 

تاريخ‌ اجرا

30 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ اول‌ فروردين‌ 1384 يا بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود لازم‌الاجراست‌.

 

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌

31 .   با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 26 با عنوان‌ حسابداري‌ و گزارشگري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.

 

پيوست‌ شماره‌ 1

صورتهاي‌ مالي‌ نمونه‌

 

اين‌ پيوست‌ تنها جنبه‌ تشريحي‌ دارد و بخشي‌ از استاندارد حسابداري‌ را تشكيل‌ نمي‌دهد. هدف‌ اين‌ پيوست‌ تشريح‌ كاربرد استاندارد در رابطه‌ با نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ جداگانه‌ و تلفيقي‌ يك‌ طرح‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ است‌.

در صورت‌ لزوم‌ و براي‌ دستيابي‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ اطلاعات‌ در شرايط‌ خاص‌ مي‌توان‌ ترتيب‌ ارائه‌ و شرح‌ اقلام‌ اصلي‌ را تغيير داد.

 

 

صندوق‌ بازنشستگي‌ نمونه‌

ترازنامه‌

در تاريخ‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

يادداشت‌

29/12/2×13

تجديد ارائه‌ شده‌

29/12/1×13

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

 سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ فرعي‌

 

369ر143

621ر118

سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ وابسته‌

 

814ر49

725ر32

سرمايه‌گذاري‌ در ساير شركتها

 

257ر12

164ر13

املاك‌

 

330ر100

817ر62

اوراق‌ مشاركت‌

 

543ر8

385ر9

تسهيلات‌ اعطايي‌

 

453ر52

270ر40

سپرده‌هاي‌ بانكي‌

 

161

161

ساير سرمايه‌گذاريها

 

000ر37

000ر32

جمع‌ سرمايه‌گذاريها

 

927ر403

143ر309

موجودي‌ نقد

 

808ر7

962ر4

حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتني‌

 

000ر70

500ر64

حسابها و اسناد دريافتني‌

 

182ر35

520ر39

پيش‌ پرداختها

 

249ر1

813

 

 

239ر114

795ر109

داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

535ر1

692ر1

جمع‌ داراييها

 

701ر519

630ر420

حسابها و اسناد پرداختني‌

 

888ر49

115ر54

تسهيلات‌ دريافتي‌

 

905ر41

612ر69

ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

609ر2

346ر2

جمع‌ بدهيها

 

402ر94

073ر126

خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌

 

299ر425

557ر294

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌

 

299ر425

557ر294

ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌

 

000ر450

000ر318

 

صفحه       1        2               4