صندوق‌ بازنشستگي‌ نمونه‌

صورت‌ تغييرات‌ در خالص‌ داراييها

براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

 

 

تجديد ارائه شده

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

حق‌ بيمه‌هاي‌ بازنشستگي‌

 

  208ر58

  492ر55

كمكهاي‌ بلاعوض‌

 

  878ر15

  700ر19

حق‌ بيمه‌ انتقالي‌ از ساير طرحها

 

   636

  315ر1

مازاد درآمد بر هزينه‌

 

  318ر99

  514ر86

 

 

  040ر174

  021ر163

حقوق‌ و ساير مزاياي‌ بازنشستگي‌ اعضا

 

( 407ر38)

(  225ر37)

حق‌ بيمه‌ انتقالي‌ به‌ ساير طرحها

 

( 310ر2)

(  859ر1)

هزينه‌هاي‌ اداره‌ طرح‌

 

( 581ر2)

(  275ر2)

 

 

( 298ر43)

(  359ر41)

افزايش‌ در خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌

 

  742ر130

  662ر121

 

 

گردش‌ حساب‌ ارزش‌ ويژه‌ صندوق‌

 

 

 

 

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

تغيير در خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌ طي‌ سال‌

 

742ر130

662ر121

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در ابتداي‌ سال‌

 

557ر292

895ر172

تعديلات‌ سنواتي‌

 

000ر2

ـ

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در ابتداي‌ سال‌ ـ تعديل‌ شده‌

 

557ر294

895ر172

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در پايان‌ سال‌

 

299ر425

557ر294

 
 

صندوق بازنشستگي نمونه

صورت‌ درآمد و هزينه‌

براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

 

 

 

تجديد ارائه شده

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

درآمد سرمايه‌گذاريها :

 

 

 

سود سهام‌

 

  807ر37

  733ر37

درآمد اجاره‌

 

  681ر5

  295ر4

سود تسهيلات‌

 

  382ر10

  571ر8

سود سپرده‌هاي‌ بانكي‌ و اوراق‌ مشاركت‌

 

  68

  73

سود فروش‌ سهام‌

 

  719ر47

  150ر36

 

 

  657ر101

  822ر86

هزينه‌ مديريت‌ سرمايه‌گذاريها

 

(839)

(527)

خالص‌ درآمدهاي‌ عملياتي‌

 

  818ر100

  295ر86

هزينه‌هاي‌ مالي‌

 

(600)

(300)

خالص‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي

 

(400)

  619

مازاد درآمد بر هزينه‌ قبل‌ از ماليات‌

 

  818ر99

  614ر86

ماليات‌

 

(500)

(  100)

مازاد درآمد بر هزينه‌

 

  318ر99

  514ر86

 

صفحه       1        2               4