صندوق‌ بازنشستگي‌ نمونه‌

 ترازنامه‌ تلفيقي‌

در تاريخ‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

 

 

تجديد ارائه شده

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ وابسته‌

 

514ر65

125ر43

سرمايه‌گذاري‌ در ساير شركتها

 

469ر33

501ر27

املاك‌

 

279ر128

114ر83

اوراق‌ مشاركت‌

 

543ر9

539ر15

تسهيلات‌ اعطايي‌

 

598ر77

763ر56

سپرده‌هاي‌ بانكي‌

 

547ر2

715ر3

ساير سرمايه‌گذاريها

 

355ر39

428ر34

جمع‌ سرمايه‌گذاريها

 

305ر356

185ر264

موجودي‌ نقد

 

867ر17

196ر9

حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتني‌

 

000ر70

500ر64

ساير حسابها و اسناد دريافتني‌

 

497ر92

132ر86

موجودي‌ مواد و كالا

 

602ر57

650ر45

پيش‌ پرداختها و سفارشات‌

 

554ر12

968ر8

 

 

520ر250

446ر214

داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

136ر127

831ر105

سرقفلي‌

 

679ر10

285ر6

داراييهاي‌ نامشهود

 

506ر15

612ر10

ساير داراييها

 

765ر9

063ر8

 

 

086ر163

791ر130

جمع‌ داراييها

 

911ر769

422ر609

حسابها و اسناد پرداختني‌

 

060ر167

614ر127

پيش‌ دريافتها

 

725ر38

291ر47

ذخيره‌ ماليات‌

 

473ر9

119ر6

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌

 

383ر71

852ر83

ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

081ر34

697ر29

جمع‌ بدهيها

 

722ر320

573ر294

خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌

 

189ر449

849ر314

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌

 

909ر431

056ر298

سهم‌ اقليت‌

 

280ر17

793ر16

 

 

189ر449

849ر314

ارزش‌ فعلي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ مبتني‌بر اكچوئري‌

 

000ر450

000ر318

 

 

صندوق‌ بازنشستگي‌ نمونه‌

صورت‌ تغييرات‌ در خالص‌ داراييها - تلفيقي‌

براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

 

 

تجديد ارائه شده

 

يادداشت

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

حق‌ بيمه‌هاي‌ بازنشستگي‌

 

  208ر58

  492ر55

كمكهاي‌ بلاعوض‌

 

  236ر13

  700ر19

حق‌ بيمه‌ انتقالي‌ از ساير طرحها

 

  636

  315ر1

مازاد درآمد بر هزينه‌

 

  558ر105

  277ر92

 

 

  638ر177

  784ر168

حقوق‌ و ساير مزاياي‌ بازنشستگي‌ اعضا

 

( 407ر38)

(  225ر37)

حق‌ بيمه‌ انتقالي‌ به‌ ساير طرحها

 

( 310ر2)

(  859ر1)

هزينه‌هاي‌ اداره‌ طرح‌

 

( 581ر2)

(  275ر2)

 

 

( 298ر43)

(  359ر41)

افزايش‌ در خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌

 

  340ر134

  425ر127

گردش‌ حساب‌ ارزش‌ ويژه‌ صندوق‌

 

 

سال 2×13

سال 1× 13

 

 

ميليون ريال

ميليون ريال

تغيير در خالص‌ داراييهاي‌ طرح‌ طي‌ سال‌

 

  340ر134

  425ر127

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در ابتداي‌ سال‌

 

  349ر319

  124ر188

تعديلات‌ سنواتي‌

 

( 500ر4)

(  700)

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در ابتداي‌ سال‌ ـ تعديل‌ شده‌

 

  849ر314

  424ر187

ارزش‌ ويژه‌ طرح‌ در پايان‌ سال‌

 

  189ر449

   849ر314

 

صفحه       1        2               4